A társaság felügyelő bizottsági üléseinek és a cég könyvvizsgálójának jelentései

Az igénylés pontosításra vár. Ha ön Hartmann Ferenc, kérjük, bejelentkezés nyomon követési üzenet küldése céljából.

Tisztelt V-busz Veszprémi Közlekedési Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A társaság
- Felügyelő Bizottsági ülésein keletkezett anyagokat,
- a cég könyvvizsgálójának a cég működése során született jelentéseit és anyagait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. március 9.

Üdvözlettel:
Hartmann Ferenc
Veszprém MJV Önkormányzati képviselő
[email address]

V-Busz Kft, V-busz Veszprémi Közlekedési Kft.

##- Kérjük, gépelje be válaszát a vonal fölé -##

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy felvette velünk a kapcsolatot!

Ügyfélszolgálatunk ellenőrzi az üzenetében foglaltakat, és hamarosan
kapcsolatba lépünk Önnel!

Valós idejű menetrendi adatokhoz, csatlakozásokhoz kérjük próbálja ki az
Utazástervezőt!
Internetböngészőn keresztül: [1]https://utas.vbusz.hu/
Android rendszerű okostelefonon:
[2]https://play.google.com/store/apps/detai...
iOS rendszerű okostelefonon:
[3]https://apps.apple.com/hu/app/v-busz-uta...

Különjárat rendeléshez kérjük próbálja ki weboldalunk rendelő felületét:
[4]https://vbusz.hu/kulonjarat/
Amennyiben folyamatban lévő különjárati rendelésről szeretne információt
kérni, kérjük írjon a [email address] email címre!

Üdvözlettel,
V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.

Ügyfélszolgálat: [V-busz Kft. request email] | +36 70 945 2558

Ez az e-mail V-Busz Kft. szolgáltatása. Szállította: [5]Zendesk |
[6]Adatvédelmi szabályzat
[ER9YW8-EYZ5]

References

Visible links
1. https://utas.vbusz.hu/
2. https://play.google.com/store/apps/detai...
3. https://apps.apple.com/hu/app/v-busz-uta...
4. https://vbusz.hu/kulonjarat/
5. https://www.zendesk.com/support/?utm_cam...
6. https://www.zendesk.com/company/customer...

V-Busz Kft, V-busz Veszprémi Közlekedési Kft.

##- Kérjük, gépelje be válaszát a vonal fölé -##

Your request (225) has been updated. To add additional comments, reply to
this email.

V-Busz Kft. (V-Busz Kft.)

márc. 24. 18:34 CET

Tisztelt Hartmann Ferenc Képviselő Úr!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 18. pontja értelmében helyi közösségi közlekedés
biztosítása helyi közügynek, helyben biztosítható közfeladatnak minősül.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) 3. § (5) pontja szerint
„közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy
kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának
ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem
eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret,
függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a
birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat”

Az Infotv. 29. §-a szerint:
(1) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő
közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.
(1a) Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem
köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy
éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel
megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás
nem állt be.
(2) Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra
vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár, az (1) bekezdésben meghatározott határidő
egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény
beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.
(3) Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak
tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot
kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés teljesítéséért - az azzal
kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést
állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését
megelőzően tájékoztatni kell.
(3a) Az igénylő a (3) bekezdés alapján kapott tájékoztatás kézhezvételét
követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e.
A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának az adatkezelőhöz
való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére
rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét
fenntartja, a költségtérítést az adatkezelő által megállapított, legalább
15 napos határidőben köteles az adatkezelő részére megfizetni.
(4) Ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész,
amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a
költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott
összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi
megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész
jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az
adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről
az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell. 
                                   
Az Infotv. 30. § (1) szerint "Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum
az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg
nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni."
Az Infotv. 28. § (3) bekezdése szerint "Ha az adatigénylés nem egyértelmű,
az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására." 
Az előbbivel kapcsolatos bírósági döntések közül a BDT2019. 4073. úgy
rendelkezik, hogy „Amennyiben a kérelemben foglaltakkal kapcsolatban
értelmezési kérdése merül fel az adatkezelőnek, fel kell hívnia az
igénylőt igényének pontosítására.”

Az Ön által megjelölt igény, amely szerint a „Felügyelőbizottság ülésein
keletkezett anyagokat” kéri túl általános jellegű, ebből sajnos nem lehet
eldönteni, hogy pontosan milyen adatot szeretne igényelni.

A fentiekre hivatkozva tisztelettel megkérjük, hogy pontosítsa részünkre
megküldött adatigénylését, mert az adatigénylés nem egy általános
iratmegismerési jogosultságot tartalmaz, annak konkrét adatra vagy
adatokra szükséges vonatkoznia, legalább olyan szinten, hogy abból
beazonosítható legyen az igényelni kívánt adat.

Megértését és együttműködését köszönjük!

Üdvözlettel,
V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.
[1][V-busz Kft. request email] | +36 70 945 2558

Hartmann Ferenc

márc. 9. 16:52 CET

Tisztelt V-busz Veszprémi Közlekedési Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A társaság
- Felügyelő Bizottsági ülésein keletkezett anyagokat,
- a cég könyvvizsgálójának a cég működése során született jelentéseit és
anyagait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. március 9.

Üdvözlettel:
Hartmann Ferenc
Veszprém MJV Önkormányzati képviselő
[2][email address]

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #14554 email]

Ha a(z) V-busz Veszprémi Közlekedési Kft. nem a(z) [4][V-busz Kft. request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

Ez az e-mail V-Busz Kft. szolgáltatása. Szállította: [7]Zendesk |
[8]Adatvédelmi szabályzat
[ER9YW8-EYZ5]

References

Visible links
1. mailto:[V-busz Kft. request email]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[FOI #14554 email]
4. mailto:[V-busz Kft. request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
7. https://www.zendesk.com/support/?utm_cam...
8. https://www.zendesk.com/company/customer...