Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Elek Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A Kecskeméti Corcin Mátyás Általános Iskolát üzemeltető alapítvány számláinak összege

We're waiting for Elek Tamás to read a recent response and update the status.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskolát üzemeltető alapítvánnyal és a KISS-FIRKA Kft-vel kapcsolatban.

Az alapítvány adatai:
Corvin, az Emberközpontú Nevelésért Alapítvány
6000 Kecskemét, Mátyás király krt. 46.
Az alapítvány számlaszáma:10401165-50526765-69881004
Adószáma:18366752-1-03
(továbbiakban: Alapítvány)

A KISS-FIRKA Kft. adatai:
KISS-FIRKA Kft.
6000 Kecskemét, Árpád krt. 2.
Telefon: 76/505-304 Fax: 76/505-304
E-Mail: [email address]
Adószám: 11422655-2-03
Pénzintézet: TAKARÉKBANK ZRT.
Számlaszám: 50800128-11125578
(továbbiakban: Kft.)

Kérem, szíveskedjen elektronikusan megküldeni részemre a következő adatokat:

1. Az Alapítvány hány darab, és összesen mekkora értékben fogadott be számlát a Kft.-től 2019. májusától a mai napig. Az adatokat elegendő összesítve, de lehetőleg havi bontásban megadni.

2. A NAV-hoz beérkezett-e a Kft. alábbiakban megadott nyugtája, és az nem lett-e bármilyen formában törölve vagy visszavonva:
Nyugtaszám: 2009/00073
2022.08.29. 15:09
NAV ellenőrző kód: DCF60
AP A08540805
Kifizetett összeg: 20.930 Ft

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. november 10.

Tisztelettel:
Elek Tamás

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Címzett!

Fenti tárgyban írt levelére válaszul tájékoztatom, hogy a kért adatok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kezelésében adótitoknak minősülnek, így azokat nem áll módomban megküldeni.

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítésért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Budapest, 2022. november 25.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Elek Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.