A szüneteltető egyéni vállalkozó kihajítása a nyilvántartásból

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2021.07.01 óta az Evec tv. hatálya alá tartozó, szüneteltetés alatt törölt egyéni vállalkozások számát!

Az igénylés oka az, hogy az adóhatóság közlés és figyelmeztetés nélkül töröl 2 év szüneteltetés után minden egyéni vállalkozót, holott 2021.07.01 óta a szüneteltetés nem 2 év, hanem 3 év.

Az adóhatóság - tévesen - arra hivatkozik, hogy 2021.07.01 után is a 2 éves szüneteltetési idő maradt hatályos azokra, akik 2021.07.01 előtt kezdték meg a szüneteltetést. Ilyen előírás azonban a hatályos jogszabályban nincs, átmeneti rendelkezés se írja elő a 2 évet. A jogalkotási törvényből egyenesen következik a későbbi jogszabály normáinak alkalmazási elsődlegessége (Jatv. 10.§ (1) b)). Így 2021.07.01-t követően a 3 évet még el nem ért szüneteltető egyéni vállalkozók törlésével adóhatóság súlyosan jogszabálysértő módon járt el, ami főleg a kisadózók és az átalányadózók esetében káros, hiszen számukra az ismételt választás jogától évekig elesnek. Önmagában a figyelmeztetés elmaradása és a döntés mellőzése sincs összhangban a szakszerűség, az ügyféllel való együttműködés követelményeivel (Ákr. 2.§).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. október 6.

Üdvözlettel:

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Ruszin Zsolt részére

Tisztelt Címzett!

Fenti tárgyban közérdekű adatigénylést nyújtott be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban. NAV), mellyel kapcsolatban tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15 nappal meghosszabbítom.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Budapest, 2021. október 21.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Ruszin Zsolt részére

Tisztelt Címzett!

Fenti tárgyban közérdekű adatigénylést nyújtott be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, mellyel kapcsolatban alábbiakról tájékoztatom.

A tevékenység szüneteltetése 2 éves maximális időtartamának leteltét követően megszűnt egyéni vállalkozók száma 4.813 fő.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Budapest, 2021. november 5.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal