Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Budapest XXI. Kerület Önkormányzata 2022. március 02. napján szerződést kötött a Légiképek Korlátolt Felelősségű Társasággal. A 2022. február 01 napjától 2023 január 28. napjáig terjedő határozott időtartalmú szerződés értéke havonta 770.000 Ft.

A Megbízási szerződés 1. pontja a következőket tartalmazza:
„Megbízás tárgya:
Megbízó megbízza Megbízottat videó- és képfelvételek készítésére, vágására. Megbízott különösen az alábbiakban felsorolt feladatokkal kapcsolatban nyújt szolgáltatásokat Megbízó részére:
- Kerületi rendezvények dokumentálása, videókészítés
- Vágóképek készítése a kerületről
- Egyéb a kerülettel összefüggő aktuális feladatok
- Videóanyagok, nyersanyagok készítése a Megbízó részére

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:
1. Milyen eljárás keretében került kiválasztásra a Légiképek Kft, a videó- és képfelvételek készítésével, vágásával kapcsolatos munkák elvégzésére?
2. Kérem küldje meg az kiválasztási eljárás dokumentumait.
3. Milyen videó- és képfelvételek készítésével, vágásával kapcsolatos munkát végzett eddig a Légiképek Kft?
4. Kérem küldje meg a teljesítésigazolások dokumentumait
5. Kérem küldje meg a részemre a szerződés alapján a Légiképek Kft videó- és képfelvételek készítésével, vágásával kapcsolatos munkáinak listáját, azok megjelenési helyeit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 19.

Üdvözlettel:
Vadai Attila

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

2 Attachments

Tisztelt Vadai Attila!

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan megküldöm a válaszlevelet és mellékletét.

Üdvözlettel,
dr. Vincze Anikó megbízásából

Babics Enikő

idézett részek megjelenítése