Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Országos Bírósági Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Salátatörvény) véleményezésével és elfogadásával, valamint a Salátatörvény alapján létrehozott Fővárosi Ítélőtábla Közigazgatási Kollégiumának felállításával kapcsolatos korábbi adatkérésünkre adott, 2022.OBH.2022.B.29/3. számú válaszában foglaltak alapján, az abban megfogalmazott kritikai észrevételeket megköszönve, az alábbi pontosított adatigénylést terjesztjük elő.

1. Kapott-e írásban vagy bármilyen rögzített formában tájékoztatást az OBH elnöke a Salátatörvény elfogadását megelőzően a Salátatörvénnyel kapcsolatos összegző módosító javaslatról (a továbbiakban: Javaslat) [lásd https://www.parlament.hu/irom41/17438/17...
Ha kapott, akkor
a) kitől / melyik szervtől?
b) mely napon?
c) milyen tartalommal?

2. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény (Bszi.) 76. § (1) bekezdés e) pontjában rögzített hatáskörében eljárva fordult-e írásban vagy egyéb rögzített formában bármely bírósághoz vagy annak vezetőjéhez a Javaslattal kapcsolatban? Ha igen, akkor
a) melyik bírósághoz / mely bíróság vezetőjéhez
b) mely napon
c) a bíróságok / bírósági vezetők válaszoltak-e;
d) ha igen, mely bíróság vezetői válaszoltak és
e) mely napon válaszoltak?

A fenti 2. kérdéssel kapcsolatban a korábbi válaszban foglaltakra tekintettel észrevételezzük, hogy nem a véleményezés tartalmára, hanem annak megtörténte tényére kérdezünk rá, ezért álláspontunk szerint a döntés előkészítésének integritásával kapcsolatos aggályok nem merülhetnek fel a kérdések megválaszolása során.

3. A 2022.OBH.2022.B.29/3. számú válaszában foglaltak szerint “az OBH elnökének nem tartozik - és nem is tartozott - törvényi kötelezettségébe az, hogy a jogszabály-véleményezési folyamatba az Országos Bírói Tanácsot (a továbbiakban: OBT) bármilyen formában bevonja.” Figyelemmel arra, hogy a törvényi kötelezettség hiánya nem tiltja vagy zárja ki az egyeztetést, kérjük, erősítse meg, hogy a fenti választ úgy kell értelmezni, hogy az OBT-nek nem küldte meg a Javaslatot, és az OBT-t semmilyen formában nem vonta be a Javaslattal kapcsolatos véleményezési folyamatba, vagyis nem kezel olyan adatot, amely az OBT megkeresésével kapcsolatos lenne a jelen megkeresés tárgya szerinti körben.

4. Kérjük, hogy nevezze meg azokat az álláshelyeket a Fővárosi Ítélőtábla Közigazgatási Kollégiumán, amelyeket pályázat útján töltött fel
a) 2022. március 1-jéig, és ha van ilyen,
aa) mely álláshelyek ezek és
ab) mikortól töltötték be őket
b) 2022. április 1-jéig, és ha van ilyen,
ba) mely álláshelyek ezek és
bb) mikortól töltötték be őket
c) 2022. május 1-jéig, és ha van ilyen,
ca) mely álláshelyek ezek és
cb) mikortól töltötték be őket.

Tudomásul véve, hogy álláspontja szerint nem értelmezhetőek közérdekű adatigénylésként a Fővárosi Ítélőtábla Közigazgatási Kollégiumának bírói létszámával, a létesített álláshelyek számával és azok betöltésével kapcsolatos döntéshozatal indokai ezúton jelezzük, hogy az OBH elnökének döntéseivel kapcsolatos kérdéseink annak tisztázására irányultak, hogy mennyire transzparensen történik-e a döntéshozatal, vagyis a nyilvánosság számára megismerhetőek-e a fenti döntésekkel kapcsolatosan általuk kérdezett adatok, információk.

5. A fentiekre tekintettel kérjük, hogy ha van bármely olyan adat, amelyet az OBH elnökeként Ön vagy az Ön által vezett OBH kezel és az a nyilvánosság számára bármilyen formában megismerhető akkor azokat bocsássa rendelkezésünkre az alábbi döntésekkel kapcsolatban:
a) a Fővárosi Ítélőtábla közigazgatási bírói létszámát 18 főben megállapító 4.SZ/2022. (I. 14.) OBHE határozat meghozatala;
b) a Fővárosi Ítélőtáblán 4 új álláshelyet rendszeresítő 5.SZ/2022 (I.14.) OBHE határozat meghozatala
c) három törvényszéki bírónak a Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről szóló 54.E/2022. (II. 17.) OBHE határozat meghozatala, valamint
d) két polgári ügyszakban ítélkező bírónak a Fővárosi Ítélőtábla Közigazgatási Kollégiumában közigazgatási ügyszakban ítélkező bíróvá történő kijelöléséről szóló 69.E/2022. (II. 25.) OBHE határozat meghozatala
e) egy törvényszéki bírónak a Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről szóló 123.E/2022. (IV.26.) OBHE határozat meghozatala.

6. A fenti 5 a)-e) pontban felsorolt OBH elnöki döntésekkel kapcsolatban van-e olyan adat, amely közérdekből nyilvános, és amely útján a nyilvánosság számára megismerhető, hogy a Fővárosi Ítélőtábla Közigazgatási Kollégiuma mint új országos hatáskörű bírósági fórum felállítása és működése kapcsán a bírói igazgatás keretében meghozott döntések hogyan, milyen eljárásban, milyen indokok alapján születnek meg. Vagy másképpen fogalmazva megtudhatják-e a magyar emberek, hogy amennyiben esetleg nem pályázatok elbírálása eredményeképpen, akkor milyen indokok alapján kerültek az ügyeikben ítélkező bírák a legmagasabb bírói pozíciók egyikébe a közigazgatási bíráskodás területén? Ha van ilyen adat, kérjük bocsássa rendelkezésre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. május 19.

Üdvözlettel:

Magyar Helsinki Bizottság

GDPR, Országos Bírósági Hivatal

1 Attachment