Tisztelt Országos Kórházi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a közintézmények (pl. egyetem, kutatóintézet), államigazgatási vagy közhatalmi szervek (pl. Kormányhivatal, minisztérium, Operatív Törzs) által 2020. január 1. és 2021. június 1. között benyújtott, az EESZT-ből történő adatigényléssel kapcsolatos hivatalos levelezést, azaz a megkeresést tartalmazó leveleket és az EESZT üzemeltetőjétől erre küldött válaszokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. június 11.

Üdvözlettel:
Alexin Zoltán

Szabó Dóra, Országos Kórházi Főigazgatóság

Tisztelt Alexin Zoltán!

 

Hivatalunk részére, 2021. június 11. napján megküldött közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban, az alábbiakról tájékoztatom.

 

Az adatigénylés tekintetében az OKFŐ  a veszélyhelyzet idején az egyes
adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI.25.)
Korm. rendelet 1.§ 3. bekezdése alapján jár el. Így adatigénylését a
beérkezéstől számított 45 napon belül bíráljuk el.

 

Az Országos Kórházi Főigazgatóság kiemelt szerepet vállal a COVID-19
járvánnyal kapcsolatos feladatok ellátásában. A koronavírussal összefüggő
egészségügyi ellátás szervezése, a kórházakkal való folyamatos kapcsolat
fenntartása, a járvány kezelését elősegítő, rendszeres adatszolgáltatások,
valamint egyéb, a vírushelyzet kapcsán felmerülő kérdések megoldása olyan
fenntartói és szakmai többletfeladatokat képeznek, amelyek a tervezett és
rendelkezésre álló humánerőforrással is csak rendkívül feszített
körülmények között láthatók el. A szervezet prioritásként tekint ezen
feladatok ellátására a COVID-járvány kezelése érdekében.

 

A válaszadásra a veszélyhelyzeti kormányrendelet alapján kerül sor.

 

Szíves megértését kérjük!

 

Dr. Sebestyén Kálmán, adatvédelmi tisztviselő nevében,

 

Üdvözlettel,

 

Szabó Dóra

 

Országos Kórházi Főigazgatóság

 

Telephely: H-1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.

E-mail: [1][email address]

 

idézett részek megjelenítése

Szabó Dóra, Országos Kórházi Főigazgatóság

3 Melléklet

Tisztelt Alexin Zoltán!

 

Tájékoztatom, hogy a 2021. június 11. napján fenti tárgyban elektronikus
úton Hivatalunkhoz benyújtott közérdekű adatigénylésének az alábbiak
szerint teszünk eleget.

 

A megkeresésben megfogalmazott közérdekű adatigénylés:

„a közintézmények (pl. egyetem, kutatóintézet), államigazgatási vagy
közhatalmi szervek (pl. Kormányhivatal, minisztérium, Operatív Törzs)
által 2020. január 1. és 2021. június 1. között benyújtott, az EESZT-ből
történő adatigényléssel kapcsolatos hivatalos levelezést, azaz a
megkeresést tartalmazó leveleket és az EESZT üzemeltetőjétől erre küldött
válaszokat.”

 

A közérdekű adatigénylés részben teljesíthető az alábbiak szerint:

 

A közérdekű adatok nyilvánosságát, az adatigénylés menetét az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) szabályozza. A közérdekű és közérdekből
nyilvános adatok megismeréséhez való jogot – az adatfajták
meghatározásával – törvény honvédelmi érdekből, nemzetbiztonsági érdekből,
bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében, környezet- vagy
természetvédelmi érdekből, központi pénzügyi vagy devizapolitikai
érdekből, külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való
kapcsolatokra tekintettel, bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra
tekintettel, a szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel
korlátozhatja.

A nevezett időszakban EESZT-ben tárolt adatok kikérésére vonatkozóan az
Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) felé a Rendőrségtől,
a Nemzeti Népegészségügyi Központtól (NNK), az Országos Gyógyszerészeti
Intézettől (OGYÉI), Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) és
kormányhivatalok részéről érkeztek egyedi ügyekhez kapcsolódó megkeresések
nyomozásokkal, hatósági eljárásokkal összefüggésben. Emellett az Operatív
Törzsnek nyújtott napi jelentések és egyéb adatszolgáltatások (pl.
Favipiravir hatékonyságának mérése érdekében) történtek. Ezek összesítését
a mellékelt táblázat (1. sz. melléklet) tartalmazza.

Az egyedi ügyekhez kapcsolódó megkeresések tekintetében az OKFŐ
jogszabályok által előírt kötelezettségének eleget téve végez
adatszolgáltatást különböző szervektől (NAIH, NNK, OGYÉI,
Kormányhivatalok, NAV, Rendőrség) érkező, személyes adatokat tartalmazó
megkeresések megválaszolása körében. Ezen megkeresések lakossági
bejelentésekkel kapcsolatos vizsgálatok, illetve nyomozóhatósági
cselekmények tartalma nem minősül közérdekű adatnak, ezekkel kapcsolatban
a vonatkozó törvényi rendelkezések határozzák meg az adatok megismerésére
jogosultak – korlátozott – körét.

Ezen ügyekre a fentiek értelmében korlátozott iratmegismerési szabályok
vonatoznak. Erre tekintettel a kérdéssel lefedett időszakban az OKFŐ
részére egy darab olyan hatósági megkeresés érkezett, amely a melléklet
szerint (anomimizált) rendelkezésre bocsátható (2. számú melléklet).

Az egyetemek, kutatóintézetek általi adatkérésekkel kapcsolatban
tájékoztatom, hogy az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a
továbbiakban: Eüak.) 21.§-a rendelkezik a tudományos kutatás céljából
történő adatkezelésről. A jogszabály által használt „intézmény” kifejezés
alatt az egészségügyi ellátórendszer intézményei értendők. Az EESZT-ből a
hatályos jogi környezetben az Eüak. 21. § alapján, tudományos kutatás
céljából adatigénylés nem teljesíthető. Az EESZT-ben szereplő adatok
adatkezelési céljait a hatályos szabályozás, például a központi
eseménykatalógus tekintetében az Eüak. 35/F. § irányadó, amely célok a
beteg kezelésre vonatkoznak, a tudományos kutatási cél e körben nem
értelmezhető. A fentiek alapján jelenleg az EESZT-ből kutatási célú adatot
továbbítani megfelelő jogszabályi felhatalmazás hiányában nem lehet, ilyen
irányú adatszolgáltatás nem történt.

Az Operatív Törzs és más szervek feladatellátásával összefüggő
megkeresések és kapcsolódó dokumentumok megismerhetősége az Infotv. 27. §
(5)-(6) bekezdése szerint korlátozott, tekintettel arra, hogy ezen adatok
további jövőbeli döntések megalapozását is szolgálják, illetve az adat
megismerése az érintett szervek feladat- és hatáskörének illetéktelen
külső befolyástól mentes ellátását veszélyeztetheti. Mivel ezen adatok
döntést megalapozását szolgálják, az erre vonatkozó adatigényét
elutasítom.

A fentiekkel adatigénylési kérelmét – a fent hivatkozott jogszabályi
rendelkezésekre figyelemmel – részben teljesítettem.

 

JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az igénylő közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében keresettel élhet, amelyet a Fővárosi
Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16, illetve 1055 Budapest, Markó utca
27.) terjeszthet elő.

 

Az igénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával
kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.¸e-mail/levelezési cím:
[1]ugyfelszolgá[email protected], 1363 Budapest, Pf. 9.) is fordulhat.

 

A keresetlevelet az igény elutasításának közlésétől, a határidő
eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó
határidő lejártától számított harminc napon belül kell benyújtani. Ha az
igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Kérem, tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

 

Dr. Sebestyén Kálmán, adatvédelmi tisztviselő nevében,

 

Üdvözlettel,

 

Szabó Dóra

 

Országos Kórházi Főigazgatóság

Telephely: H-1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.

E-mail: [2][email address]

 

 

 

From: Szabó Dóra
Sent: Friday, June 25, 2021 3:24 PM
To: [3][FOI #18353 email]
Cc: Sebestyén Kálmán <[4][email address]>
Subject: FW: Közérdekű adatigénylés - Adatigénylések az EESZT-ből 2020. és
2021. években - Országos Kórházi Főigazgatóság
Importance: High

 

Tisztelt Alexin Zoltán!

 

Hivatalunk részére, 2021. június 11. napján megküldött közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban, az alábbiakról tájékoztatom.

 

Az adatigénylés tekintetében az OKFŐ  a veszélyhelyzet idején az egyes
adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI.25.)
Korm. rendelet 1.§ 3. bekezdése alapján jár el. Így adatigénylését a
beérkezéstől számított 45 napon belül bíráljuk el.

 

Az Országos Kórházi Főigazgatóság kiemelt szerepet vállal a COVID-19
járvánnyal kapcsolatos feladatok ellátásában. A koronavírussal összefüggő
egészségügyi ellátás szervezése, a kórházakkal való folyamatos kapcsolat
fenntartása, a járvány kezelését elősegítő, rendszeres adatszolgáltatások,
valamint egyéb, a vírushelyzet kapcsán felmerülő kérdések megoldása olyan
fenntartói és szakmai többletfeladatokat képeznek, amelyek a tervezett és
rendelkezésre álló humánerőforrással is csak rendkívül feszített
körülmények között láthatók el. A szervezet prioritásként tekint ezen
feladatok ellátására a COVID-járvány kezelése érdekében.

 

A válaszadásra a veszélyhelyzeti kormányrendelet alapján kerül sor.

 

Szíves megértését kérjük!

 

Dr. Sebestyén Kálmán, adatvédelmi tisztviselő nevében,

 

Üdvözlettel,

 

Szabó Dóra

 

Országos Kórházi Főigazgatóság

 

Telephely: H-1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.

E-mail: [5][email address]

 

idézett részek megjelenítése