A Nemzeti Konzultáció 2017 kérdéseiben szereplő Európai Uniós rendeletek vagy törvények

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
a Nemzeti Konzultáció 2017 kérdéseiben mely Európai Uniós rendeletekre vagy törvényekre vagy javaslatra hivatkoznak.

"1. kérdés: Brüsszel a rezsicsökkentés eltörlésére akar kényszeríteni bennünket."
Melyik Európai Uniós rendeletre, törvényre vagy javaslatra vonatkozik a kérdés?

"2. kérdés: Brüsszel kényszeríteni akarja Magyarországot hogy illegális bevándorlókat engedjük be."
Melyik Európai Uniós rendeletre, törvényre vagy javaslatra vonatkozik a kérdés?

"5. kérdés: Brüsszel támadja a munkahelyteremtő intézkedéseket"
Melyik Európai Uniós rendeletre, törvényre vagy javaslatra vonatkozik a kérdés?

6. kérdés: Magyarország elkötelezett az adócsökkentés mellett. Brüsszel most emiatt is támadja hazánkat."
Melyik Európai Uniós rendeletre, törvényre vagy javaslatra vonatkozik a kérdés?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 3.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

Tisztelt Ferencz Gábor Úr!

2017. április 3-án kelt levelében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést küldött a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére.

Igénylésében elektronikusan kérte megküldeni, hogy a „Nemzeti Konzultáció 2017 kérdéseiben mely Európai Uniós rendeletekre, vagy törvényekre, vagy javaslatra hivatkoznak.”

Az Infotv. 29. § (2) bekezdése alapján, a 29. § (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Így a közérdekűadat-igénylés teljesítésének határidejét 15 nappal meghosszabbítjuk, az adatigénylés teljesítésének határideje 2017. május 3.

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt e-mail címre küldjük meg.

Jogorvoslati tájékoztató
A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.
A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.
A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Budapest, 2017. április 18.

Tisztelettel,
Miniszterelnöki Kabinetiroda

idézett részek megjelenítése

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

Tisztelt Ferencz Gábor Úr!

2017. április 3-án kelt levelében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést küldött a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére.

Igénylésében elektronikusan kérte megküldeni, hogy a „Nemzeti Konzultáció 2017 kérdéseiben mely Európai Uniós rendeletekre, vagy törvényekre, vagy javaslatra hivatkoznak.”

Az Infotv. 30. § (2) bekezdésére figyelemmel, „ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.”

Adatigénylése kapcsán tájékoztatjuk, hogy az Ön által kért információk az alábbi linken elérhetők:

http://www.kormany.hu/hu/hirek/nemzeti-k...

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt e-mail címre küldjük meg.

Jogorvoslati tájékoztató
A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.
A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.
A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Budapest, 2017. május 10.

Tisztelettel,
Miniszterelnöki Kabinetiroda

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Adatigénylés (MK)!

Az Önök által küldött linkben semmi nem szerepel az adatigénylésemmel kapcsolatban.
Tehát nem tudják megmondani mely KONKRÉT Európai Uniós rendeletekre, törvényekre vagy javaslatokra vonatkoznak a kérdések.

Köszönöm!

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor