A Mány 0148/1/a .és c .alrészlet hasznosítása 2015-16 években

Az igénylés részben sikeres volt.

Schnaider László

Tisztelt Nemzeti Földalapkezelő Szervezet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Mány 0148/1/a. és 0148/1/c. Alrészletek hasznosítására a 2015-ős - és 2016-os gazdasági évekre kötött "Megbízási szerződéseket".

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 19.

Üdvözlettel:

Schnaider László

Ugyfelszolgalat, Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

2 Attachments

Tisztelt Schnaider László Úr!

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
értelmében közérdekű adatigénylést nyújtott be a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezethez (NFA). A Szervezetünkre vonatkozó adatszolgáltatási
kötelezettségről az Infotv. mellett a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi
LXXXVII. törvény rendelkezik, melynek értelmében a Nemzeti Földalap körébe
tartozó földrészleteket érintő szerződés tartalmából közérdekből nyilvános
adatokat a mellékelt táblázatban megküldjük az Ön részére.

Jelen elektronikus levéllel az NFA az Infotv. 29. § (1) bekezdésében
rögzített, 15 napos határidőn belül eleget tesz a közérdekű adat
megismerésére irányuló igénynek.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel:

 

Hencz Renáta

  Ügyfélszolgálat

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: logo

 

NFA Központ

1149 Budapest

Bosnyák tér 5.

 

idézett részek megjelenítése