Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Halmai Gábor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A koronavírus-fertőzéssel összefüggő adatok közzététele

We're waiting for Halmai Gábor to read a recent response and update the status.

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A koronavirus.gov.hu oldal adatvédelmi tájékoztatója szerint a honlap tartalmának szerkesztését a Miniszterelnöki Kabinetiroda Tartalom-előkészítésért Felelős Főosztálya végzi, ideértve az aktuális koronavírus-fertőzéssel összefüggő adatok feltöltését is. Önmagában már az is szokatlan, hogy ezeket az adatokat miért nem egy szakmai szervezet, például a Nemzeti Népegészségügyi Központ teszi közzé, hiszen az aktuális eljárásrend értelmében „A betegellátó (háziorvos vagy járó/fekvőbeteg-ellátó) 24 órán belül jelenti (bejelentés) a COVID-19 fertőzésre gyanús vagy pozitív laboreredménnyel jelentkező személy adatait a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által működtetett Országos Szakmai Információs Rendszer (OSZIR) Járványügyi Szakrendszer Fertőzőbeteg-jelentő alrendszerébe”. Az adatok az elmúlt héten rendre a következő időpontokban frissültek a honlapon: 8:52, 9:32, 9:15, 9:00, 9:04, 8:36, 8:38. Kivételt képez azonban a tegnapi, 2021. március 30-ai nap, amikor szokatlanul későn, 12:11-kor kerültek ki az adatok az oldalra. Érdekes egybeesés, hogy éppen ezen a napon tett hivatalos látogatást Orbán Viktor Üzbegisztánban. Felmerül a gondolat, hogy lehet-e összefüggés a fertőzési adatok közzétételének kései időpontja és a miniszterelnök külföldi látogatása között.

Kérem, szíveskedjenek tájékoztatást adni arról, hogy:
1. Mi indokolta, hogy a fertőzési adatok 2021. március 30-án ezen a szokatlanul késői időpontban kerültek közzétételre?
2. Igaz-e az, hogy a napi fertőzési adatok csak a miniszterelnök jóváhagyását követően kerülhetnek közzétételre?
3. Amennyiben igen, mi a helyzet abban az esetben, ha Orbán Viktor nem hagyja jóvá azokat?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 31.

Üdvözlettel:

Halmai Gábor

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

 

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/30/2 (2021)

Halmai Gábor

[1][FOI #17826 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

2021. március 31-én érkezett levelében az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához:

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„A koronavirus.gov.hu oldal adatvédelmi tájékoztatója szerint a honlap
tartalmának szerkesztését a Miniszterelnöki Kabinetiroda
Tartalom-előkészítésért Felelős Főosztálya végzi, ideértve az aktuális
koronavírus-fertőzéssel összefüggő adatok feltöltését is. Önmagában már az
is szokatlan, hogy ezeket az adatokat miért nem egy szakmai szervezet,
például a Nemzeti Népegészségügyi Központ teszi közzé, hiszen az aktuális
eljárásrend értelmében „A betegellátó (háziorvos vagy
járó/fekvőbeteg-ellátó) 24 órán belül jelenti (bejelentés) a COVID-19
fertőzésre gyanús vagy pozitív laboreredménnyel jelentkező személy adatait
a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által működtetett Országos Szakmai
Információs Rendszer (OSZIR) Járványügyi Szakrendszer Fertőzőbeteg-jelentő
alrendszerébe”. Az adatok az elmúlt héten rendre a következő időpontokban
frissültek a honlapon: 8:52, 9:32, 9:15, 9:00, 9:04, 8:36, 8:38. Kivételt
képez azonban a tegnapi, 2021. március 30-ai nap, amikor szokatlanul
későn, 12:11-kor kerültek ki az adatok az oldalra. Érdekes egybeesés, hogy
éppen ezen a napon tett hivatalos látogatást Orbán Viktor Üzbegisztánban.
Felmerül a gondolat, hogy lehet-e összefüggés a fertőzési adatok
közzétételének kései időpontja és a miniszterelnök külföldi látogatása
között.

 

Kérem, szíveskedjenek tájékoztatást adni arról, hogy:

1. Mi indokolta, hogy a fertőzési adatok 2021. március 30-án ezen a
szokatlanul késői időpontban kerültek közzétételre?

2. Igaz-e az, hogy a napi fertőzési adatok csak a miniszterelnök
jóváhagyását követően kerülhetnek közzétételre?

3. Amennyiben igen, mi a helyzet abban az esetben, ha Orbán Viktor nem
hagyja jóvá azokat?”

 

Tájékoztatjuk, hogy adatigénylésében megfogalmazott kérdései nem az
Infotv. 3. § 5. pontja szerinti közérdekű adat megismerésére irányulnak.

 

Jelezzük, hogy a koronavirus.gov.hu honlapon a járványügyi adatok minden
nap közzétételre kerülnek, megjelenésükre nincs határidő, azok akkor
kerülnek közzétételre, amikor a szerkesztőség minden adatot és információt
visszaellenőrzött és rendben talált. Miniszterelnök úr nem vesz részt a
honlap szerkesztésében és az ott közölt cikkek, adatok jóváhagyásában sem.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Halmai Gábor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.