Tisztelt Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

A Kisoroszi Széchenyi út 153/A szám alatt lévő (487/2 hrsz-ú) ingatlan kapcsán kérem szíveskedjenek a következő kérdésekben választ adni:

1.) Rendelkezik-e elkülönített forrással az Ügynökség az ingatlan felújítására? Ha igen, mekkora ez az összeg, a tervek szerint mikor adják át a felújított Ujváry alkotóházat?

2.) Pontosan mi az Ügynökség célja az ingatlannal? Milyen közfeladatokat látna el az alkotóház? Mikortól látná el ezt a feladatot az Ügynökség?

3.) Mekkora összeget fordított az Ügynökség az ingatlan fenntartására 2022-ben, 2023-ban, valamint mekkora összeg van betervezve a költségvetésben 2024-ben az Ujváry alkotóház fenntartására?

4.) Van-e bármilyen szerződése az Ügynökségnek Kisoroszi Önkormányzatával az alkotóház működtetésével, fenntartásával kapcsolatban?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 9.

Üdvözlettel:

Buzinkay György

Info, Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt.

Tisztelt Buzinkay György Úr!

Tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján kezdeményezzük tárgybeli közérdekű adatigénylésének teljesítésére vonatkozó határidő meghosszabbítását.

A válaszadásig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Vezérigazgatóság
Titkárság
E-mail: [PKÜ request email]


Petőfi Ügynökség Nonprofit Zrt.
1033 Budapest, Hajógyár utca 18386/5.
www.petofiugynokseg.hu

idézett részek megjelenítése

Info, Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt.

 

Tisztelt Buzinkay György Úr!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján – Kisoroszi, Széchenyi út 153/A szám alatt lévő (487/2 hrszú)
ingatlan kapcsán - előterjesztett adatigénylésének a következők szerint
tesz eleget az Ügynökség.

 

Elöljáróban tájékoztatni kívánjuk arról, hogy az Infotv. 30. § (2a)
bekezdés b) pontja szerint „az adatigénylésnek a közfeladatot ellátó szerv
nem köteles eleget tenni, ha az igény teljesítése a közfeladatot ellátó
szerv tényleges kezelésében lévő közérdekű adatok vagy közérdekből
nyilvános adatok összevetése útján a kezelésében lévő adatokhoz képest új
adat előállítását tenné szükségessé.”

 

Fentiekre is tekintettel a 2024. május 9. napján megküldött kérdéseire az
alábbi válaszokat adjuk:

 

1.) Rendelkezik-e elkülönített forrással az Ügynökség az ingatlan
felújítására? Ha igen, mekkora ez az összeg, a tervek szerint mikor adják
át a felújított Ujváry alkotóházat?

 

Az ingatlanok felújítására és fenntartására az Ügynökség rendelkezik
elkülönített forrásokkal, de a költségvetés végrehajtása során mindig
esetileg születik döntés arról, melyik ingatlanra mekkora összeg
fordítható. Ilyen értelemben a szóban forgó ingatlanra évről évre, és a
költségvetés függvényében esetről esetre változó összeg felhasználásáról
születik döntés.

 

Egyébiránt a felújított ingatlan átadása 2024. június 6. napján
megtörtént, a több tételből álló költségek összesítése folyamatban van.

2.) Pontosan mi az Ügynökség célja az ingatlannal? Milyen közfeladatokat
látna el az alkotóház? Mikortól látná el ezt a feladatot az Ügynökség?

 

Az Ügynökség a Magyar Kultúráért Alapítvány – mint alapítói joggyakorló -
törvényben meghatározott, kulturális célú ingatlanhasznosítási
közfeladatait látja el.

 

3.) Mekkora összeget fordított az Ügynökség az ingatlan fenntartására
2022-ben, 2023-ban, valamint mekkora összeg van betervezve a
költségvetésben 2024-ben az Ujváry alkotóház fenntartására?

 

Lásd 1. pont szerinti válasz.

 

4.) Van-e bármilyen szerződése az Ügynökségnek Kisoroszi Önkormányzatával
az alkotóház működtetésével, fenntartásával kapcsolatban?

 

Igen, fennáll egy ilyen szerződés.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a válasszal szemben jogorvoslattal élhet, és
az Infotv. 31. § (1) bekezdése alapján 30 napon belül peres eljárást
indíthat az illetékes bíróságnál, illetve az Infotv. 38. § alapján a
NAIH-nál bejelentéssel élhet.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

 

Üdvözlettel:

 

Vezérigazgatóság

Titkárság

E-mail: [1][PKÜ request email]

 

Petőfi Ügynökség Nonprofit Zrt.

1033 Budapest, Hajógyár utca 18386/5.

[2]www.petofiugynokseg.hu

 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

idézett részek megjelenítése