Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szabó Roland, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Adatkérés

We're waiting for Szabó Roland to read a recent response and update the status.

T. Rózsa András alpolgármester!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Mivel ezekért a területekért ön felel, kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre (és kérem, hogy ezekről a közmeghallgatáson is számoljon be):

Hány olyan lakó van Zuglóba, akinek nem volt joga lakások használatára, mégis “jogcímesítették” őket?

Vannak-e ilyen lakók önkormányzati tulajdonú lakásokban?

Amennyiben igen, hányan?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 4.

Üdvözlettel:

Szabó Roland

Hegedűs Csilla, Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

 

 

From: Hegedűs Csilla
Sent: Tuesday, December 14, 2021 11:41 AM
To: '[email address]'
Cc: Barcsai Beáta dr.; Dadasev Mercédesz
Subject: válasz közérdekű adatigénylésre

 

Tisztelt Szabó Roland Úr!

 

Csatoltan megküldöm Aljegyző Úr által aláírt levelet.

 

 

dr. Barcsai Beáta s.k.

     jogtanácsos

 

 

 

 

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szabó Roland, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.