A Mangold Consulting GmbH szerződésével kapcsolatos adatok

Miniszterelnöki Kabinetiroda nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Hivatkozva a JTF/2047-4/2021-ITM_SZERZ iktatószámon nyilvántartott a Mangold Consulting GmbH, mint Megbízott, és a Magyar Állam, mint Megbízó között 2021.december 22-én létrejött szerződésre és annak 2022. január 17-ei módosítására, a szerződéssel kapcsolatban kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1. A Megbízott a szerződésben foglalt kötelezettségei ellátása során igénybe vett-e közreműködőket? Amennyiben igen, kérem a közreműködők névsorát küldje meg számomra!

2. A szerződésben és annak módosításában szabályozott előleg kifizetésére vonatkozó dokumentumok másolatát küldje meg számomra!

3. Kérem, hogy a Megbízott által benyújtott valamennyi teljesítési összesítő, illetve az írásbeli összefoglaló másolatát küldje meg számomra!

4. A határozott idejű szerződés meghosszabbításra került-e? Amennyiben igen, kérem, az új szerződés másolatát és annak módosításait elektronikusan küldje meg számomra, vagy biztosítson iratbetekintési lehetőséget!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. január 13.

Üdvözlettel:

Tordai Bence

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

[1]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/17/2 (2023)

 

Tordai Bence

[2][FOI #21663 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

2023. január 13-án érkezett levelében az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

” Hivatkozva a JTF/2047-4/2021-ITM_SZERZ iktatószámon nyilvántartott a
Mangold Consulting GmbH, mint Megbízott, és a Magyar Állam, mint Megbízó
között 2021.december 22-én létrejött szerződésre és annak 2022. január
17-ei módosítására, a szerződéssel kapcsolatban kérem, szíveskedjen
elektronikus másolatban megküldeni részemre:

 

1. A Megbízott a szerződésben foglalt kötelezettségei ellátása során
igénybe vett-e közreműködőket? Amennyiben igen, kérem a közreműködők
névsorát küldje meg számomra!

 

2. A szerződésben és annak módosításában szabályozott előleg kifizetésére
vonatkozó dokumentumok másolatát küldje meg számomra!

 

3. Kérem, hogy a Megbízott által benyújtott valamennyi teljesítési
összesítő, illetve az írásbeli összefoglaló másolatát küldje meg számomra!

 

4. A határozott idejű szerződés meghosszabbításra került-e? Amennyiben
igen, kérem, az új szerződés másolatát és annak módosításait
elektronikusan küldje meg számomra, vagy biztosítson iratbetekintési
lehetőséget!”

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatigénylésében megjelölt szerződést a
Miniszterelnöki Kabinetiroda nem kötött, így a kért adatokkal sem
rendelkezik.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése