A Királyok útja útfelújítási szerződései 2018 óta

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Közút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 3. kerületi Királyok útja útfelújítási szerződései 2018.01.01. óta.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 25.

Üdvözlettel:

Kozma Balázs

Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését! Az Ön által küldött levél feldolgozását megkezdtük
és rendszerünkben E/67305460-202103261629-010332/2021 érkeztető számmal
érkeztetve lett.

Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá!

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.
Postai cím: 1518 Budapest, Pf.: 86.

MIKOSOVICS Dóra (Budapest Közút), Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Kozma úr!

 

2021. március 25-én érkezett levelében az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. §
(1) bekezdése alapján közérdekű adatigényléssel fordult a Budapest Közút
Zrt.-hez. Adatigénylését a következők szerint terjesztette elő:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 3. kerületi Királyok útja útfelújítási szerződései 2018.01.01. óta.”

 

Adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a Budapest Közút Zrt. a
III. kerület Királyok útja, Nánási út – Pünkösdfürdő utcai szakaszát
kezeli és üzemelteti a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Társaságunk
Útellenőri Szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésébe tartozó
úthálózatot és az azonnali beavatkozást igénylő, balesetveszélyes hibák
javítása érdekében intézkedik, illetve időszakosan – pénzügyi és
kivitelezői kapacitás függvényében – fenntartási munkákat is végez az
útállapot javítása érdekében.

 

Társaságunk 2018. január – 2021. április között a Fővárosi Önkormányzattal
kötött feladatellátási és közszolgáltatási keretmegállapodás alapján
fenntartási feladatainak ellátása keretében közel 2900 m^2 felületen
aszfaltozott a lokális úthibák megszüntetése érdekében. (A
keretmegállapodás elérhető a Budapest Közút honlapján a társaság
tevékenységére, működésére vonatkozó adatok között a következő linken:
[1]https://www.budapestkozut.hu/altalanos-k...)

 

Az adatigényléssel érintett időszakban ugyanakkor a fenntartási feladatok
körén kívül eső útfelújítási feladatokat a szóban forgó útszakaszon a
Budapest Közút Zrt. nem végzett, illetve nem végeztetett, ezért a társaság
nem kötött a Királyok útja kezelt szakaszát érintő szerződést útfelújítási
feladatok ellátásra.

 

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) fordulhat, illetve a
közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Tisztelettel:

Budapest Közút Zrt.

 

 

References

Visible links
1. https://www.budapestkozut.hu/altalanos-k...