Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Vajnai Attila, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A Paksi Atomerőmű Zrt. mérései a Duna vizének hőmérsékletéről

We're waiting for Vajnai Attila to read a recent response and update the status.

Tisztelt Baranyai Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

a paksi atomerőmű hűtővizének a kibocsátási ponttól folyásirányban számított 500 m-en lévő szelvényben mért hőmérsékleti méréseket 2018. augusztus 1-től 2018. augusztus 27-ig terjedő időszakban.

A paksi atomerőmű honlapján található leírás a környezetvédelmi hatóság (Baranya Megyei Kormányhivatal) 163-26/2016 számú határozatára hivatkozik, és megállapítja:

"2.3.7. Amennyiben a Duna vízhőmérséklete a 25 ˚C-ot eléri, illetve az feletti, úgy a referencia szelvényben elvégzett méréssorozatok részletes adatsoraival kiegészített mérési eredményeket, valamint a statisztikai kiértékelés eredményét a mérések elvégzését követően haladéktalanul meg kell küldeni a Kormányhivatal részére.”

A fentiek alapján a Baranya Megyei Kormányhivatal rendelkezik a mérési eredmények részletes adatsoraival, azok metaadataival (mérés pontos időpontja, GPS koordináták).

Tisztelettel kérem, hogy a fenti részletes adatsorokat, valamint a statisztikai kiértékelés eredményét a mérések pontos időpontjának és GPS koordinátáinak megadásával együtt elektronikus táblázatban adják ki.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 11.

Üdvözlettel:

Vajnai Attila

Baranya Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s A Paksi Atomer m Zrt.m r sei a Duna viz nek h m rs klet r l.txt

    4K Download View as HTML

This is the mail system at host smtp.kimittud.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[email address]>: host mail.bamkh.hu[84.206.11.230] refused to talk to me:
451 Server not available

Sent request to Baranya Megyei Kormányhivatal again, using a new contact address.

Baranya Megyei Kormányhivatal

1 Attachment

Tisztelettel:

Müllerné dr. Juhos Bernadett
Főigazgató

Baranya Megyei Kormányhivatal
Cím:7623 Pécs, József A. u. 10.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.:405.
Telefon: +36 72/507-008 IP 45008
Fax.: +36 72/507-012
E-mail: [email address]
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya

Tisztelt Baranya Megyei Kormányhivatal!

Válaszukat, miszerint a Baranya Megyei Kormányhivatal nem minősül adatkezelőnek nem tudom elfogadni.

Emlékeztetem önöket az alábbiakra:
A paksi atomerőmű honlapján található leírás a környezetvédelmi hatóság (Baranya Megyei Kormányhivatal) 163-26/2016 számú határozatára hivatkozik, és megállapítja:

"2.3.7. Amennyiben a Duna vízhőmérséklete a 25 ˚C-ot eléri, illetve az feletti, úgy a referencia szelvényben elvégzett méréssorozatok részletes adatsoraival kiegészített mérési eredményeket, valamint a statisztikai kiértékelés eredményét a mérések elvégzését követően haladéktalanul meg kell küldeni a Kormányhivatal részére.”

A Baranya Megyei Kormányhivatal illetékességből kapta meg a paksi atomerőműtől a mérési adatokat, tehát ezeket az adatokat hivatalból kezeli. Ezt a szabályt éppen a környezetvédelmi hatóság hatályos határozata tartalmazza, melyet a paksi atomerőmű honlapján be is hivatkozza.

Megítélésem szerint a jogbiztonság elvét sérti, ha az állampolgárok a hatályos törvények, rendeleteket, hatósági határozatok alapján akarnak eljárni, de a hatóságok ezt lehetetlenné teszik indoklás nélküli nyilatkozataikkal.

A paksi atomerőmű mérései a Duna vizének hőmérsékletével kapcsolatban közérdekű adatok, és ezt a környezetvédelmi hatóság sem tagadta. Megítélésem szerint lehetővé kell tenni az adatok haladéktalan kiadását, hogy arról a nyilvánosság is tudomást szerezhessen. Ha ezt bármely hatóság akadályozza, azzal a törvény betűjét és szellemét is megsérti.

A fentiekre hivatkozva tisztelettel kérem, hogy a kért közérdekű adatokat adják ki, vagy akadályoztatásuk esetén konkrétan adják meg, hogy a közérdekű adatokat milyen módon lehet megismerni.

Üdvözlettel:

Vajnai Attila

Baranya Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Tisztelettel:
Müllerné dr. Juhos Bernadett
Főigazgató

Baranya Megyei Kormányhivatal
Cím:7623 Pécs, József A. u. 10.
+ 7602 Pécs, Pf. 405.
Tel.: +36 72 507-008 IP 45008
Fax: + 36 72 507-012
E-mail.: [email address]
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Vajnai Attila, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.