Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Németh János, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Adásvételi szerződés alapján számítógéprendszer szállítása, telepítése és üzembehelyezése cínű közbeszerzés adatai

We're waiting for Németh János to read recent responses and update the status.

Tisztelt Országos Közegészségügyi Intézet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az " Adásvételi szerződés alapján számítógéprendszer szállítása, telepítése és üzembehelyezése" című közbeszerzés (http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/meg..., iktatószám: 4930/2018) adatait az alábbiak szerint:

1. A nyertes ajánlattevő által megajánlott / leszállított hardverek pontos megnevezése olyan módon, hogy belőle a termék gyártója és a termék pontos típusa meghatározható legyen, konfigurálható termék esetén pedig tartalmazza a főbb elemekre vonatkozó információkat is (CPU, memória, merevlemez stb.)
2. A nyertes ajánlattevő által megajánlott / leszállított szoftverek pontos megnevezése.
3. A fenti hardverek és szoftverek ára tételesen (nettó ár, darabszám).
4. A rendszerintegrációs szolgáltatás nettó ára.
5. A közbeszerzés műszaki leírása.
6. A közbeszerzést megalapozó bármilyen szakmai anyag, tanulmány, ami indokolja, megmagyarázza egy ekkora értékű, országosan is kiemelkedőnek nevezhető számítógéprendszer beszerzésének indokoltságát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 8.

Üdvözlettel:

Németh János

Dr. Kovács Dorina, Országos Közegészségügyi Intézet

1 Attachment

Németh János

részére

 

megküldve kizárólag elektronikus úton:

[1][FOI #11268 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön 2018. június 8. napján „Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés -
Adásvételi szerződés alapján számítógéprendszer szállítása, telepítése és
üzembehelyezése című közbeszerzés adatai” tárgyban közérdekű adatok
megismerése iránti igényt nyújtott be az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján az Országos
Közegészségügyi Intézethez (a továbbiakban: OKI), amellyel kapcsolatban az
alábbi tájékoztatást adom.

 

Az Infotv. 29. § (2) bekezdése alapján: „Ha az adatigénylés jelentős
terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés
teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az (1)
bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal
meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon
belül tájékoztatni kell.”

 

Fentiekre figyelemmel az adatigénylésre teljesítésére nyitva álló 15 napos
határidőt meghosszabbítom.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Surján Orsolya főigazgató asszony távollétében,

Dr. Pándics Tamás nevében:

 

Toldi Nándor

titkársági asszisztens

 

[2]cid:[email protected]

 

ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

főigazgatói titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Tel.: 06 1 476 1100 / 1103-as mellék

Mobil: 06 30 491-9412

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #11268 email]

OKI Titkárság, Országos Közegészségügyi Intézet

1 Attachment

Németh János

részére

 

megküldve

kizárólag elektronikus úton:

[FOI #11268 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön 2018. június 8. napján „Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés -
Adásvételi szerződés alapján számítógéprendszer szállítása, telepítése és
üzembehelyezése című közbeszerzés adatai” tárgyban közérdekű adatok
megismerése iránti igényt nyújtott be az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján az Országos
Közegészségügyi Intézethez (a továbbiakban: OKI), amellyel kapcsolatban az
alábbi tájékoztatást adom.

 

Az adatkérés első 4 kérelmi elemére vonatkozóan:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
"Adásvételi szerződés alapján számítógéprendszer szállítása, telepítése és
üzembehelyezése" című közbeszerzés
(http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/meg...,
iktatószám: 4930/2018) adatait az alábbiak szerint:

 

1. A nyertes ajánlattevő által megajánlott / leszállított hardverek pontos
megnevezése olyan módon, hogy belőle a termék gyártója és a termék pontos
típusa meghatározható legyen, konfigurálható termék esetén pedig
tartalmazza a főbb elemekre vonatkozó információkat is (CPU, memória,
merevlemez stb.)

2. A nyertes ajánlattevő által megajánlott / leszállított szoftverek
pontos megnevezése.

3. A fenti hardverek és szoftverek ára tételesen (nettó ár, darabszám).

4. A rendszerintegrációs szolgáltatás nettó ára.

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)
45. § (1) bekezdése az ajánlatokba való betekintést többletfeltételekhez
köti. Betekintést csak indokolt esetben lehet kérni, az iratbetekintésre
vonatkozó kérelemben pedig meg kell jelölni, hogy milyen feltételezett
konkrét jogsértés kapcsán és az ajánlat vagy részvételi jelentkezés mely
részébe kíván betekinteni a kérelmező. A Kbt. 45. § (1) bekezdése alapján
„Más gazdasági szereplő ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének teljes
körű átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges.”

 

A közérdekű adatok megismerése iránti igényét ebben a részben, a Kbt. 45.
§-ára, valamint az Infotv. 27. § (3) bekezdés második mondatára
hivatkozással („A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az
olyan adatokhoz - így különösen a védett ismerethez - való hozzáférést,
amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan
sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből
nyilvános adat megismerésének lehetőségét.”) teljesíteni nem áll módomban.

 

Az adatkérés 5. kérelmi elemére vonatkozóan:

 

5. A közbeszerzés műszaki leírása.

 

Az adatigényléssel érintett közbeszerzés műszaki leírása a tárgyi
közbeszerzési eljárás szerződésével azonos helyen, korlátozásmentes módon
közzétételre került.

A műszaki leírás alábbi linken érhető el a „Csatolt dokumentumok” menüpont
alatt: http://kereso.core.kt.hu/megtekintes/koz...

 

Az adatkérés 6. kérelmi eleme:

 

6. A közbeszerzést megalapozó bármilyen szakmai anyag, tanulmány, ami
indokolja, megmagyarázza egy ekkora értékű, országosan is kiemelkedőnek
nevezhető számítógéprendszer beszerzésének indokoltságát.”

 

Jelen levelemhez mellékelten megküldöm az érintett közbeszerzés
indokoltságát magyarázó táblázatos összefoglalót.

 

JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÓ

 

31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.
(2) A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve az
adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének
megalapozottságát az adatkezelőnek kell bizonyítania.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. (4) A perben fél lehet
az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az
igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat. (5) Az országos
illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a
törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi
Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot
ellátó szerv székhelye alapítja meg. (6) A bíróság soron kívül jár el.
(6a) Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítését az
adatkezelő a 27. § (1) bekezdése alapján tagadja meg, és az adatot igénylő
a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása
felülvizsgálatának érdekében az (1) bekezdésben meghatározottak alapján
bírósághoz fordul, a bíróság a Hatóság titokfelügyeleti hatósági eljárását
kezdeményezi, egyidejűleg a per tárgyalását felfüggeszti. A
titokfelügyeleti hatósági eljárást kezdeményező és az eljárást
felfüggesztő végzés ellen nincs helye külön fellebbezésnek. (7) Ha a
bíróság a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelemnek helyt ad,
határozatában az adatkezelőt - az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre
álló határidő meghatározásával - a kért közérdekű adat közlésére kötelezi.
A bíróság az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés
összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a
költségtérítés összegének megállapítása tekintetében új eljárásra
kötelezheti.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!

 

Üdvözlettel,

Dr. Surján Orsolya főigazgató asszony nevében:

 

Dr. Kovács Dorina

főjogtanácsos

 

 

[1]cid:[email protected]

 

ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

Főigazgatóság

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. C. ép. I. em. 5.

T: 4761261

 

 

 

idézett részek megjelenítése

OKI Titkárság, Országos Közegészségügyi Intézet

2 Attachments

(melléklet lemaradt, csatoltan küldöm)

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Németh János, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.