Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szabó Roland, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Adatkérés

We're waiting for Szabó Roland to read recent responses and update the status.

T. Rózsa András alpolgármester!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, hogy mivel ezekért a területekért ön vele, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre (valamint ezekről a következő közmeghallgatáson beszámolni):

Mit tesz a kerület a szanaszét hagyott elektromos rollerek összegyűjtése érdekében?

Terveznek-e több tárolót létesíteni a kerületben?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 5.

Üdvözlettel:

Szabó Roland

Hegedűs Csilla, Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Szabó Roland Úr!

 

Csatoltan megküldöm Aljegyző Úr által aláírt levelet.

 

dr. Veress Zoltán

    jogi referens

 

 

 

Paál-Kővári Kornélia dr., Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

  • Attachment

    V lasz k z rdek adatig nyl sre SZAB ROLAND elektromos rollerek je szign.pdf

    223K Download View as HTML

Tisztelt Szabó Roland Úr!

 

 

Az elektromos rollerek elhelyezése tárgyában Rózsa András alpolgármester
úrhoz intézett, közérdekű adat megismerésére irányuló igényére

a választ mellékelten megküldöm.

 

Tisztelettel:

 

dr. Paál-Kővári Kornélia

jogi főosztályvezető 

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szabó Roland, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.