Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy:
- hányan adtak le adatszolgáltatást tiltó vagy visszavonó nyilatkozatot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 24.

Üdvözlettel:

Tóth Enikő

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/24/2 (2024)

 

 

Tóth Enikő

 

[1][FOI #24375 email]

 

 

Tisztelt Hölgyem!

 

2024. február 24-én érkezett levelében az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg: 

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy:

- hányan adtak le adatszolgáltatást tiltó vagy visszavonó nyilatkozatot.”

 

Az Infotv. 28. § (3) bekezdése alapján „ha az adatigénylés nem egyértelmű,
az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására”.

 

Fentiek alapján tisztelettel kérjük, jelölje meg pontosan, mivel
kapcsolatban, mely közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adat
megküldését kéri a Miniszterelnöki Kabinetirodától.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg. 

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Azoknak a számát legyenek szívesek elektronikus másolatban megküldeni, akik megtiltották, hogy személyes adataikat a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból teljes körűen, vagy tudományos kutatás, valamint közvélemény-kutatás és piackutatás céljából kiadják.

Az ügy a magyarorszag.hu oldalon itt érhető el: https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?i...

Üdvözlettel:
Tóth Enikő

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/24/4 (2024)

 

 

Tóth Enikő

 

[1][FOI #24375 email]

 

 

Tisztelt Hölgyem!

 

2024. február 24-én érkezett, 2024. március 11-én pontosított levelében
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki
Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg: 

 

„Azoknak a számát legyenek szívesek elektronikus másolatban megküldeni,
akik megtiltották, hogy személyes adataikat a személyiadat- és
lakcímnyilvántartásból teljes körűen, vagy tudományos kutatás, valamint
közvélemény-kutatás és piackutatás céljából kiadják.

 

Az ügy a magyarorszag.hu oldalon itt érhető el:
[2]https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?i...

 

Az Infotv. 3. § (9) pontja alapján adatkezelő „az a természetes vagy jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy
amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja”.

 

Fentiek alapján tisztelettel tájékoztatjuk, hogy adatigénylése tárgyává
tett adatok tekintetében a Miniszterelnöki Kabinetiroda nem minősül
adatkezelő szervnek.

 

Adatletiltási vagy visszavonási kérelmet bármely fővárosi és megyei
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (vagy elektronikus
úton, ennek részleteit ld. a http://nyilvantarto.hu/hu/adatletiltas
oldalon) nyújthat be. Az adatletiltással az érintett megakadályozhatja,
hogy a jövőben név- és lakcímadatai kiadásra kerüljenek harmadik fél
számára közvetlen üzletszerzés (direkt marketing), piackutatás, tudományos
kutatás, közvélemény-kutatás céljából.

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg. 

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

 

idézett részek megjelenítése