Adatvédelmi tisztviselő biztonságos elektronikus címe

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Kérem adatvédelmi tisztviselője
azon elektronikus levélcímét, amelyre küldött
érintetti iratban foglalt személyes adatoknak a védelme, biztonságos érkeztetése, az érkeztetés visszaigazolása biztosított.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. november 5.

Üdvözlettel:

Szigeti Viktória

NAIH Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelét!

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése

Tájékoztatás: Az alábbi elutasítást, megtagadást elektronikus levélben kézbesítették.

"
Tárgy: Közérdekű adatigénylés

Tisztelt Adatigénylő!

Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) 2023.
november 5-én írt elektronikus levelében közérdekű adatigénylés keretében a Hatóság adatvédelmi
tisztviselője azon elektronikus levélcímének megküldését kérte, amelyre küldött érintetti iratban
foglalt személyes adatoknak a védelme, biztonságos érkeztetése, az érkeztetés visszaigazolása
biztosított.
A Hatóság tájékoztatja, hogy adatvédelmi tisztviselője egyszerű elektronikus levélcímmel
rendelkezik, az egyszerű elektronikus levél ugyanakkor nem minősül biztonságos kézbesítési
csatornának.
A közérdekű adatigénylése kapcsán a Hatóság tájékoztatja továbbá arról, hogy a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 15-22. cikkeiben biztosított jogainak gyakorlása
érdekében az érintett kérelmével az adatkezelőhöz fordulhat. Az érintettek a Hatósághoz, mint
adatkezelőhöz elektronikus úton kizárólag e-papír útján (ügyfélkapus azonosítást követően)
nyújthatják be kérelmeiket.
A Hatóság az adatigénylésben kért adattal a fentiek szerint tehát nem rendelkezik.
Az Infotv. 31. § (1)-(6) bekezdések alapján Ön a közérdekű adat megismerésére vonatkozó
adatigénylése elutasítása miatt bírósághoz fordulhat.
A pert az igény elutasításának közlésétől számított harminc napon belül kell megindítani a Hatóság
ellen. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. A
perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A Hatóság, mint országos
illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest,
Markó u. 27.) hatáskörébe tartozik. A bíróság soron kívül jár el.
A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait az adatkezelőnek kell bizonyítania.
Budapest, elektronikus aláírás szerint

Üdvözlettel:
Dr. habil. Péterfalvi Attila
elnök, c. egyetemi tanár
"

Tisztelt NAIH!

Az információszabadságról szóló törvény alapján igényelem tevékenysége azon adatát,
hogy az érintettek és az adatkezelők tájékozódásának elősegítése érdekében a Hatóság biztosítja-e a Hatóság részére bejelentett

adatvédelmi tisztviselő

neve,
elektronikus levélcíme,
által képviselt adatkezelő megnevezése,
által képviselt adatfeldolgozó megnevezése

megismerhetőségét,

ha a tájékozódó érintett a fentiek közül bármely általa ismert adat alapján kíván hozzáférni bármelyik másik fenti, közérdekből nyilvános adathoz törvényben meghatározott célból?

Üdvözlettel:

adatigénylő

Tisztelt NAIH!

Tisztelettel küldöm az adatigényléssel kapcsolatos alábbi, nyilvános tájékoztatást.

A https://dpo-online.naih.hu/ -on közzétett közadatok:

I. DPO ( https://dpo-online.naih.hu/ )

Tájékoztatás

1. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Európai Parlamenti és a Tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 37. cikk (7) bekezdése szerint az adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak az általa kijelölt adatvédelmi tisztviselő elérhetőségét közzé kell tennie és erről tájékoztatnia kell az illetékes felügyeleti hatóságot.

2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 25/L. § (4) bekezdése szerint az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó tájékoztatja a Hatóságot az adatvédelmi tisztviselő nevéről, postai és elektronikus levélcíméről, ezen adatok változásáról, valamint ezen adatokat nyilvánosságra hozza.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az adatkezelők, illetve adatfeldolgozók számára – a rendelkezésre álló egyéb kapcsolattartási módokon túl – külön erre a célra létrehozott elektronikus felületen is lehetővé teszi az adatvédelmi tisztviselő, illetve tisztviselők bejelentését.

Az adott adatkezelő/adatfeldolgozó tekintetében az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó bejelentést a Hatóság akkor tekinti megtettnek, ha az adatvédelmi tisztviselő a bejelentésben közölt e-mail címére küldött értesítés alapján az adatokat 15 napon belül jóváhagyja

A Hatóság az Infotv. 70/B. § (1) és (2) bekezdése alapján az érintettek és az adatkezelők tájékozódásának elősegítése érdekében közzéteszi a Hatóság részére bejelentett adatvédelmi tisztviselő

nevét,
postai és elektronikus levélcímét,
által képviselt adatkezelő vagy adatfeldolgozó megnevezését.
A felsorolt adatok közérdekből nyilvános adatok.

Amennyiben az adatvédelmi tisztviselő a bejelentésben közölt e-mail címére küldött értesítés alapján a bejelentést nem hagyja jóvá, vagy 15 napon belül nem erősíti meg, a Hatóság a bejelentést meg nem tettnek tekinti és az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó adatokat nem teszi közzé.

A rendszerben való bejelentéssel összefüggésben a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató itt elérhető.

II.
DPO Adatkezelési tájékoztató keresés ( https://dpo-online.naih.hu/Home/About )

Adatkezelési tájékoztató Megtekintés ( https://naih.hu/files/adatkez_taj_DPO_20... )
Adatkezelési tájékoztató
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az adatvédelmi tisztviselő
bejelentésére szolgáló elektronikus rendszeren keresztül végzett adatkezeléseihez
Bevezetés
A jelen tájékoztató a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az adatvédelmi
tisztviselőnek bejelentésére szolgáló elektronikus rendszeren bejelentett személyes adatok
kezelésére vonatkozik. A tájékoztatóban foglaltak a bejelentésben szereplő, nem természetes
személyekre vonatkozó adatok tekintetében nem alkalmazhatók.
1. Az adatkezelő megnevezése
Adatkezelő: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban:
Hatóság)
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
E-mail: [email address] ( ugyfelszolgalat kukac naih.hu )
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
A Hatóság adatvédelmi tisztviselője: dr. Kiss Attila
Az adatvédelmi tisztviselő közvetlen elérhetőségei: e-mail címe: [email address]; ( dpo kukac naih.hu ) telefonszáma: +36
(1) 391-1470
2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
Az adatvédelmi tisztviselő-bejelentő rendszeren keresztül végzett adatkezelésekre vonatkozó
jogszabályok:
1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)1
2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény2 (a
továbbiakban: Infotv.).
3. A regisztráció során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés
3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
1 Hatályos szövege elérhető az alábbi hivatkozáson keresztül: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU
2 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=...
felhasználónév
A felhasználónév a bejelentés céljából regisztráló felhasználónak az
adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges.
Ezen felül a Hatóság és a bejelentő közötti kapcsolattartás célját
szolgálja.
e-mail cím
Az e-mail cím a bejelentést tevő felhasználónak az adatbázisban
történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges. Ezen felül a
Hatóság és a bejelentő közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
A Hatóság felhívja arra a figyelmet, hogy a felhasználónév és az e-mail cím esetében nem
szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím
az érintett nevét tartalmazza. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-
e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.
3.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a felhasználói fiók regisztrálása során megadott fenti adatok tekintetében
az érintett hozzájárulása.
3.3. Az adatkezelés időtartama
A Hatóság a regisztráció során megadott kapcsolattartási adatokat a felhasználó hozzájárulásának
visszavonásáig kezeli. A regisztráció törlése a rendszeren belül a „Regisztráció törlése” ikonra
kattintva kezdeményezhető.
4. A bejelentést tevő adataihoz kapcsolódó adatkezelés
4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
a bejelentő neve
A bejelentésről nyilatkozatot tevő személy neve (az elektronikus
bejelentési felületen kötelező megadni).
Az adatkezelés célja az adott személy azonosítása.
telefonszáma
A telefonszám a bejelentést tevő személynek az az elérhetősége, amelyre
vonatkozóan a bejelentéssel összefüggésben a Hatóság vele kapcsolatot
tarthat.
e-mail cím
Az e-mail cím a bejelentést tevő személynek az az e-mail címe,
amelyre vonatkozóan a bejelentéssel összefüggésben a Hatóság vele
kapcsolatot tarthat.
A Hatóság felhívja arra a figyelmet, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az
személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím a bejelentő nevét
vagy a kilétére utaló nevet tartalmazzon.
4.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés a Hatóságnak a GDPR 37. cikk (7) bekezdése, valamint az Infotv. 25/L. § (4)
bekezdése szerinti adatkezelői/adatfeldolgozói bejelentés megtételével összefüggő feladatának
végrehajtásához szükséges.
4.3. Az adatkezelés időtartama
A Hatóság a bejelentést a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi
követelmények szerint3 iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek
hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
5. Az adatvédelmi tisztviselő bejelentéséhez kapcsolódó adatkezelés
5.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
a) Az adatvédelmi tisztviselőhöz kapcsolódó adatok
név
Az adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó természetes személy
neve (az elektronikus bejelentési felületen kötelező megadni). A
Hatóság kapcsolattartás céljából kezeli.
jogi személy esetén a
kapcsolattartó
természetes személy
neve
Az adatvédelmi tisztviselői feladatokat jogi személyként ellátó
szervezet esetében a kijelölt elsődleges kapcsolattartó természetes
személy neve (az elektronikus bejelentési felületen kötelező
megadni). A Hatóság kapcsolattartás céljából kezeli.
levelezési cím
Az adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó természetes személy e
feladatához kötődő levelezési címe (az elektronikus bejelentési
felületen kötelező megadni).
A Hatóság kapcsolattartás céljából kezeli.
e-mail cím
Az adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó természetes személy e
feladatához kötődő e-mail címe (az elektronikus bejelentési felületen
kötelező megadni). A Hatóság kapcsolattartás céljából kezeli.
telefonszám
Az adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó természetes személy
telefonos elérhetősége (nem kötelező megadni).
A Hatóság kapcsolattartás céljából kezeli.
A Hatóság felhívja arra a figyelmet, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az
személyes adatot tartalmazzon, és az sem, hogy az adatvédelmi tisztviselőként kijelölt természetes
személy levelezési címeként, e-mail címeként vagy telefonos elérhetőségeként olyan címet, illetve
telefonszámot adjanak meg, amelyet személyes céljaiból is használ.
Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az adatvédelmi tisztviselő nevét is tartalmazza. Az,
hogy az e-mail cím utal-e a tisztviselő kilétére, kizárólag a tisztviselő – adott esetben az őt kijelölő
adatkezelő/adatfeldolgozóval közösen kialakított – döntésétől függ. Az e-mail címmel és a levelezési
címmel kapcsolatos elvárás az, hogy az olyan ténylegesen létező cím legyen, amelyen keresztül az
érintettek, illetve a Hatóság a tisztviselővel kapcsolatot tarthat.
A Hatóság az Infotv. 70/B. § (1) és (2) bekezdése alapján az érintettek és az adatkezelők
tájékozódásának elősegítése érdekében közzéteszi a Hatóság részére bejelentett adatvédelmi
tisztviselő
3 A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Ltv.), illetve a
közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
• nevét,
• postai és elektronikus levélcímét,
• által képviselt adatkezelő vagy adatfeldolgozó megnevezését.
A felsorolt adatok közérdekből nyilvános adatok.
b) A bejelentett adatvédelmi tisztviselőt kijelölő adatkezelőhöz/adatfeldolgozóhoz
kapcsolódó adatok
név
Az adatkezelő/adatfeldolgozó természetes személy neve (az
elektronikus bejelentési felületen kötelező megadni)
A Hatóság az adatkezelő/adatfeldolgozó azonosítása céljából kezeli.
lakóhely Az adatkezelő/adatfeldolgozó természetes személy címe (az
elektronikus bejelentési felületen kötelező megadni)
A Hatóság az adatkezelő/adatfeldolgozó azonosítása céljából kezeli.
e-mail cím
Az adatkezelő/adatfeldolgozó természetes személy e-mail címe
(nem kötelező megadni).
Az adatkezelés célja az adatkezelőnek/adatfeldolgozónak a
bejelentés megtörténtéről való értesítése
A Hatóság felhívja arra a figyelmet, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az
személyes adatot tartalmazzon, és az sem, hogy e-mail címként olyan címet adjanak meg, amelyet
az adott személy személyes céljaiból is használ.
Így például nem szükséges, hogy az adatkezelő/adatfeldolgozó e-mail címe az
adatkezelő/adatfeldolgozó természetes személy nevét is tartalmazza. Az, hogy az e-mail cím utal-e
az adatkezelő/adatfeldolgozó kilétére, kizárólag az adatkezelő/adatfeldolgozó döntésétől függ. Az
e-mail címmel kapcsolatos elvárás, hogy az olyan ténylegesen létező a-mail cím legyen, amelyen
az adatkezelő/adatfeldolgozó az ő általa kijelöltként bejelentett adatvédelmi tisztviselő
bejelentéséről értesíthető.
5.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés a Hatóságnak a GDPR 37. cikk (7) bekezdése, valamint az Infotv. 25/L. § (4)
bekezdése szerinti adatkezelői/adatfeldolgozói bejelentés megtételével összefüggő feladatának
ellátásához, valamint a Hatóságnak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok
érvényesítésével összefüggő közfeladatai ellátása során az adatkezelővel/adatfeldolgozóval a
GDPR 39. cikk (1) bekezdés d) és e) pontja, illetve az Infotv. 25/M. § (1) bekezdés e) pontja szerinti
kapcsolattartásához szükséges.
Az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó bejelentést a Hatóság akkor tekinti megtettnek, ha az
adatvédelmi tisztviselő a bejelentésben közölt e-mail címére küldött értesítés alapján az abban
foglaltakat 15 napon belül jóváhagyja.
Amennyiben az adatvédelmi tisztviselő a bejelentést nem hagyja jóvá, vagy 15 napon belül nem
erősíti meg a bejelentést, a Hatóság a bejelentést meg nem tettnek tekinti és az adatvédelmi
tisztviselőre vonatkozó adatokat nem teszi közzé.
A Hatóság az adatkezelő/adatfeldolgozó e-mail címét az adatkezelő/adatfeldolgozó érdekeinek
érvényesítése – a külön azonosításhoz nem kötött bejelentésről való tájékoztatása – céljából a
bejelentésig kezeli (a Hatóság erre az e-mail címre továbbítja az adatvédelmi tisztviselő
bejelentéséhez kapcsolódó üzenetet).
5.3. Az adatkezelés időtartama
A Hatóság a bejelentést a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi
követelmények szerint4 iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek
hiányában – levéltárba adásáig kezeli.
A természetes személy adatvédelmi tisztviselő nevét és a bejelentésben megadott elérhetőségeit,
továbbá az adatkezelő/adatfeldolgozó természetes személy nevét és címét a Hatóság az
elektronikus bejelentési rendszerben addig kezeli, amíg az 5.1-ben megjelölt célból az szükséges
(amíg az adott adatkezelő/adatfeldolgozó tekintetében az adott személy, mint tisztviselő
megbízatásának megszűnését a Hatóságnak be nem jelentik, vagy a kérdéses adat módosításra
nem kerül). A több adatvédelmi tisztviselőt is bejelentő adatkezelő/adatfeldolgozó, illetve több
adatkezelő/adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőjeként is bejelentett tisztviselő adatait – az adott
bejelentéssel összefüggésben – a Hatóság mindaddig kezeli, ameddig bármilyen bejelentés
vonatkozásában az adott adat még releváns (fennálló aktív bejelentett adatvédelmi tisztviselői
kijelölés).
Ha a fent jelzett időtartamon belül az adott adatkezelő/adatfeldolgozó vonatkozásában a Hatóság
vizsgálatot vagy más eljárást indít, a Hatóság a tisztviselő bejelentése keretében megadott adatokat
a GDPR-ban, az Infotv.-ben, illetve – hatósági eljárás esetén – az Ákr.-ben,5 továbbá a közfeladatot
ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi illetve a meghatározott adatkezelési szabályok
és időkorlátok között kezeli.
6. A rendszer által naplózott egyéb személyes adatok
6.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
személyes adat az adatkezelés célja
IP cím
A rendszerbe bejelentkező felhasználó eszközéhez az
internetszolgáltató által kiosztott azonosítószám. A Hatóság a
rendszer informatikai biztonságának biztosítása céljából kezeli.
bejelentkezési időpont
A rendszerbe bejelentkező felhasználó bejelentkezésének időpontja.
A Hatóság a rendszer informatikai biztonságának biztosítása céljából
kezeli.
6.2. Az adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, tekintettel a GDPR 24. cikkére és 32. cikkére, az állami és
önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 5. §-ára,
4 A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Ltv.), illetve a
közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
5 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.
valamint a az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi
L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs
eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó
követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet 3. melléklete szerint elvárt feladatokra és az
Ákr. 27. §-ára.
6.3. Az adatkezelés időtartama
A rendszer az itt megjelölt adatokat a keletkezésüktől számított 6 hónapig tárolja, majd azokat
automatikusan törli.
7. Az adatvédelmi tisztviselők konferenciájához kapcsolódó adatkezelés
7.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
e-mail cím
Az adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó természetes személy e-
mail címe (az elektronikus bejelentési felületen kötelező megadni).
A Hatóság az adatvédelmi tisztviselők konferenciájának
összehívásához szükséges kapcsolattartás céljából kezeli.
7.2. Az adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, tekintettel a Hatóság Infotv. 25/N. § (2) bekezdésben
meghatározott, adatvédelmi tisztviselők konferenciájának összehívásával kapcsolatos
kötelezettségére.
7.3. Az adatkezelés időtartama
A természetes személy adatvédelmi tisztviselő e-mail címét a Hatóság az 5. pont szerinti céllal
azonos ideig kezeli.
8. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
8.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
A személyes adatokhoz a Hatóság köztisztviselői férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.
A Hatóság csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes
adatokat más állami szervek számára. Így például
• a Hatóság irattárazásra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzata alapján a személyes
adatott tartalmazó ügyiratait átadja a Levéltárnak,
• ha a rendőrség/ügyészség megkeresi a Hatóságot, és a nyomozáshoz az adott személyes
adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.
8.2. Adatbiztonsági intézkedések
A Hatóság a bejelentésben megadott személyes adatokat a Hatóság székhelyén (1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11.) található szervereken tárolja. A személyes adatok tárolásához a Hatóság
más szolgáltatását nem veszi igénybe, adatfeldolgozót nem bíz meg. A Hatóság megfelelő
informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt
személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan
megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférést a
Hatóság naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá.
9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
9.1. A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Hatóságtól
tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és
ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy
• a Hatóság
- milyen személyes adatait;
- milyen jogalapon;
- milyen adatkezelési cél miatt;
- mennyi ideig
kezeli; továbbá, hogy
• a Hatóság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított
hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
• milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta
azokat a Hatóság rendelkezésére);
• a Hatóság alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a
profilalkotást is.
A Hatóság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló
kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív
költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Hatóság
köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy
személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő
betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.
9.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a
Hatóság módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét
vagy postai elérhetőségét). A Hatóság a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az
általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
9.3. A törléshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Hatóságtól
az érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatainak a törlését.
A törlési kérelmet a Hatóság abban az esetben utasítja el, ha a Hatóság a személyes adatok
kezelésére az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is rendelkezik jogalappal az adatok
további tárolására, felhasználására. Ilyen eset például az, ha az irattárazásra vonatkozó határidő
nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Hatóság a kérelmet legfeljebb
egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az
érintettet.
9.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a
személyes adatait a Hatóság zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével
és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által
megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.
Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát
a Hatóság jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás
érdekében szükséges az, hogy a beadványt a Hatóság ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy
a bíróság megkereséséig a Hatóság tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt),
ezt követően törli az adatokat.
9.5. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Hatóság a személyes
adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően
kezelné. Ebben az esetben a Hatóságnak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Hatóság a személyes adatainak kezelése során megsértette a
hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor
• panaszt nyújthat be a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., E-mail:
ugyfelszolgalat kukac naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy
• lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron
kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy
a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes
törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-porta...
oldalon. A Hatóság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik
illetékességgel

III.
DPO Adatvédelmi tisztviselő keresés ( https://dpo-online.naih.hu/Account/Login... )

Belépés
Elektronikus levélcím
(üres mező)
Jelszó
(üres mező)
Submit Query
Jelszó emlékeztető igényleshez kérjük kattintson ide.

Még nincs regisztrációja?

Tisztelt Felhasználó!

Kérjük, hogy a bejelentés során az alábbi sorrendet betartva haladjon:

Bejelentőre vonatkozó adatok kitöltése
Adatkezelőre/adatfeldolgozóra vonatkozó adatok kitöltése
A tisztviselőre vonatkozó adatok kitöltése

A hiányos, vagy a nem megfelelő sorrendben történő kitöltés esetén a rendszer nem fogadja a megtett bejelentést.

I-III. közadat a fenti tartalommal letölthető 2023. november 9-én.

Üdvözlettel:

adatigénylő

NAIH Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelét!

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése

Tisztelt NAIH!

Kérem szíves tájékoztatását arról, hogy a NAIH a saját adatvédelmi tisztviselőjét az adatvédelmi tisztviselő e-mail-jével elektronikusan bejelentette-e, illetve bejelenti-e az illetékes hatóságnak.

Üdvözlettel: adatigénylő

NAIH Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelét!

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése

NAIH Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelét!

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése