A társasházak törvényességi felügyeletének ellátását szabályozó keretek

Imre András made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen válaszában tételesen felsorolni, és elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1. A jelenleg érvényes, a Hivatal működésére megszerzett minőségbiztosítási tanúsítványokat.

2. A jelenleg hatályos Hivatali Minőségirányítási Kézikönyvet.

3. A jegyzői kabinetet, mint belső szervezeti egységet érintő egyéb minőségirányítási dokumentumokat.

A társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos állampolgári beadványok kezelési folyamatában érintettekre szűkítve:

4. Az érintett Hivatali szervezeti egységek listáját, ezek szervezeti hierarchia szerinti jelölésével együtt. (Minden egyes tétel esetében kérem megjelölni legalább annak közvetlen felettes egységét.)

5. Minden olyan további, jelenleg hatályos szabályozó dokumentumot, amely az előző pontban felsorolt szervezeti egységeknek az ügyfeleivel történő, postai és elektronikus levelezési, valamint telefonos, személyes vagy bármely más egyéb módon történő ügyintézésének folyamataira vonatkozóan bármilyen szabályozást tartalmaz.

6. Minden olyan további, jelenleg hatályos belső szabályozó dokumentumot, amely a jegyzői irodához címzett, társasházi törvényességi felügyelettel kapcsolatos állampolgári beadványok kezelési folyamatában érintett lehet, vagy arra hatást fejthet ki.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. november 12.

Üdvözlettel:

Imre András

Aljegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Hivatalunkhoz 2020. november 12. napján elektronikus úton benyújtott, a
társasházak törvényességi felügyeletének ellátását szabályozó keretekre
vonatkozó közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a csatolt választ adjuk.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Lehoczky Balázs

aljegyző

 

                                        

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

 

            [1]cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel.: +36 (1) 231-3101/210

E-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt dr. Lehoczky Balázs Aljegyző Úr,

Válaszát köszönöm, arra a következő észrevételeket teszem:

2.
Az adatszolgáltatás lényege a szolgáltatott adat használható formában történő átadása. Feltételezem, hogy ezen dokumentumnak (17 Mb, kép formátumú pdf) van megegyező, kereshető formátumú változata is. Kérem, azt bocsássa a rendelkezésemre.

3.
A jegyzői kabinet a közfeladatot ellátó szerv részét képezi. Így az adatszolgáltatás nem tagadható meg, tekintet nélkül arra, hogy az a minőségirányítási rendszer hatálya alá tartozik-e, vagy sem. A tanúsítványon megjelölt érvényességi terület alapján egyébként a hatálya alá kell, hogy tartozzon.

Kérem, szíveskedjen a kérést pótlólag teljesíteni, a 3. pontban megjelölt dokumentumok megküldésével.

4-6.
A válaszában megjelölt linken található dokumentum dátum és aláírások hiányában nem hatályos. Egy 73 oldalas dokumentum általános megjelölése akkor sem lenne válaszként elfogadható, ha az a minőségirányítási rendszerük előírásainak megfelelne. Nem az adatigénylő feladata ugyanis a kért adatok egy információhalmazból való kikeresése.

Az adatigénylés lényege a pontosan meghatározott kérésre precízen szolgáltatott adat. Ezen pontokban egyértelműen és pontosan meghatározásra került, milyen adatra, illetve dokumentumokra vagyok kíváncsi. Ezekről nem tájékozódni kívánok, hanem magukat az adatokat, illetve dokumentumokat kértem.

Válasza a fentiek miatt nem elfogadható.

Kérem, szíveskedjen a kérést pótlólag teljesíteni, a 4-6. pontokban megjelölt lista és dokumentumok megküldésével.

Üdvözlettel:
Imre András

Tisztelt dr. Lehoczky Balázs Aljegyző Úr,

Tájékoztatom, hogy az adatigénylés nem teljesítése okán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményeztem a hatósági eljárás megindítását az igénylés teljesítésére való kötelezés érdekében.

Üdvözlettel:
Imre András

Aljegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Hivatalunkhoz 2020. december 8. napján elektronikus úton benyújtott, a
2020. november 27. napján teljesített közérdekű adatigénylésével
kapcsolatosan felmerült újabb kérdéseire és észrevételeire a csatolt
választ adjuk.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Lehoczky Balázs

aljegyző

 

                                        

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

 

            [1]cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel.: +36 (1) 231-3101-210

E-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]