A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatásának körülményei

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatásának (400 millió Ft a Kormány 1812/2016. [XII. 20.] Kormányhatározat alapján) szakmai megalapozottságát igazoló dokumentumokat, ide értve a KMTG működéséről és tevékenységéről szóló beszámolót, illetve az elért eredményeket bemutató egyéb dokumentumokat is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 8.

Üdvözlettel:

Kabai Lóránt

IRODA, Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.

Tisztelt Kabai Lóránt Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló
2011. Évi CXII. Törvény 28 § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással tájékoztatjuk:

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.  az érvényben levő
előírások  értelmében a 2016. évi éves elfogadott beszámolója [1]május 31.
után nyilvánossá válik.

Üdvözlettel,

Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.

References

Visible links
1. file:///tmp/x-apple-data-detectors:/0

Tisztelt Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.!

Január 8-ai keltezésű közérdekű adatigénylésemre adott válaszukat (http://kimittud.atlatszo.hu/request/a_ka...) nem tudom elfogadni, ugyanis nem a kérdésemre válaszoltak.
Mivel nem szeretnék azonnal az Adatvédelmi Hatósághoz vagy bírósághoz fordulni, ezúton megkérem Önöket a kért dokumentumok mielőbbi megküldésére.

Üdvözlettel:

Kabai Lóránt

IRODA, Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.

Tisztelt Kabai Lóránt Úr!

Köszönjük megtisztelő megkeresését!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással a következők szerint tájékoztatjuk:

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. 2016. évi éves beszámolójának elkészítése az érvényben levő jogszabályi előírásoknak megfelelően jelenleg folyamatban van, és az éves beszámolónak a tulajdonos részéről történő elfogadását követően, azaz legkésőbb 2017. május 31. napján benyújtásra kerül az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálata részére közzététel és letétbehelyezés céljából, amelyet követően az Igazságügyi Minisztérium honlapján az éves beszámoló ingyenesen megtekinthető lesz.
A másik kérdése tekintetében társaságunk nem minősűl adatkezelőnek.

Üdvözlettel,
Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.