A kisadózás munkaviszonytól való elhatárolását célzó ellenőrzések száma, az összes katás ellenőrzés számához képest

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

kisadózás munkaviszonytól való elhatárolását célzó ellenőrzések számát megyei bontásban, és az összes kisadózó vállalkozást érintő ellenőrzés számát, szintén megyei bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. december 19.

Üdvözlettel:

Ruszin Zsolt
MKOE alelnök

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1 Attachment

Ruszin Zsolt részére
a KiMitTud oldalon történő közzététel útján

Tisztelt Címzett!

2019. december 19-én fenti tárgyban közérdekű adatigénylést nyújtott be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban. NAV). A NAV a Kata adónemet választó adózók körében 2019. 1-11 hó időszakban 13 659 db ellenőrzést végzett. A vizsgálatok megoszlását az alábbi táblázat mutatja (adatok db-ban).

A 2019. évi ellenőrzési darabszámból mintegy 2200 ellenőrzést, illetve támogató eljárást/ellenőrzést indított a NAV a 2019. évre szóló ellenőrzési tervében megfogalmazott cél érdekében, mely a jogkövetést segítő eljárások fő téma- és célcsoportjai kiemelt ellenőrzési területként nevesíti a Kata hatálya alá tartozó adózók szerződéses partnereik viszonylatában történő vizsgálatait.

A kisadózás munkaviszonytól való elhatárolását célzó ellenőrzéseket a következő táblázat szemlélteti (adatok db-ban).

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Budapest, 2020. január 3.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal