A NAV elnök lemondásával összefüggő adatok

Az igénylést elutasította a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Dr. Vida Ildikó NAV elnök a Nemzeti Adó- és Vámhivatal valamennyi munkatársának címzett mai levelében azt közölte, hogy 2015. május 20-án benyújtotta Orbán Viktor miniszterelnök részére az elnöki munkaköréről és ezzel együtt kormányzati szolgálati jogviszonyáról történő lemondását.

Kérem, szíveskedjen tájékoztatást adni aról, hogy
1. pontosan mikor nyújtotta be dr. Vida Ildikó a lemondásáról szóló nyilatkozatot,
2. kik voltak a címzettjei ennek a levélnek.

Elektronikus másolatban kérem megküldeni számomra dr. Vida Ildikó lemondó nyilatkozatának másolatát (az esetlegesen meg nem ismerhető személyes adatok kitakarásával), valamint a munkáltatói jogkörgyakorló válaszát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Felhívom figyelmüket, hogy az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerint a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő "legrövidebb idő alatt tesz eleget".

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. július 20.

Üdvözlettel:

Peter Fisher

NAV Központ, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Cím!

 

Tájékoztatjuk, hogy a beadványát a NAV fogadta.

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Adatigénylő!

2015. július 20-án kelt közérdekű adatigénylésében foglaltakkal kapcsolatban alábbiakról tájékoztatom.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:Infotv.) 3. § 5. pontja értelmében közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Az Infotv. 3. § 6. pontja szerint 6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

Tájékoztatom továbbá, hogy a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 179. § határozza meg azon adatok körét, amelyek közérdekből nyilvános adatnak minősülnek. Tekintettel arra, hogy a kormánytisztviselő lemondó nyilatkozata nem szerepel az említett felsorolásban, így azt megküldeni és arról bármilyen tájékoztatást adni nem áll módomban.

Tájékoztatom arról is, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a NAV elnökét határozatlan időtartamra a kijelölt miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel.
Erre figyelemmel a lemondó nyilatkozattal kapcsolatos adatok nem állnak a NAV kezelésében.

Egyidejűleg tájékoztatom arról is, hogy az Infotv. 31. § (1) bekezdése rendelkezik a közérdekű adat megismerése iránti igény kapcsán gyakorolható jogorvoslati lehetőségről.

Budapest, 2015. július 22.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó– és Vámhivatal

Tisztelt NAV Közérdekű bejelentések!

2015. július 23-án kelt közérdekű adatigénylésssel összefüggésben megküldött válaszukkal kapcsolatban alábbiakról tájékoztatom.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény Közérdekű adattal visszaélés fejezet szerint 220. § (1) Aki a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések megszegésével
a) közérdekű adatot az adatigénylő elől eltitkol, vagy azt követően, hogy a bíróság jogerősen a közérdekű adat közlésére kötelezte, tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget,
b) közérdekű adatot hozzáférhetetlenné tesz vagy meghamisít, illetve
c) hamis vagy hamisított közérdekű adatot hozzáférhetővé vagy közzé tesz,
vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a közérdekű adattal visszaélést jogtalan haszonszerzés végett követik el.

A további lépések megtétele érdekében kérem - büntetőjogi felelősségük tudatában - azon kijelentésük pontosítását, miszerint "a lemondó nyilatkozattal kapcsolatos adatok nem állnak a NAV kezelésében".

1. Ez vajon azt jelenti, hogy a NAV elnökének lemondó nyilatkozata nincs a NAV kezelésében?
2. A NAV dokumentumkezelő rendszerében semmiféle adat nincs ezen nyilakozatra vonatkozóan?
3. Netán ezen adatok, dokumentumok a rendelkezésükre állnak, de a kiadásukat nem tartják jogszerűnek?

Üdvözlettel:

Peter Fisher