A vasúti "járványügyi" menetrend kapcsán a pótlóbuszok közlekedtetésére alvállalkozókkal kötött szerződések

Az igénylést elutasította a(z) VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt..

Tisztelt VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2020. június 6-án bevezetett vasúti "járványügyi" menetrend szerint buszos pótlással érintett vasútvonalakon a vonatpótló autóbuszok közlekedtetésére alvállalkozókkal kötött szerződéseket és az általuk ezek teljesítéséről kiállított számlákat. Az érintett vasútvonalak:
-16: Hegyeshalom-Csorna
-25: Bajánsenye-Őriszentpéter
-35: Tab-Siófok
-38: Nagyatád-Somogyszob
-43: Dunaújváros-Rétszilas-Simontornya
-45: Székesfehérvár-Sárbogárd
-60: Barcs-Gyékényes
-66: Villány-Mohács
-75: Nagyoroszi-Balassagyarmat
-78: Balassagyarmat-Ipolytarnóc
-85: Vámosgyörk-Gyöngyös
-86: Szolnok-Vámosgyörk
-89: Tiszaújváros-Miskolc
-102: Kisújszállás-Kál-Kápolna
-109: Tiszalök-Debrecen
-111: Mátészalka-Záhony
-113: Fehérgyarmat-Zajta
-116: Nyíregyháza-Vásárosnamény
-125: Szarvas-Mezőhegyes
-127: Gyoma-Vésztő
-128: Püspökladány-Kötegyán
-130: Szentes-Hódmezővásárhely
-145: Lakitelek-Szolnok
-146: Kiskunfélegyháza-Lakitelek
-147: Kiskunfélegyháza-Szentes

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. november 27.

Üdvözlettel:
Király Bence

VOLÁNBUSZ Közadat, VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Király Bence!

A tárgyban beérkezett megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje
alatt a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmekkel kapcsolatban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglaltaktól eltérő szabályok
alkalmazandók.

 

Az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről
szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1.§ (3) értelmében az Infotv. 29.
§ (1) bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló
igénynek az adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv
az igény beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha
valószínűsíthető, hogy az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti
határidőben (15 nap) való teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné. Erről
az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

 

A Volánbusz a veszélyhelyzetben is azon dolgozik, hogy a személyszállítási
közszolgáltatás magas színvonalú fenntartása mellett utasai biztonságban
eljussanak a munkahelyekre, iskolákba, egészségügyi és egyéb
intézményekbe. A  szolgáltatás szervezése és fenntartása, valamint a
járvány elleni védekezéssel kapcsolatos teendők a megváltozott körülmények
között megnövekedett munkaterhet rónak társaságunkra, munkatársainkra.
Emiatt a napi feladatellátás mellett a közérdekű adatigénylések 15 nap
alatti teljesítése veszélyeztetné a veszélyhelyzettel összefüggő
közfeladataink ellátását.

 

Fentiekre tekintettel tájékoztatjuk, hogy a tárgyi ügyben 2020. november
27-én érkezett adatigénylésének  teljesítésére nyitva álló határidőt a
hivatkozott 521/2020. (XI.25.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdése alapján 45
nappal meghosszabbítjuk.

Üdvözlettel,

 

VOLÁNBUSZ Zrt.

Kommunikációs Igazgatóság

1091 Budapest, Üllői út 131.

[email address]

[1][IMG]

 

idézett részek megjelenítése

VOLÁNBUSZ Közadat, VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Király Bence!

 

A VOLÁNBUSZ Zrt.-hez (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131., cg.:
01-10-042156, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, továbbiakban:
Társaság) 2020. november 27-én elektronikus úton érkezett közérdekű
adatigénylést az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 29.§ (1)
bekezdése alapján az alábbiak szerint teljesítjük.

 

Elöljáróban tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk 2019. október 1-jén
megvalósult integrációja óta a közérdekű adatigénylések ügyében eljárni
jogosult szervezet a Kommunikációs Igazgatóság. Az adatigényléssel
kapcsolatos ügyek lehető leggyorsabb intézése érdekében igazgatóságunk a
[1][email address] e-mail címen közvetlenül fogadja az igényeket.

 

Megkeresésében elektronikus másolatban kérte megküldeni a 2020. június
6-án bevezetett vasúti "járványügyi" menetrend szerinti buszos pótlással
érintett vasútvonalakon a vonatpótló autóbuszok közlekedtetésére
alvállalkozókkal kötött szerződéseket és az általuk ezek teljesítéséről
kiállított számlákat.

 

A vasúti „járványügyi” menetrend szerinti buszos pótlás során a MÁV-START
Zrt. közszolgáltatási tevékenységének biztosítása érdekében a feladatot
2020. június 6.-2020. június 30 között Társaságunk maga végezte szabadáras
tevékenységként. A COVID járvány okozta helyzet Társaságunkat is kihívások
elé állította a közfeladat ellátása tekintetében a jelentősen
megnövekedett kapacitásigény biztosítása szempontjából. A VOLÁNBUSZ Zrt.
saját közfeladatának folyamatos biztosítása, valamint a személyszállítási
feladatok megfelelő szintű és színvonalú ellátása érdekében a vasútpótlás
elvégzésére további kapacitás bevonására volt szükség, mely okból a
feladat ellátásába 2020. július 1. napjától alvállalkozók bevonására
került sor.

 

Bár az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban:
Ávt.) 5. § (1) bekezdése értelmében közérdekből nyilvános minden, az
állami vagyonnal való gazdálkodásra és az azzal való rendelkezésre
vonatkozó, közérdekű adatnak nem minősülő adat, azonban külön törvény az
adat megismerhetőségét korlátozhatja.

 

A korlátozást tartalmazó törvény a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a
továbbiakban: Takarékos tv.) 7/I.§ szerint:

- „(2) Nem ismerhető meg továbbá a köztulajdonban álló gazdasági társaság,
valamint az általa irányított vállalkozás üzleti tevékenységével
kapcsolatos azon adat, amelynek más által történő megszerzése vagy
nyilvánosságra hozatala a köztulajdonban álló gazdasági társaság vagy az
általa irányított vállalkozás üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan
sérelmet okoz.

- „(3) Aránytalan a sérelem akkor, ha az adat más általi megszerzése,
hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a
köztulajdonban álló gazdasági társaság, vagy az általa irányított
vállalkozás versenytársát indokolatlan előnyhöz juttatná.”

 

Társaságunk meglátása szerint az adatigényléssel érintett szerződések
tekintetében a VOLÁNBUSZ Zrt. aránytalan sérelmének fennállása
megállapítható a következő indokok alapján, ezért azokat Társaság nem adja
ki.

 

A VOLÁNBUSZ Zrt. a magyar autóbuszos személyszállítási piac szereplőjeként
– a vasúti közszolgáltatások pótlását érintő feladatok vonatkozásában a
többi piaci szereplővel – versenyez a vasútpótló autóbuszos
személyszállítási szolgáltatások nyújtásáért. A szabadáras
személyszállítási szolgáltatások tekintetében a VOLÁNBUSZ Zrt. - mintegy
1500 db autóbuszos személyszállító szolgáltatóval versenyezve - piaci
szereplőként vesz részt.

A közúti személyszállítási közszolgáltatási feladataitól eltérő módon,
ezen szabadáras piaci szituációban a VOLÁNBUSZ Zrt. részvételével,
ajánlatával kapcsolatos információk megosztása alkalmas arra, hogy a
VOLÁNBUSZ Zrt. egyes szabadáras – azaz különjárati vagy szerződéses –
pályázati és piaci részvételét befolyásolja. Ezen adatok ismeretében -
különös tekintettel az alkalmazott árazási struktúrára - a VOLÁNBUSZ Zrt.
a szabadáras megbízások tekintetében versenyhátrányba kerülhet, ezen
adatok birtokában az egyéb piaci szereplők pedig versenyelőnyre tehetnek
szert. Az alvállalkozókkal megkötött jogügyletek megismerése szintén a
versenytársakat juttatná előnyös helyzetbe, mivel a közérdekű adatkérés
során megszerzett információk ismeretében befolyást gyakorolhatnak a
vasútpótlási feladatok ellátására irányuló versenyben, amely a VOLÁNBUSZ
Zrt. piaci helyzetének negatív irányú változását eredményezheti. A
versenytársak általi adat és információ felhasználás során a versenytársak
teljesebb képet kaphatnak az adott adatigényléssel érintett területről,
ezáltal a saját társasági információik és a Társaságunktól bekért adatok
összesítése alapján képessé válhatnak a versenyben egy, a megbízónak
kedvezőbb feltételű és olcsóbb ajánlat benyújtására. A potenciális
versenytársak a szolgáltatás teljesítéséhez a gépjárművekre vonatkozóan
előírt ismeretekhez is hozzájuthatnak, amely alapján fel tudják mérni,
hogy az általuk birtokolt eszközpark mennyiben rendelkezik kedvezőbb
paraméterekkel, melyek azok a szempontok, amelyeken – amennyiben pénzügyi
helyzetüknél fogva képesek – változtatni tudnak, illetve mely további
versenytársakkal tudnak ajánlatot benyújtva kedvezőbb helyzetbe kerülni.
Fentieken túl a járatüzemeltetéshez kapcsolódó költségelemek megismerése
folytán a versenytársak viszonyítási alaphoz juthatnak az általuk végzett
tevékenységeik ellátása során felmerült költségek összehasonlításában. A
költségelemek viszonyítása, önmagában a költségelemek megismerése egy
olyan új, átgondolt költségkalkuláció elkészítésére, vagy optimalizálására
sarkallhatja az ilyen adatot megismerő versenytársat, amely a versenytárs,
jelen esetben a VOLÁNBUSZ Zrt. adatain alapul.

 

A szerződéseken kívül Ön az alvállalkozók általi teljesítésről kiállított
számlákat is kérte megküldeni. Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info
tv.) 30.§ (7) bekezdése értelmében a közfeladatot ellátó szerv
gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére
irányuló adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései irányadók.

 

A hivatkozott Info tv.-i rendelkezés racionális keretet szab az egyedi
adatigénylésnek, a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez
fűződő alapjog funkciója nem egy könyvelési tétel jogszerűségének
megítélésében áll. A számla ellenőrzése az arra feljogosított szervek
kompetenciájába tartozik és nem az Info tv. szerinti adatigénylőjébe.

 

Ennek értelmében a számlák kiadására nem kerül sor.

 

Amennyiben jelen levelünkben foglaltakat vitatja, úgy az Info tv.
31.§-ában foglaltak alapján lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11,
telefonszám: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, e-mail cím:
[2][email address], honlap: [3]www.naih.hu) bejelentéssel élni a hatóság
vizsgálatának kezdeményezése érdekében, valamint jelen döntés kézhez
vételétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat (Fővárosi
Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27., +36-1-354-6000). Amennyiben
hatósági vizsgálatot kezdeményez, úgy ez esetben a pert a hatóság által a
bejelentés érdemi vizsgálatáról hozott döntésének kézhezvételét követő 30
napon belül lehet megindítani.

Tájékoztatjuk, hogy az e-mailjében megadott személyes adatait az Info tv.
29. § (1a) bekezdésében meghatározott célból 1 évig kezeljük. A VOLÁNBUSZ
Zrt. adatkezelésével kapcsolatos előírásokat és az Ön ezzel kapcsolatos
jogait a VOLÁNBUSZ Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, amely
elérhető a VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján a következő linken:
[4]https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/ad...

 

Üdvözlettel,

 

VOLÁNBUSZ Zrt.

Kommunikációs Igazgatóság

1091 Budapest, Üllői út 131.

[email address]

[5][IMG]

 

From: VOLÁNBUSZ Közadat
Sent: Friday, December 11, 2020 10:47 AM
To: '[FOI #16571 email]'
<[FOI #16571 email]>
Subject: FW: Közérdekű adatigénylés - A vasúti "járványügyi" menetrend
kapcsán a pótlóbuszok közlekedtetésére alvállalkozókkal kötött szerződések
- VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.

 

Tisztelt Király Bence!

 

A tárgyban beérkezett megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje
alatt a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmekkel kapcsolatban
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglaltaktól eltérő szabályok
alkalmazandók.

 

Az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről
szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1.§ (3) értelmében az Infotv. 29.
§ (1) bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló
igénynek az adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv
az igény beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha
valószínűsíthető, hogy az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti
határidőben (15 nap) való teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné. Erről
az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

 

A Volánbusz a veszélyhelyzetben is azon dolgozik, hogy a személyszállítási
közszolgáltatás magas színvonalú fenntartása mellett utasai biztonságban
eljussanak a munkahelyekre, iskolákba, egészségügyi és egyéb
intézményekbe. A  szolgáltatás szervezése és fenntartása, valamint a
járvány elleni védekezéssel kapcsolatos teendők a megváltozott körülmények
között megnövekedett munkaterhet rónak társaságunkra, munkatársainkra.
Emiatt a napi feladatellátás mellett a közérdekű adatigénylések 15 nap
alatti teljesítése veszélyeztetné a veszélyhelyzettel összefüggő
közfeladataink ellátását.

 

Fentiekre tekintettel tájékoztatjuk, hogy a tárgyi ügyben 2020. november
27-én érkezett adatigénylésének  teljesítésére nyitva álló határidőt a
hivatkozott 521/2020. (XI.25.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdése alapján 45
nappal meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel,

 

VOLÁNBUSZ Zrt.

Kommunikációs Igazgatóság

1091 Budapest, Üllői út 131.

[6][email address]

[7][IMG]

 

idézett részek megjelenítése