Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Kormány tagjai - beleértve természetesen a miniszterelnök és a KKM miniszter urakat is -
- mikor,
- mennyi időre,
- mely külföldi országba,
- mekkora kísérettel és
- mennyiért (utazási költség, napidíj, szállásköltség bontásban)
utazott külföldre 2018. január 1-je és 2022. február 22 között.

Kérem, hogy az adatokat MS Excel táblázatban, tételesen és nem összesítve megküldeni szíveskedjenek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. február 22.

Üdvözlettel:

dr. Varga Gábor

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Melléklet

 

Ikt.: JHÁT-PDF/150/2022

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

dr. Varga
Gábor                                                                                

részére           
                                                                                            

                                                                                             

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a
Kormány tagjai - beleértve természetesen a miniszterelnök és a KKM
miniszter urakat is -

- mikor,

- mennyi időre,

- mely külföldi országba,

- mekkora kísérettel és

- mennyiért (utazási költség, napidíj, szállásköltség bontásban) utazott
külföldre 2018. január 1-je és 2022. február 22 között.

 

Kérem, hogy az adatokat MS Excel táblázatban, tételesen és nem összesítve
megküldeni szíveskedjenek.”

 

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) alapján az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében az Infotv. 29. § (1)
bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az
adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv az igény
beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy
az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való
teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását
veszélyeztetné. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon
belül tájékoztatni kell.

 

A fentiek alapján tisztelettel tájékoztatjuk, hogy a Miniszterelnökség a
Korm. rendelet alapján az adatigénylésének annak beérkezését követő 45
napon belül tesz eleget, tekintettel arra, hogy az Infotv. 29. §-ának (1)
bekezdése szerinti határidőben való teljesítés a tárca veszélyhelyzeti
kormányrendeletekben foglalt feladatai határidőben történő ellátását
veszélyeztetné.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnökség

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Melléklet

 

 

 

 

Ikt.: JHÁT-PDF/150/2022

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

dr. Varga
Gábor                                                                                

részére           
                                                                                            

                                                                                             

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a
Kormány tagjai - beleértve természetesen a miniszterelnök és a KKM
miniszter urakat is -

- mikor,

- mennyi időre,

- mely külföldi országba,

- mekkora kísérettel és

- mennyiért (utazási költség, napidíj, szállásköltség bontásban) utazott
külföldre 2018. január 1-je és 2022. február 22 között.

 

Kérem, hogy az adatokat MS Excel táblázatban, tételesen és nem összesítve
megküldeni szíveskedjenek.”

 

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. §-ának (4)
bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a közérdekű adatigénylése
teljesítésére nyitva álló határidőt negyvenöt nappal meghosszabbítjuk.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnökség

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Melléklet

 

 

 

Ikt.: JHÁT-PDF/150/2022

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

dr. Varga
Gábor                                                                    

részére           
                                                                                            

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a
Kormány tagjai - beleértve természetesen a miniszterelnök és a KKM
miniszter urakat is -

- mikor,

- mennyi időre,

- mely külföldi országba,

- mekkora kísérettel és

- mennyiért (utazási költség, napidíj, szállásköltség bontásban) utazott
külföldre 2018. január 1-je és 2022. február 22 között.

 

Kérem, hogy az adatokat MS Excel táblázatban, tételesen és nem összesítve
megküldeni szíveskedjenek.”

 

Az alábbiakban küldjük a kért adatokat a Miniszterelnökség vonatkozásában.

 

Dr. Gulyás Gergely a 2018.06.19 - 2018.06.19. időszakban kíséret nélkül
Belgiumba, a 2018.07.03 -2018.07.08. időszakban kíséret nélkül 
Németországba, Olaszországba és Romániába, a 2018.07.18 - 2018.07.20.
időszakban kíséret nélkül  Izraelbe, a 2018.07.26 - 2018.07.29. időszakban
kíséret nélkül  Romániába, a 2018.08.19 - 2018.08.22. időszakban kíséret
nélkül  Ausztriába és Romániába, a 2018.08.29 - 2018.08.30. időszakban
egyfős kísérettel Németországba,  a 2018.09.11 - 2018.09.11. időszakban
kíséret nélkül  Franciaországba, a 2018.09.14 - 2018.09.15. időszakban
kíséret nélkül  Ausztriába, a 2018.10.03 - 2018.10.05. időszakban kíséret
nélkül  Németországba, a 2018.10.10 - 2018.10.12. időszakban kíséret
nélkül  az Egyesült Királyságba, a 2018.10.18 - 2018.10.19. időszakban
kíséret nélkül  Németországba, a 2018.11.02 - 2018.11.05. időszakban
kíséret nélkül  Olaszországba, a 2018.11.06 - 2018.11.08. időszakban
kíséret nélkül  Finnországba, a 2018.11.29 - 2018.11.29. időszakban
kíséret nélkül  Szlovákiába, a 2018.11.30 - 2018.12.01. időszakban kíséret
nélkül  Csehországba, a 2018.12.06 -2018.12.09. időszakban kétfős
kísérettel Németországba, a 2019.02.03 - 2019.02.04. időszakban kíséret
nélkül  Romániába, a 2019.02.07 - 2019.02.07. időszakban egyfős kísérettel
Szlovákiába, a 2019.02.18 - 2019.02.19. időszakban egyfős kísérettel
Izraelbe, a 2019.02.22 - 2019.02.23. időszakban kétfős kísérettel 
Szlovéniába, a 2019.02.28 - 2019.03.01. időszakban kétfős kísérettel 
Ausztriába, a 2019.03.19 - 2019.03.21. időszakban kíséret nélkül 
Belgiumba, a 2019.04.10 - 2019.04.11. időszakban kíséret nélkül 
Ausztriába, a 2019.04.28 - 2019.04.30. időszakban kíséret nélkül 
Törökországba, a 2019.06.04 - 2019.06.10. időszakban egyfős kísérettel az
Amerikai Egyesült Államokba, a 2019.06.21 - 2019.06.24. időszakban kíséret
nélkül Belaruszba, a 2019.07.03 - 2019.07.05. időszakban kíséret nélkül 
Olaszországba,a 2019.07.15 - 2019.07.15. időszakban hét fős kísérettel
Ukrajnába, a 2019.07.25 - 2019.07.28. időszakban egyfős kísérettel
Romániába, a 2019.08.19 - 2019.08.22. időszakban kíséret nélkül 
Ausztriába és Romániába, a 2019.08.25 - 2019.08.29. időszakban kíséret
nélkül  Japánba, a 2019.09.18 - 2019.09.19. időszakban kíséret nélkül 
Németországba, a 2019.10.03 - 2019.10.05. időszakban kíséret nélkül 
Németországba, a 2019.12.03 - 2019.12.04. időszakban kíséret nélkül 
Németországba, a 2019.12.16 - 2019.12.17. időszakban egyfős kísérettel
Romániába, a 2020.02.07 - 2020.02.09. időszakban kíséret nélkül 
Franciaországba, a 2020.02.22 - 2020.02.23. időszakban egyfős kísérettel
Ausztriába, a 2020.07.01 - 2020.07.03. időszakban kíséret nélkül 
Németországba, a 2020.09.14 - 2020.09.16. időszakban kétfős kísérettel 
Ausztriába, a 2020.11.28 - 2020.11.29. időszakban kétfős kísérettel 
Romániába, a 2021.04.23 - 2021.04.24. időszakban egyfős kísérettel
Belgiumba, a 2021.06.03 - 2021.06.03. időszakban ötfős kísérettel 
Ukrajnába, a 2021.06.28 - 2021.06.29. időszakban kétfős kísérettel 
Franciaországba, a 2021.06.30 - 2021.07.01. időszakban egyfős kísérettel
Lengyelországba, a 2021.07.08 - 2021.07.08. időszakban egyfős kísérettel
Szerbiába, a 2021.09.12 - 2021.09.13. időszakban kétfős kísérettel 
Lengyelországba, a 2021.10.28 - 2021.10.29. időszakban egyfős kísérettel
Németországba, a 2021.11.11 - 2021.11.12. időszakban kétfős kísérettel 
Ausztriába utazott.

 

Dr. Semjén Zsolt a 2018.07.18 - 2018.07.20. időszakban kíséret nélkül
Izraelbe, a 2018.10.07 - 2018.10.08. időszakban kétfős kísérettel
Olaszországba, a 2020.10.23 - 2020.10.23. időszakban kíséret nélkül
Ukrajnába, a 2021.09.15 - 2021.09.15. időszakban egyfős kísérettel
Szlovéniába utazott.

 

Süli János a 2018.02.28 - 2018.02.28. időszakban kíséret nélkül 
Ausztriába, a 2018.05.12 - 2018.05.14. időszakban kíséret nélkül 
Oroszországba, a 2018.06.25 - 2018.06.29. időszakban kíséret nélkül 
Franciaországba, a 2018.06.30 - 2018.07.02. időszakban kíséret nélkül 
Oroszországba, a 2018.07.25 - 2018.07.28. időszakban ötfős kísérettel
Romániába, a 2018.09.18 - 2018.09.18. időszakban kíséret nélkül 
Oroszországba, a 2018.10.11 - 2018.10.13. időszakban kíséret nélkül 
Romániába, a 2018.11.25 - 2018.11.26. időszakban kíséret nélkül 
Finnországba, a 2019.02.20 - 2019.02.21. időszakban kíséret nélkül 
Németországba, a 2019.04.12 - 2019.04.12. időszakban kíséret nélkül 
Szlovákiába, a 2019.04.13 - 2019.04.16. időszakban kíséret nélkül 
Oroszországba, a 2019.05.23 - 2019.05.23. időszakban kíséret nélkül 
Ausztriába, a 2019.06.23 - 2019.06.26. időszakban kíséret nélkül 
Belaruszba, a 2019.07.25 - 2019.07.28. időszakban egyfős kísérettel
Romániába, a 2019.08.09 - 2019.08.09. időszakban kíséret nélkül 
Szlovákiába, a 2019.09.15 - 2019.09.16. időszakban kíséret nélkül 
Ausztriába, a 2019.09.23 - 2019.09.24. időszakban kíséret nélkül 
Franciaországba, a 2020.06.05 - 2020.06.05. időszakban kíséret nélkül 
Belaruszba, a 2020.10.14 - 2020.10.14. időszakban kíséret nélkül 
Szlovéniába, a 2022.09.23 – a 2022.09.26. időszakban egyfős kísérettel
Üzbegisztánba, a 2021.10.20 - 2021.10.22. időszakban kíséret nélkül 
Oroszországba utazott.

 

Veresné Novák Katalin a 2021.05.06 - 2021.05.08. időszakban kétfős
kísérettel  Portugáliába, a 2021.05.28 - 2021.05.28. időszakban egyfős
kísérettel az Egyesült Királyságba, a 2021.06.21 - 2021.06.21. időszakban
kétfős kísérettel  Szlovákiába, a 2021.06.23 - 2021.06.24. időszakban
kíséret nélkül  Belgiumba, a 2021.06.30 - 2021.07.01. időszakban egyfős
kísérettel Lengyelországba, a 2021.08.14 - 2021.08.14. időszakban kétfős
kísérettel Szerbiába, a 2021.08.26 - 2021.08.29. időszakban kíséret nélkül
Olaszországba, a 2021.10.12 - 2021.10.13. kétfős kísérettel  Svédországba,
a 2021.10.20 - 2021.10.20. kétfős kísérettel Németországba utazott.

 

Az utazások költsége összesen 35.008.005 forint volt.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint az
adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő
közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes -
az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni.
Felhívjuk figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság és a bíróságok gyakorlata alapján az Infotv.-ben rögzített „kívánt
forma” elektronikus vagy papír alapot jelent, nem pedig az adatigénylő
által megjelölt formátumot (word, pdf, stb.).

 

A Kormány további tagjai tekintetében a Miniszterelnökség nem minősül az
Infotv. 3. §-ának 9. pontja szerinti adatkezelőnek.

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1363 Budapest, Pf.: 9., 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnökség

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!