A Hódmezővásárhely és Szeged között közlekedő helyközi buszjáratokra ténylegesen megvásárolt jegyek és bérletek száma 2021 novemberben és decemberben

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Hódmezővásárhely és Szeged között közlekedő helyközi buszjáratokra ténylegesen megvásárolt jegyek és bérletek számát 2021 novemberre és decemberre vonatkozóan.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. január 7.

Üdvözlettel:
Bíró Dániel

VOLÁNBUSZ Közadat, VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.

5 Attachments

Tisztelt Bíró Dániel!

 

A VOLÁNBUSZ Zrt.-hez (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131., cg.:
01-10-042156, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, továbbiakban:
Társaság) 2022. január 7-én elektronikus úton érkezett, „Közérdekű
adatigénylés  - A Hódmezővásárhely és Szeged között közlekedő helyközi
buszjáratokra ténylegesen megvásárolt jegyek és bérletek száma 2021
novemberben és decemberben - VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.” tárgyú közérdekű
adatigénylésében foglaltakkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Az Info tv. 3.§ 5. pontjában foglalt közérdekű adat definíció alapján azon
adatok megadására köteles a közfeladatot ellátó szerv, amely a kezelésében
van. Az Info tv. 28. §-ához fűzött törvényi indokolás szerint, mivel az
adat kiadására vonatkozó igény teljesítése az adat meglétét feltételezi, a
fennálló bírói gyakorlatra is tekintettel nem köteles az adatkezelő az
igény teljesítése érdekében maga előállítani a kért adatokat, a
megismerhetőséget kizárólag a kezelésében lévő adatok tekintetében kell a
törvény szabályai szerint biztosítania.

 

A fentiekre tekintettel tájékoztatjuk, hogy viszonylati adatok megadását a
jelenlegi szakrendszer nem teszi lehetővé, kizárólag vonali adatok állnak
rendelkezésre, melyek alapján:

 

az 5005 - Szeged, Vasútállomás – Hódmezővásárhely, Vasútállomás vonalra:

 

•             2021. novemberben 6.050 db menetjegyet és 713 db bérletet,

•             2021. decemberben 4.868 db menetjegyet és 511 db bérletet
értékesített a Volánbusz Zrt.

 

A decemberben értékesített bérleteknél fontos továbbá figyelembe venni,
hogy a 2021. december havi bérletek lejárati ideje 2022. január 7. volt,
így sokan csak ezt követően váltották meg új bérleteket.

 

Amennyiben jelen levelünkben foglaltakat vitatja, úgy az Info tv. 31.
§-ában foglaltak alapján lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11,
telefonszám: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, e-mail cím:
[email address], honlap: www.naih.hu) bejelentéssel élni a hatóság
vizsgálatának kezdeményezése érdekében, valamint jelen döntés kézhez
vételétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat (Fővárosi
Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27., +36-1-354-6000). Amennyiben
hatósági vizsgálatot kezdeményez, úgy ez esetben a pert a hatóság által a
bejelentés érdemi vizsgálatáról hozott döntésének kézhezvételét követő 30
napon belül lehet megindítani.

Tájékoztatjuk, hogy az e-mailjében megadott személyes adatait az Infotv.
29. § (1a) bekezdésében meghatározott célból 1 évig kezeljük. A VOLÁNBUSZ
Zrt. adatkezelésével kapcsolatos előírásokat és az Ön ezzel kapcsolatos
jogait a VOLÁNBUSZ Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, amely
elérhető a VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján a következő linken:
https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/ad...

 

Üdvözlettel,

 

VOLÁNBUSZ Zrt.

Kommunikációs Igazgatóság

1091 Budapest, Üllői út 131.

[email address]

[1][IMG]

[2][IMG]    [3][IMG]    [4][IMG]    [5][IMG]

 

 

idézett részek megjelenítése