A spanyol CAF villamosokon alkalmazott kültéri kamerák adatkezelése

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő közérdekű adat megismerésére irányuló adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az 1-es villamos vonalán, a spanyol CAF villamosokon alkalmazott kültéri kamerák kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatót, ennek hiányában az adatkezelés jogalapját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Az Infotv. előírása szerint a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt tesz eleget.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. március 13.

Üdvözlettel:

Mátyás Vilmos

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0008152/2018

 

Mátyás Vilmos

[1][FOI #10663 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Mátyás Vilmos!  

 

A BKK Zrt.-hez 2018. március 13-án, valamint a BKV Zrt.-hez március 14-én
érkezett „A spanyol CAF villamosokon alkalmazott kültéri kamerák
adatkezelése” tárgyú adatigénylésére hivatkozva az alábbi választ adjuk.

 

Az illetékes BKV Zrt. állásfoglalása szerint a BKV Zrt. által kezelt
adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapját a személyszállítási
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.)
képezi, melynek 8. § (1) bekezdése szerint:

 

“A vasút-, trolibusz-, autóbusz- és közösségi kerékpárállomáson a
közforgalom számára nyitva álló helyen, a jegy- és bérletértékesítő
berendezéseken, a megállóhelyen, kikötőben, valamint a személyszállító
vasúti járművek, trolibuszok, az autóbuszok, a közösségi autóbérlő
rendszer személygépkocsijai és a hajók, kompok belterében, a vasút-,
trolibusz-, autóbusz- és közösségi kerékpár-állomáson, hajóállomáson és
megállóhelyen található berendezések, a személyszállító vasúti járművek,
trolibusz, autóbusz, közösségi kerékpáros rendszer eszközei, a közösségi
autóbérlő rendszer személygépkocsijai a jegy- és bérletértékesítő
berendezések és a hajók, kompok, továbbá az utasok, valamint a szolgáltató
munkavállalói és megbízottai életének, személyének, testi épségének és
vagyontárgyaik védelme céljából az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvény szerinti adatvédelmi jogok
érvényesítése mellett, továbbá e törvényben meghatározott korlátozó
rendelkezések betartásával, a szolgáltató, a közlekedésszervező, valamint
a vasút-, trolibusz-, autóbusz-, közösségi kerékpár- és hajóállomás vagy
megállóhely, kikötő üzemeltetője (e szakasz alkalmazásában a továbbiakban
együtt: szolgáltató) jogosult elektronikus biztonságtechnikai rendszeren
keresztül megfigyelést folytatni, a megfigyelés során kép- és
hangfelvételt készíteni, valamint a készített kép- és hangfelvételt
kezelni.”

 

Az Sztv. alapján továbbá a BKV Zrt. honlapján is megtalálható hatályos
Üzletszabályzat IV.2. pontjának (“A szolgáltatás teljesítése”) 2.
bekezdése (“Biztonságtechnikai megfigyelés”) ad tájékoztatást az
adatkezelés jogalapja vonatkozásában.

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2018. március 27.

                                   

                                                    Tisztelettel a BKK
Zrt. megbízásából:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-től kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából, közreműködőként
a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKÜ
Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés alapján.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #10663 email]

Tisztelt BKK, BKÜ!

Én elfogadom a válaszukat és bizonyára az adatvédelmi hatóság is el fogja fogadni május 25-én, amikor megküldöm számukra.

Üdvözlettel:

Mátyás Vilmos