A Mány külterület 0148/1 a. alrészlet hasznosítása

Az igénylés részben sikeres volt.

Schnaider László

Tisztelt Nemzeti Földalapkezelő Szervezet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Mány külterület 0148/1 a. alrészletének 2015. éves hasznosítására kötött "Megbízási szerződés" alapján:
- kivel/kikkel kötötték
- milyen feltételekkel kötötték
- miként érvényesül a területen lévő sárgabarack ültetvény tulajdonosának joga
- mi indokolta, hogy pályáztatás nélkül más földhasználóval kössenek szerződést mint az eddigi földhasználóval, aki egyben a területen lévő ültetvény tulajdonos
- mi indokolja, hogy a nyilvánosság teljes kizárásával hozták meg döntésüket
- miért nem kapott írásban (szóban is csak telefonos érdéklődésre) értesítést a korábbi földbérlő, aki 2015.-ben is szabályosan megigényelte e területet?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 13.

Üdvözlettel: Schnaider László

Ugyfelszolgalat, Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

1 Attachment

Tisztelt Schnaider László!

 

Köszönettel vettük megkeresését.

Kérését továbbítottuk az illetékes szervezeti egységhez.

Szíves türelmét kérjük.

 

 

Üdvözlettel:

 

Borbély Nikolett Vivien

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
cid:[email protected]

NFA Központ

Budapest

Bosnyák tér 5.

1149

 

 

idézett részek megjelenítése

Ugyfelszolgalat, Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

1 Attachment

Tisztelt Schnaider László Úr!

 

Elektronikus úton érkezett, fenti tárgyú levelét köszönettel megkaptuk. Az
abban foglaltakkal kapcsolatban a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
megbízásából az alábbiak szerint tájékoztatom.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései szabályozzák, hogy mely
adatok és milyen szervek által kezelt adatok összessége jelenti a
közérdekű adatok körét. A jogszabály alapján közérdekű adatoknak
minősülnek azok az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy
kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának
ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem
eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információk vagy ismeretek,
függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a
birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Fentiek alapján Szervezetünk álláspontja szerint az Ön által feltett
kérdések körében kizárólag az első és második kérdés kapcsán merülhet fel
az Infotv.-ben definiált közérdekű adat fogalma, melyre az alábbi adatokat
szolgáltatjuk:

 

Mány 0148/1 hrsz.-ú területre  Hanuszka Tamásnak,  Dr. Balogh Zoltán
Lászlónak és Nándorfi Zoltánnak van érvényes megbízási szerződése.

A szerződésekben szereplő terület megosztása a következő:

 

1.       Hanuszka Tamás                      MB2015/351               

1.      c              gyümölcsös        9,2594 ha         249,08 AK
                          

2.       Dr. Balogh Zoltán László       MB2015/344             

c              gyümölcsös        9,2594 ha        249,08 AK

3.       Nándorfi Zoltán Géza            MB2014/326              

a             gyümölcsös        28,8909 ha        777,17 AK

  s             gyümölcsös        23,8112 ha        640,52 AK

 

Egyéb kérdései nem értelmezhetők az Info tv. értelmében közérdekű
adatkiadásnak, azok részben jogi jellegűek, melyre az NFA működésre
vonatkozó jogszabályok teljes egészben választ adnak, részben pedig
szubjektív elemeket tartalmazó részben téves feltételezések/állítások,
melyek adatigénylés formájában nem értelmezhetők. Biztosíthatjuk, hogy az
NFA a megállapodások előkészítése során a vonatkozó jogszabályok
maradéktalan betartásával és a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi
LXXXVII. törvényben meghatározott birtokpolitikai célok szem előtt
tartásával jár el.

 

 

Üdvözlettel:

dr. Mészáros Gergely
jogi-és sajtóreferens
[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Képkivágás

Jogi Igazgatóság
Jogi Osztály

1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
[2]www.nfa.hu

 

 

idézett részek megjelenítése