A megye területén található bányászati tevékenységre irányuló kérelmek

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Nógrád Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2019. január 1-ét követő időszakban, a megye területén található bányatelkeken tervezett bányászati tevékenység végzésére vagy bánya nyitására irányuló kérelmek számát, a bányatelkek elnevezését, a kérelmező nevét, valamint a kérelemre induló hatósági eljárásokat lezáró határozatokat és a környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentációt és annak mellékleteit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. január 26.

Üdvözlettel:

Tordai Bence

Tolnai Orsolya, Nógrád Megyei Kormányhivatal

3 Attachments

Tisztelt Tordai Bence!
 
A "Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok igénylésével kapcsolatos
tájékoztatás" tárgyú a Nógrád Vármegyei Kormányhivatalhoz 2023. január
26-án beérkezett megkeresésére mellékelten megküldjük, bányászati
tevékenységre irányuló kérelmekkel kapcsolatos kért
adatigényt.
Tisztelettel
 
dr. Ispán Eszter főosztályvezető megbízásából
Tolnai Orsolya
Környezetvédelmi engedélyezési szakügyintéző
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály