A II. kerület Zsigmond tér 8. társasházból származó önkormányzati bevételek kimutatása

dr. Pintér István made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

dr. Pintér István

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

- a II. kerület Zsigmond tér 8. társasház önkormányzati tulajdonrészeiből származó bruttó önkormányzati bevételek összesített kimutatását a társasház alapításától kezdve 2022. október 31-ig;
- a fentiek évek szerinti bontását;
- a befizetők szerinti kimutatást.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. december 18.

Üdvözlettel:

dr. Pintér István

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt adatkérő,

 

Hivatkozással Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzathoz 2022. december
18-án érkezett közérdekű adatkérésére az alábbi tájékoztatást adom:

 

A köztisztviselők közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos egyes
kérdésekről szóló Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének 3/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelete

2. § (1) bekezdése szerint:  

A Hivatalban az igazgatási szünet időtartama az év végi két ünnep -
karácsony és újév - közötti munkanapokra terjed ki. A 2022. évre vonatkozó
igazgatási szünet további 5 nappal meghosszabbodik, amelynek időtartama
2022. december 27. napjától 2023. január 6. napjáig tart.

 

A különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok
képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre
alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról  szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm.
rendelet 3. § (2) bekezdése szerint:

3. § (2) Az igazgatási szünettel érintett különleges jogállású szerv,
illetve helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala tekintetében az
igazgatási szünet időtartama nem számít bele

a) az előtte folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe,

b) azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben félként vesz részt,

c) a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe,

d) az általa megkötött szerződésben meghatározott kötelezettség
szerződésszerű teljesítésének határidejébe,

e) az e rendelet hatálya alá nem tartozó szerv előtt folyó olyan eljárás
ügyintézési határidejébe, amelyben ügyfélként vesz részt, illetve amely
vele szemben indult, vagy amely igazgatási szünet alatti megkeresésével
jár,

f) az adott szerv, illetve annak vezetője által indított bármely
jogorvoslati eljárás kezdeményezésnek határidejébe, valamint

g) a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 42. § (1)
bekezdése, valamint a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos
iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint
a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai
szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló
335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 31. § (1) és (2) bekezdése szerinti
rendelkezésre tartási határidőbe.

 

Fent előadottakra tekintettel tájékoztatom, hogy a közérdekű adatkérése
tekintetében a válaszadási határidő 2023. január 18-án jár le,
természetesen kollégáim dolgoznak az adatok kigyűjtésén és amennyiben az
adatok előbb rendelkezésre állnak, úgy azt azonnal küldjük.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt adatkérő!

 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzathoz 2022. december 18-án
érkezett közérdekű adatkérésére tekintettel a tájékoztatás a csatolt excel
fájlokban található.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]