A HUN-VE kutatás forrásadatainak megküldése

Az igénylést elutasította a(z) Nemzeti Népegészségügyi Központ.

Tisztelt Nemzeti Népegészségügyi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A HUN-VE (Hungarian Vaccine Effectiveness study) kutatócsoport - a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatbázisára alapozva - a Magyarországon alkalmazott vakcinák eredményességét kutatta, amely kutatás eredménye a közelmúltban került publikálásra. Kérem a kutatáshoz a HUN-VE számára átadott, személyazonosításra nem alkalmas részletes forrásadatok elektronikus másolatban történő szíves megküldését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. november 29.

Üdvözlettel:

dr. Varga Gábor

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

2 Attachments

Dr. Varga Gábor

részére

 

                                                    

[1][FOI #19274 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

Hivatkozva alábbi adatigénylésére, csatoltan megküldöm a Nemzeti
Népegészségügyi Központ 72089-2/2021/JF iktatószámú tájékoztatását.

 

 

Tisztelettel:

   

[2]cid:[email protected] Dr. Müller Cecília

országos tisztifőorvos

megbízásából

 

Minárik Bernadett

titkársági referens

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Országos Tisztifőorvosi Titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út
2-6.

E-mail: [3][NNK request email]

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Országos Tisztifőorvos Asszony!

Köszönöm válaszukat!
Felhívnám azonban szíves figyelmüket arra, hogy az önök által hivatkozott 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerint arról, hogy a közfeladatot ellátó szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását a 15 napon belüli válaszadás veszélyeztetné, az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell az igénylőt.

Tekintettel arra, hogy az önök válasza ezen határidőt meghaladóan került megküldésre, nincs jogszerű indokuk a válaszadás haladéktalan teljesítéssére, amelyet ezúton kértek és elvárok.

Üdvözlettel:

dr. Varga Gábor

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

2 Attachments

Dr. Varga Gábor

részére

                                                   

[1][FOI #19274 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Csatoltan megküldöm a Nemzeti Népegészségügyi Központ 72089-3/2021/JF
iktatószámú válaszlevelét.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Müller Cecília

országos tisztifőorvos megbízásából

   

[2]cid:[email protected] Pásti Mónika

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Országos Tisztifőorvosi Titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út
2-6.

Tel.: +36 1 476 1221

E-mail: [3][NNK request email]

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Országos Tisztifőorvos! Kedves Dr. Müller Cecília!

Köszönöm válazukat, amely szerint az általam kért adatok nem minősülnek közérdekű adatoknak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint közérdekű adat az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Ez alapján az általam kért - és az NNK által kezelt - adatok közérdekű adatnak minősülnek függetlenül attól, hogy azokat korábban milyen kutatás érdekében és kik számára adták át.

Az adatigénylés elutasítása jogszerűen az Infotv. 30. § (3) bekezdése alapján történhet, amely szerint "Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt. Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot."

Tekintettel arra, hogy az igénylésem elutasítására a törvény által meghatározott 15 napon belül nem került sor, nincs lehetőségük annak jogszerű elutasítására.

A fentiek alapján kérem az igényelt adatok mielőbbi megküldését!

Üdvözlettel:

dr. Varga Gábor

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

2 Attachments

Dr. Varga Gábor

részére

 

[1][FOI #19274 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Csatoltan megküldöm a Nemzeti Népegészségügyi Központ 565-1/2022/JF
iktatószámú válaszlevelét.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Müller Cecília

országos tisztifőorvos megbízásából

   

[2]cid:[email protected] Pásti Mónika

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Országos Tisztifőorvosi Titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út
2-6.

Tel.: +36 1 476 1221

E-mail: [3][NNK request email]

 

 

 

idézett részek megjelenítése