a Kúrián alkalmazott ügyelosztó szoftverre vonatkozó adatok

Magyar Helsinki Bizottság made this Közérdekűadat request to Országos Bírósági Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Országos Bírósági Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Magyar Helsinki Bizottság 2023. július 6-án közérdekű adatigényléssel fordult a Kúriához annak érdekében, hogy megismerje a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi). 2023. június 1-jén hatályba lépett új, a Kúria ügyelosztási rendjét szabályozó rendelkezéseinek érvényesülését biztosító szoftverre vonatkozó lényeges adatokat (vállalkozási szerződés, szoftver specifikáció és forráskódok).
A Kúria válaszában az Országos Bírósági Hivatalt jelölte meg a kért adatok kapcsán adatgazdaként.
A Kúria válasza itt olvasható:
https://helsinki.hu/wp-content/uploads/2...

1./ A Kúria fent idézett válaszára tekintettel kérem, hogy szíveskedjen a rendelkezésemre bocsátani azokat az adatokat, amelyek igazolják, hogy a Kúria által alkalmazott elektronikus információs rendszerek kielégítik a Bszi. 2023. június 1-jét követően hatályos a Kúria ügyelosztási rendszerével kapcsolatos rendelkezésekben foglalt követelményeket.

2./ A Bszi. 2023. június 1-je óta hatályos rendelkezései alapján történt-e változás a Kúria ügyelosztási rendszerét üzemeltető szoftverében? Ha igen, kérjük, bocsássa rendelkezésre
(a) az érintett szoftver(ek) fejlesztésére létrejött szerződést vagy megrendelést
(b) az érintett szoftver(ek) fejlesztésére vonatkozó specifikációt és
(c) a teljesítés eredményeként fejlesztett szoftver forráskódját.

3./ Kérem, hogy bocsássa rendelkezésre azokat az adatokat, amelyek a Kúria vonatkozásában igazolják az ügyelosztás automatizált, emberi beavatkozás nélkül és elektronikus rendszer igénybevételével teljesítendő mozzanatainak megvalósulását, azaz azt, hogy
(a) az ügyek lajstromozása során az ügy automatizáltan, emberi beavatkozás nélkül kap ügyszámot [Bszi. 8. § (4) bekezdés a) pont];
(b) az ügyben eljáró tanács kijelölését követően a kijelölt tanács tagjai közül az ügyet tárgyaló tanács tagjai elektronikus rendszerrel, automatikusan, előre meghatározott algoritmus útján kerülnek kijelölésre [Bszi. 8. § (4) bekezdés c) pont].
(c) a Kúria ügyelosztási rendszere ügyenként naplózza az ügyelosztás teljes folyamatát [Bszi. 8. § (7) bekezdés].

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. augusztus 15.

Üdvözlettel:

Magyar Helsinki Bizottság