A gödöllői HÉV Szentjakab-Tölgyes megálló elnevezésének diszkriminatív névváltoztatása

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A gödöllői HÉV Szentjakab-Tölgyes megállójának megnevezéséből kitörölni a Tölgyes megnevezést, jogalap nélküli, önkényes és diszkriminatív volt, tekintettel, hogy:
- A HÉV megállót legkorábban Tölgyes megállónak nevezték, mivel Tölgyes elnevezésű településrész 40 évvel korábban jött létre, mint a Szentjakab lakópark.
- Amikor a megálló környéki lakóterület bővült a Szentjakab lakóparkkal akkor ennek megfelelően a megálló elnevezése is bővült Szentjakab-Tölgyes megálló megnevezésre és már legalább 10 éve ez a kettős megnevezés van érvényben, amely eddig senki nem zavart, sőt ellenkezőleg megfelelően leképezte a megálló környéki településviszonyokat.
- Jelen esetben viszont semmilyen, olyan, változás nem történt sem a településszerkezetben, sem a közigazgatási viszonyok tekintetében amely indokolta volna a megálló nevének megváltoztatását
- A meglévő Szentjakab-Tölgyes megálló nevéből kitörölni Tölgyes településrész megnevezését, önkényes, jogalap nélküli és diszkriminatív döntés volt, amely anyagi és erkölcsi kárt okoz a 40 éve ott élő tölgyesi lakosoknak.

Ezért kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a gödöllői HÉV Szentjakab-Tölgyes megálló nevének megváltoztatásához kapcsolódó összes dokumentumot, jegyzőkönyveket, belső feljegyzéseket, háttéranyagokat stb.

1. Milyen megfontolásból történt a gödöllői HÉV Szentjakab-Tölgyes megálló megnevezésből a Tölgyes településrész megnevezésének törlése?
2. Ki kezdeményezte az eljárást és milyen indokkal?
3. Ki döntött a névváltoztatásról és milyen döntés előkészítési anyagok, hatástanulmányok alapján tette?
4. Miért nem kérdezték meg előzetesen az ott lakókat a tervezett névváltoztatásról?
5. Felmérték-e a névváltoztatásnak az ott élőkre gyakorolt szocio-ökonómiai hatását?
6. Kérték-e és megkapták-e a települési önkormányzat beleegyezését.
7. Milyen tervek álltak rendelkezésre, az esetleges terveket ki készítette, mennyiért, mennyibe került a névmódosítás?
8. A legalább 10 éve meglévő névtáblát meghagyni nem került volna semmibe a jelenlegi indokolatlan és költséges cseréhez képet. Kérdésünk, hogy felmerült-e a korrupció gyanúja, vizsgálták-e hogy az indokolatlanul elvégzett névmódosításból bárkinek anyagi vagy egyéb előnye származhatott.
9. Figyelembe vették-e a tölgyesi lakosok széles körű, aláírásgyűjtéssel egybekötött tiltakozását
10. Tervezik-e Tölgyes településrész lakosait ért hátrányos megkülönböztetés miatt ombudsmani állásfoglalás kérését?
11. Mikor tervezik a megálló névtábláját a korábbi állapotnak megfelelően visszaállítani?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 22.

Üdvözlettel:

Dr. Kósa József

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

1 Attachment

 

Ügyszám: 0038/0020300/2019

Dr. Kósa József

[1][FOI #12956 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Dr. Kósa József!

 

A BKK Zrt.-hez 2019. június 22-én érkezett „A gödöllői HÉV
Szentjakab-Tölgyes megálló elnevezésének diszkriminatív névváltoztatása”
tárgyú közérdekű adatigénylésére hivatkozva az alábbi választ adjuk.

 

A MÁV-HÉV Zrt. tájékoztatása szerint a Tölgyes megállóhelyet 2007-ben a
BKV Zrt. nevezte át Szentjakab megállóhellyé, erről a mellékelt,
Közlekedési Igazgatóság által kiadott 1/KÉ/2007. sz. Közlekedési Értesítő
rendelkezett az alábbiak alapján.

 

A változást a helyi önkormányzat kezdeményezte, amelyet a Földművelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium Földrajzinév-Bizottság 55/535. sz.
határozatában támogatólag jóváhagyott
([2]https://www.kormany.hu/download/9/66/910...,
24. oldal).

 

A fentieknek megfelelően 2007 óta a megálló hivatalos elnevezése
Szentjakab, mind az utastájékoztatásban, mind a Közszolgáltatási
Szerződésben. A hivatkozott Közlekedési Értesítő javasolja, hogy az
átmeneti időszakban a megállóhelyen a régi, Tölgyes feliratú
utastájékoztató táblák is maradjanak kint. Ezeket végül egészen 2019-ig
nem szerelték le. 

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2019. július 4.

                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-től kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából, közreműködőként
a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKÜ
Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés alapján.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 26. §-tól eltérő, a közérdekű
adatok megismerésén, illetőleg nyilvánosságra hozatalán túlmenő további
felhasználás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII.
törvény (Újrahasznosítási tv.) hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan a
BKK Zrt. előzetes engedélye és az érintett adatok újrahasznosítására
vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése szükséges.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #12956 email]
2. https://www.kormany.hu/download/9/66/910...

Tisztelt BKK! Tisztelt Füzesi Krisztina!

Válaszát nem tudom elfogadni, mivel az abban közölt állítások és adatok nem felelnek meg a valóságnak, valamint azokat nem tudták semmilyen igazoló bizonyítékokkal, dokumentációval alátámasztani.

Önök azt állítják, hogy a változtatást 2005-ben az önkormányzat kezdeményezte, de erre vonatkozó dokumentációval nem tudtak szolgálni. Ellenben csatolom az önkormányzat valódi 2005-ös képviselő testületi határozatát, amely arról szól, hogy a korábban csak Tölgyes megnevezésű megálló nevéhez kötőjellel felkerüljön az újonnan létrejött Szentjakab név is. Tehát a határozat az önök valótlan állításával szemben nem arról szól, hogy lecseréljék a megálló nevét, hanem hogy kiegészítsék Tölgyes-Szentjakab névre. Egészen 2019-ig ennek az önkormányzati határozatnak megfelelően a megálló elnevezése Tölgyes-Szentjakab volt, melyet önök önhatalmúlag, diszkriminatív módon és bizonyíthatóan törvénytelenül megváltoztattak.
Az hogy a közlekedési értesítőben és a FVM Földrajzinév-Bizottság határozatában is tévesen szerepel a megálló neve felveti a szándékos félrevezetés, a hivatali visszaélés és az okirat hamisítás gyanúját.

Kérem az eset belső vizsgálatát, a felelősök felderítését,
Valamint kérem a jogellenes magatartás azonnali beszüntetését és Tölgyes-Szentjakab megálló megnevezésének visszaállítását mind az állomás névtáblákon, mind a menetrendekben.

Üdvözlettel:

Dr. Kósa József

Üdvözlettel:

Kósa József

PS. Sajnos ezen a felületen nem tudok dokumentumot csatolni, emennyiben küld egy email címet természetesen elküldöm a jegyzőkönyv másolatot.

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

 

Ügyszám: 0038/0020300/2019

Dr. Kósa József

[1][FOI #12956 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Dr. Kósa József!

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-től kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából, közreműködőként
a BKK Zrt kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKÜ
Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés alapján. 

 

A BKK Zrt.-hez 2019. július 31-én érkezett közérdekű adatigénylésére
hivatkozva kérjük, szíveskedjen megküldeni a levelében hivatkozott
jegyzőkönyv másolatát a [2][Budapesti Közlekedési Központ Zrt. request email] e-mail címre, a fenti ügyszámra
hivatkozva. 

 

Segítő együttműködését köszönjük.

 

Budapest, 2019. augusztus 1.

                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #12956 email]
2. mailto:[Budapesti Közlekedési Központ Zrt. request email]

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0020300/2019 

Dr. Kósa József

[1][FOI #12956 email]

[2][email address]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Dr. Kósa József!

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-jétől kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából,
közreműködőként a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti
Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: BKÜ Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási
Keretszerződés alapján.  

 

Tájékoztatjuk, hogy a 2019. július 31-én és augusztus 10-én küldött
közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérésével kapcsolatban az adatgyűjtés
folyamatban van.
 
Válaszunkat legkésőbb 2019. augusztus 30-ig megküldjük Önnek, addig is
kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2019. augusztus 15.

                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #12956 email]
2. mailto:[email address]

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

1 Attachment

 

Ügyszám: 0038/0020300/2019

Dr. Kósa József

[1][FOI #12956 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Dr. Kósa József!

 

A BKK Zrt.-hez 2019. július 31-én és augusztus 10-én érkezett
adatigénylésére hivatkozva az alábbi választ adjuk. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKV Zrt. a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium Földrajzinév-Bizottság 55/535. sz. határozata értelmében
módosította a megállóhely elnevezését. A hivatkozott határozat szerint a
bizottság támogatja, hogy Tölgyes megállóhely neve Szentjakab legyen.

 

A BKV Zrt. az akkori eljárási rendnek megfelelően, az 1/KÉ/2007. januári
Közlekedési Értesítőjében az alábbiak szerint rendelkezett:

„2.11. Gödöllői HÉV vonalán

A Gödöllői HÉV vonalán a Tölgyes megállóhely nevét a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium Földrajzinév-Bizottság 55/535. számú
határozata alapján Szentjakab névre kell módosítani.

A bizottság állásfoglalása szerint a névváltoztatást követően a
menetrendben átmenetileg célszerű zárójelben feltüntetni a Tölgyes nevet,
illetve átmeneti időre az állomáson kint hagyni a Tölgyes feliratú
táblákat.

Az új elnevezést a 2007-ben bekövetkező menetrendi változástól kezdődően
kell alkalmazni.

Határidő: menetrendi változástól függően.

A módosítást a helyi önkormányzat kezdeményezte, ahhoz a
Földrajzinév-Bizottság hozzájárult.”

 

A Közlekedési értesítőt jelen levelünkhöz csatoltuk. A BKV Zrt. az általa
történt működtetés idején ennek megfelelően alkalmazta a megállóhely
megnevezését. 

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2019. augusztus 30.

                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-től kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából, közreműködőként
a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKÜ
Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés alapján.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 26. §-tól eltérő, a közérdekű
adatok megismerésén, illetőleg nyilvánosságra hozatalán túlmenő további
felhasználás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII.
törvény (Újrahasznosítási tv.) hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan a
BKK Zrt. előzetes engedélye és az érintett adatok újrahasznosítására
vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése szükséges.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #12956 email]