A látogatófogadás új szabályai

Magyar Helsinki Bizottság made this Közérdekűadat request to Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Országos Parancsnok Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1. Kérem, bocsássa rendelkezésemre az(oka)t a hatályos országos parancsnoki intézkedés(eke)t, intézkedési terv(eke)t vagy más dokumentum(oka)t, mely(ek) rögzítik a fogvatartottak kapcsolattartásának legújabb, 2021. július 1-jétől hatályos szabályait, melyről a bv.gov.hu oldalon az Újra látogathatók az elítéltek című, 2021. június 30-án 13:15-kor megjelentetett bejegyzés is számot ad (https://bv.gov.hu/hu/intezetek/bvszervez...).

2. E tárgykörben kérem, bocsássa rendelkezésemre azokat a hatályos országos parancsnoki intézkedés(eke)t, intézkedési terv(eke)t vagy más dokumentum(oka)t, mely(ek)

2.1 egyrészt a fogvatartottak látogatófogadására vonatkozó részletes szabályokat határozzák meg,

2.2 másrészt a fogvatartottak Bv. tv. 173. § (2) bekezdése szerinti elektronikus kapcsolattartásának (Skype) részletes szabályait határozza(k) meg;

2.3 harmadrészt a fogvatartottak a 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 102/A. § (3) bekezdés szerinti egészségügyi válsághelyzet vagy a bv. szervet érintő katasztrófahelyzet idején a látogatófogadás kiváltására szolgáló telekommunikációs eszköz útján történő kapcsolattartás (Skype) részletes szabályait határozza(k) meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Felhívom szíves figyelmét továbbá, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3)–(5) bekezdéseiben foglaltak alkalmazása során az Alkotmánybíróság 15/2021. (V. 13.) AB határozatából következően az adatkezelőnek rögzítenie kell azokat az okokat, amelyek valószínűsítik, hogy az adatigénylésnek az információs önrendelkezési szabadságról szóló törvényben rögzített határidőn belüli teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását veszélyeztetné. Az Alkotmánybíróság határozata szerint a valószínűsítés nem jelenthet pusztán általános hivatkozást a járványra, hanem az esetlegesen ellátatlanul maradó közfeladatot ténylegesen nevesíteni kell, az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdéséből garanciaként következik, hogy az Infotv. szerinti határidőtől való eltérés konkrét okaira az adatkezelőnek kell rámutatnia.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. július 5.

Üdvözlettel:
Magyar Helsinki Bizottság