A távmeghallgatások bonyolítására rendszeresített technikai eszközök

Az igénylés részben sikeres volt.

Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Országos Bírósági Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő. Kérem, az adatokat elektronikus másolatban, lehetőség szerint Excel táblázatos formában szíveskedjen a rendelkezésemre bocsátani.

1. Kérem szíves tájékoztatását arról, hogy bíróságonként és összesen évenként 2018, 2019, 2020, valamint a 2021 során hány a személyes jelenlétet igénylő eljárási cselekmény telekommunikációs eszköz használata útján történő elvégzésére (a továbbiakban: távmeghallgatás) kialakított távmeghallgatási („VIAVIDEO”) fix végpontot létesítettek. Kérem, tüntessék fel a táblázatban az összes járásbíróságot és törvényszéket, azokat is, amelyeken jelenleg nem áll rendelkezésre távmeghallgatási fix végpont!

2. Kérem szíves tájékoztatását arról, hogy a teljes bírósági szervezetrendszer részére hány távmeghallgatás lebonyolítására alkalmas mobil végpont áll rendelkezésre.

3. Kérem szíves tájékoztatását arról, hogy évenkénti bontásban 2018, 2019, 2020, valamint 2021 során bíróságonként összesen hány ügyben, hány tárgyalást tartottak. Kérem, külön tüntesse fel, hogy a fentiekből hány történt büntetőügyben.

4. Kérem szíves tájékoztatását arról, hogy évenkénti bontásban 2018, 2019, 2020, valamint 2021 során bíróságonként és összesen hány ügyben, hány távmeghallgatást tartottak. Kérem, külön tüntesse fel, hogy a fentiekből hány történt büntetőügyben.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton, lehetőség szerint Excel táblázatos mellékletként szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Felhívom szíves figyelmét továbbá, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3)–(5) bekezdéseiben foglaltak alkalmazása során az Alkotmánybíróság 15/2021. (V. 13.) AB határozatából következően az adatkezelőnek rögzítenie kell azokat az okokat, amelyek valószínűsítik, hogy az adatigénylésnek az információs önrendelkezési szabadságról szóló törvényben rögzített határidőn belüli teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását veszélyeztetné. Az Alkotmánybíróság határozata szerint a valószínűsítés nem jelenthet pusztán általános hivatkozást a járványra, hanem az esetlegesen ellátatlanul maradó közfeladatot ténylegesen nevesíteni kell, az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdéséből garanciaként következik, hogy az Infotv. szerinti határidőtől való eltérés konkrét okaira az adatkezelőnek kell rámutatnia.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. július 16.

Üdvözlettel:

Magyar Helsinki Bizottság

Jogi Osztály S,

5 Attachments