adatok

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adarokat illetve dokumentumokat:

1) Az elmúlt 5 év során (2014-2018) évente összesen hány kg/tonna hulladék érkezett be a H-8195 Királyszentistván, külterület 017/20 hrsz. szám alatt működő fióktelepükre?
2) 2017 és 2018 tekintetében a fent megadott fióktelepre beérkezett hulladékok mennyisége a hulladékok fajtái szerint részletesen, az Egységes Környezethasználati Engedély 8.1.1., 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5., 8.1.6, 8.1.7 pontjai szerinti bontásban.
3) 2017 és 2018 tekintetében lista a kifizetett alvállalkozói / közreműködői / bérmunka díjakról, amely tartalmazza az alvállalkozó nevét, az elvégzett szolgáltatást és az ezért kapott díjazást.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. december 6.

Üdvözlettel:
Fülöp Orsolya