A fővárosi hajléktalanságügyi stratégia kerületi javaslataira adott válaszok

Bódis Lajos made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Fővárosi Közgyűlés 595/2022. (06.29.) sz. határozatát végrehajtó, a főpolgármester által kezdeményezett hivatalos levelezés során, a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat/polgármester válaszai, az „Otthon, mindenkinek, Fővárosi stratégia az otthontalanság és a hajléktalanság csökkentéséről” dokumentumban, a kerületi önkormányzatoknak megfogalmazott javaslatok megvalósíthatóságával kapcsolatos álláspontjáról, konkrétan:

A „2. Hajléktalanná válás megelőzése” részben, a „Javasoljuk a kerületi önkormányzatoknak” kezdetű javaslatokra:

„n. készítsenek helyzetértékelést, cselekvési tervet a hajléktalanná válás megelőzésének a biztosításáról szóló törvényi kötelezettség megvalósulásáról, megvalósításáról” (1. kérdés)

„o. vizsgálják felül a települési támogatások helyi rendszerét annak érdekében, hogy - a magánbérleti szektorban élők körében is - bővüljön a lakásfenntartást és a lakhatás megőrzését szolgáló támogatásokhoz való hozzáférés, és javuljon a támogatások színvonalának a megfelelősége” (2. kérdés)

„p. biztosítsanak a hajléktalanná válás megelőzését hatékonyan szolgáló települési támogatási formákat” (3. kérdés)

„q. fejlesszék a kerületi családsegítő és gyermekjóléti központok kapacitásait, eszközeit és felkészültségét a lakhatási válsághelyzetek kezelésére” (4. kérdés)

„r. vizsgálják felül a helyi lakásrendeletüket annak érdekében, hogy az - a VIII. kerületi, IX. kerületi, XIV. kerületi és fővárosi önkormányzati lakásrendelethez hasonlóan - megbízhatóan elősegítse a hátralékosság megelőzését és hatékonyabb kezelését, valamint az elhelyezés nélküli kilakoltatások
tilalmát az önkormányzati bérlakás-szektorban” (5. kérdés)

„s. ha hasonló szolgáltatás a kerületben még nem elérhető, biztosítsanak - saját fenntartásban vagy ellátási szerződésen keresztül - a kerület területén olyan, önálló lakrészeket biztosító családok átmeneti otthona szolgáltatást kifejezetten a lakhatásukat a kerületben elvesztő gyermekes családok számára, amely anélkül nyújthat átmeneti megoldást a lakhatási válsághelyzetekre, hogy az érintettek elveszítenék a helyi kötődésüket, helyi közszolgáltatásokhoz való hozzáférésüket.” (6. kérdés)

A „3. Hajléktalanságból való kilépés” részben, a „Javasoljuk a kerületi önkormányzatoknak, hogy” kezdetű javaslatokra:

„g. készítsenek helyzetértékelést és cselekvési tervet a területükön hajléktalanná vált személyek ellátása és rehabilitációja biztosításának a megvalósulásáról, megvalósításáról” (7. kérdés)

„h. vizsgálják meg a VIII. kerületben, IX. kerületben és X. kerületben működő, kifejezetten a kerülethez kötődő érintettek hajléktalanságból való kilépésének az elősegítését szolgáló „Lélek-programok” átvételének a lehetőségét” (8. kérdés)

„i. az önkormányzati lakásgazdálkodás során biztosítsanak érdemi lehetőséget az otthontalan családok és hajléktalan élethelyzetben lévő egyedülállók számára a megfizethető bérlakásokhoz való hozzáférésre.” (9. kérdés)

A „4. Közterületi hajléktalanság csökkentése” részben, a „A kerületi önkormányzatok számára javasoljuk, hogy” kezdetű javaslatokra:

„j. vizsgálják meg a hajléktalan emberek nappali ellátásának bővítése lehetőségét a város forgalmas közlekedési csomópontjainak a közvetlen közelében” (10. kérdés)

„k. azokban a kerületekben, amelyekben az önkormányzat a hajléktalan személyek nappali ellátásával kapcsolatos ellátási kötelezettségét a város egy másik részén működő nappali ellátás fenntartójával kötött ellátási szerződéssel teljesíti, vizsgálják meg olyan nappali centrumok létrehozásának a lehetőségét, amelyek - a téli krízisidőszakban alacsonyküszöbű időszakos éjjeli menedékhely férőhelyek működtetésével is - hozzájárulhatnak a kerületben élő fedél nélküli emberek ellátásához és a közterületi hajléktalanság csökkentéséhez.” (11. kérdés)

Ugyanebben a részben, „A kerületi önkormányzatoknak javasoljuk továbbá, hogy” kezdetű javaslatokra:

„o. a Józsefvárosi Önkormányzat példamutató gyakorlatához hasonlóan hozzanak létre olyan alacsonyküszöbű téli szálláshelyeket („Életmentő pontokat”), amelyek a tapasztalatok szerint fontos szerepet játszanak a téli krízisellátás hatékonyságának a javításában” (12. kérdés)

„p. fejlesszék a téli krízisellátásban és az életvédelmi feladatok ellátásában érintett hatóságok és szervezetek közötti együttműködést és koordinációt, valamint a lakosság vonatkozó tájékoztatását.” (13. kérdés)

A „4. Méltó ellátás” részben szereplő felhívásra, amely a kerületi önkormányzatok együttműködését kéri, az ebben a részben kifejtett, fővárosi szintű feladatok végrehajtásához:

„Az előbbiek megvalósítását jelentős mértékben segítheti a kerületi önkormányzatok együttműködése, illetve jelentős mértékben hátráltathatja annak hiánya - különös tekintettel azokra az önkormányzatokra, amelyek területén jelenleg nem vagy alig elérhető bármilyen, hajléktalan embereknek nyújtott ellátás.” (14. kérdés)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 29.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Adatkérő,

 

Hivatkozással 2022. október 29-én küldött közérdekű adatkérésére az alábbi
tájékoztatást adom:

 

A Fővárosi Közgyűlés 595/2022.(VI.29.) határozata felkérte a
főpolgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetést a kerületi
önkormányzatokkal az „otthontalanság és hajléktalanság csökkentéséről”
Fővárosi stratégiáról.

Ön közérdekű adatként szeretné kikérni a kerületi önkormányzatok részére
megfogalmazott javaslatok megvalósíthatóságával kapcsolatos
álláspontunkat.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény fogalom meghatározása a közérdekű adat
tekintetében az alábbiakat tartalmazza:

 

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy
kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának
ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem
eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret,
függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a
birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;  

 

Maga a tv. is az adatkezelőnél meglévő adatállományt feltételez, mely
tekintetében van csak az adatkezelőnek közzétételi és kiadási
kötelezettsége. A Fővárosi közgyűlési döntés alapján Budapest Főváros II.
Kerületi Önkormányzatnál a kezdeményezés tekintetében nem keletkezett
közérdekű adat, tekintettel arra, hogy a Fővárosi Közgyűlési döntés
alapján született felkérés vizsgálat alatt áll, e tekintetben még nem
születtek határozatok, nem történt rendelet alkotás, vagy módosítás.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves dr. Silye Tamás!

Az adatigénylésemet elutasították azzal az indokolással, hogy „A Fővárosi közgyűlési döntés alapján Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatnál a kezdeményezés tekintetében nem keletkezett közérdekű adat, tekintettel arra, hogy a Fővárosi Közgyűlési döntés alapján született felkérés vizsgálat alatt áll, e tekintetben még nem születtek határozatok, nem történt rendelet alkotás, vagy módosítás.”

Kérem, mérlegeljék ismét az adatigénylés teljesítését az alábbiak alapján, mivel a Fővárosi Közgyűlés szóban forgó határozata után, a következő releváns döntésekre került sor fővárosi és kerületi szinten.

Mivel a személytelen szerkezetet használó válaszukból nem derül ki, melyik cselekvő-döntéshozóra gondolnak, ezért több döntést adok meg.

• Ha a közlésük úgy értendő, hogy a kerületi polgármester vizsgálja, hogy eleget tesz-e a főpolgármester felkérésének, miszerint véleményt írjon a kerületeknek szóló javaslatok megvalósíthatóságáról, közlés tőlem: eleget tett, a II. kerület válaszát a más kerületékéivel együtt éves cselekvési terv véglegesítéséhez már felhasználta a főpolgármester apparátusa, a Fővárosi Közgyűlés Emberi Erőforrások Bizottsága 2022. október 25-i ülésére készült előterjesztés (https://einfoszab.budapest.hu/list/fovar... ) szerint.

• Ha a közlésük úgy értendő, hogy fővárosi szintű döntéshozó vizsgálja, hogy mi történjen a kerületek válaszával, közlés tőlem: további intézkedések történtek, az 592/2022. (VI. 29.) Főv. Közgy. határozat szerint a főváros éves cselekvési tervet készített a Stratégiában előírt feladatok megvalósításáról, az 593/2022. (VI. 29.) Főv. Közgy. határozat szerint tájékoztatást adott a közgyűlés szakbizottságának.

• Ha a közlésük úgy értendő, hogy a kerületben nem hoztak döntéseket a témában, közlés tőlem: a képviselő-testület 2022. október 27-i ülésén hozott határozattal fogadta el a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció kétévente esedékes felülvizsgálatát (előterjesztés: http://archiv.masodikkerulet.hu/hirdetot... (jegyzőkönyv a válaszom idején még nem szerepel a honlapon), videófelvétel: https://www.facebook.com/budapest2/video... ), amely a kérdezett feladatoknak a legfontosabb helyi dokumentuma.

Különösen a kerületi képviselő-testület határozatával elfogadott Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tartalmának illetve a Fővárosi Közgyűlés ennek témájába vágó stratégiája és ajánlásai tartalmának a szakadékszerű ellentmondása indít arra, hogy az önkormányzat hivatalos véleményét az ajánlásokról megismerjem.

A végleges döntésükig, hogy a polgármester/önkormányzat hivatalos véleményét közérdekű adatnak tekintik-e, a Fővárosi Közgyűlés határozatában szereplő javaslatokat, állampolgárként a saját javaslataimként, közérdekű bejelentés formájában is elküldtem az önkormányzatuknak, mivel ebben a formában tudomásom szerint a törvény kötelezi a polgármestert/önkormányzatot, hogy a javaslatokról nyilvánítson véleményt. A közérdekű bejelentés szövege itt olvasható:

https://docs.google.com/document/d/130F5...

Köszönettel és üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatkérő!

Hivatkozással 2022. november 14-én küldött válasz e-mailjére az alábbi tájékoztatást adom:

Szeretném leszögezni, hogy az általunk közérdekűnek tekintett adatigénylését nem utasítottuk el, tekintettel arra, hogy az elutasítás azt jelenti, hogy a meglévő adat nem kerül kiadásra, ezzel szemben korábbi levelemben is tájékoztattam, hogy olyan adat kiadását kéri "idő előtt" amely közérdekű adattal még nem rendelkezik az Önkormányzat, ezért nem létező adat kiadását nem lehet elutasítani.

Válaszlevelében hivatkozik arra, hogy a Fővárosi Közgyűlési döntést követően Ön szerint a kerületben született döntés, melynek megjelenési formája a 2022. október 27-én elfogadott Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció, majd ugyanezen levelében leírja, hogy a Koncepció és a Fővárosi ajánlás között Ön szerint szakadékszerű ellentmondás áll fenn.
Ugyanezen téma kapcsán beadott beadványában az alábbiak szerint fogalmaz:
".................................. a képviselő-testület határozata nagyon is állást foglalt a fővárosi Stratégia ajánlásaival kapcsolatban, amennyiben egyetlen ajánlás tartalmát sem találom a kerületi Koncepció felülvizsgálatának szövegében. Szerepelnek viszont a Stratégiának ellentmondó állítások, anélkül, hogy az abban szereplő tényekre és érvekre reflektálnának a Koncepció felülvizsgálatának döntéshozói."

Tisztelt adatkérő!

Hivatkozik arra, hogy Ön szerint a Fővárosi ajánlást alapul véve a II. kerületben született döntés, nevezetesen a Képviselő-testület 2022. október 27-i ülésén elfogadott Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció, majd két ízben is leírja, hogy annak tartalma Ön szerint nem ad választ a Fővárosi javaslatokra.

A Fővárosi ajánlás egy olyan cselekvési tervsorozatot fogalmaz meg, mely nem oldható meg egy kerületi Koncepcióval, egy rendelet módosítással. Több olyan terület (pl.: szociális, vagyongazdálkodási) területet kell összehangolni külsős szereplők (pl.: Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Család-és Gyermekjóléti Központ) bevonásával, ami időt vesz igénybe, hiszen a hajléktalanság sem egy új keletű probléma, hanem több évtizede fennálló, megoldásra váró feladat.

A korábbi levelünkben foglaltakat továbbra is fenntartjuk, az elkövetkező időszakban a Fővárosi cselekvési tervsorozatba foglalt ajánlások részletes megvalósítása Bizottsági és Testületi üléseken fog szerepelni.

Tisztelettel:

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves dr. Silye Tamás!

Tájékoztatásukra az alábbiakat reagálom, és kérem továbbra is az igényelt adat megküldését:

1.

Az adatot azért igényeltem, mert tudomásom szerint létezik; legyenek szívesek nyilatkozni, ha a hivatkozott forrás információját valótlannak tartják.

A Fővárosi Közgyűlés Emberi Erőforrások Bizottságának (melynek a kerület polgármestere is tagja) 2022. október 25-i ülésén szereplő „Tájékoztató az ’Otthon, mindenkinek. Fővárosi stratégia az otthontalanság és a hajléktalanság csökkentéséről’ c. szakpolitikai dokumentumhoz kapcsolódó 2022-2023. évi cselekvési tervről” című napirend keretében, Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes az alábbi tájékoztatást adta, a 593/2022. (VI. 29.) Főv. Közgy. határozatra hivatkozva:

„A Fővárosi Közgyűlés a 595/2022. (06.29.) sz. érdemi határozatával felkérte a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetést a kerületi önkormányzatokkal a Stratégiában a részükre megfogalmazott javaslatok megvalósíthatóságával kapcsolatban. A főpolgármester 2022. júliusában a budapesti kerületi önkormányzatok részére megküldött megkeresésében kérte a polgármesterek visszajelzését, 2022. augusztus 31. határidővel, a Stratégiában foglalt, a kerületi önkormányzatok felé megfogalmazott javaslatok megvalósíthatóságával kapcsolatos álláspontjukról. A főpolgármester megkeresésére a kért határidőn belül, vagy azon túl – de a cselekvési terv véglegesítését megelőzően – a II. (…) kerületből érkezett válasz.”

Az adatigénylésemben a II. kerület polgármesterének álláspontjáról küldött visszajelzését kérem, úgy, ahogyan a főpolgármesternek a közgyűlési bizottsági tájékoztató alapján megküldte. Az igénylésemben szövegében részleteztem, hogy a Stratégia szövegében mely javaslatokat találtam a kerületi önkormányzatok felé. Kérem, hogy erre a részletezésre ne legyenek tekintettel, az adatot abban a formában küldjék meg, ahogyan a polgármester a főpolgármester-helyettes szerint elküldte (ha nem javaslatonként részletezve, hanem összevontan, sokkal rövidebb formában, esetleg más javaslatokat relevánsnak tekintve a kéréshez stb., akkor úgy).

Tehát nem az számít, hogy én mit értelmeztem a Stratégia szövegében javaslatként, és részleteztem az igénylésemben, hanem hogy mi volt a polgármester szó szerinti válasza a főpolgármester megkeresésére. Az sem számít, hogy később, bármikor, az önkormányzat milyen formában fogja, ha fogja, napirendre venni ezeket a javaslatokat, hanem a II. kerület polgármesterének 2022. októberéig elküldött válaszát legyenek szívesek megküldeni. Vagy arról nyilatkozni, hogy a Fővárosi Közgyűlés szakbizottságának készült tájékoztatóban szereplő információ önök szerint nem valós, vagyis a II. kerület azok között a kerületek között szerepel, amelynek polgármestere nem reagált a főpolgármester megkeresésére.

Legyenek szívesek egyértelműen nyilatkozni, hogy a továbblépésről dönteni tudjak!

2.

A fővárosi hajléktalanságügyi stratégia ajánlásaival a kerületi képviselő-testület és bizottságai a jövőben nyilván annyit fognak foglalkozni, amennyit szükségesnek látnak; nem ismerem az önkormányzat ezzel kapcsolatos munkatervét és szándékait, ha vannak ilyenek.

A kerületi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2022. októberben elfogadott, két évre szóló felülvizsgálata kizárólag abban a vonatkozásban releváns, hogy a jogszabály szerint ennek a dokumentumnak kifejezetten tartalmaznia kell a hajléktalan személyekkel kapcsolatos ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, a szolgáltatások biztosításának ütemtervét, a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés kereteit, a hajléktalan személyek sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.

A legutolsó felülvizsgálatuk szövegének tanulmányozása számomra azzal a következtetéssel járt, hogy a fővárosi stratégiai ajánlásokkal tartalmilag ellentétes megállapításokat és feladatkitűzéseket tettek. Örülök, ha nem ez a szándék, és ha az önkormányzat testületei a jövőben foglalkozni fognak a témakörrel. Azonban a következő kötelező felülvizsgálatra a szociális szolgáltatások ezen átfogó dokumentuma esetében csak 2 év múlva fog sor kerülni. Ha a következő felülvizsgálatkor is megenged magának az önkormányzat vezetése közel 11 hónapos késést a jogszabályi előíráshoz képest, mint legutóbb, akkor azt is jelentheti, hogy a témakörben ebben az önkormányzati ciklusban jogszabályban garantált tárgyalásra már nem is kell sor kerüljön.

Azzal kapcsolatban, hogy a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatai eddig milyen szerepet játszottak a fejlesztésben, a nappali melegedő kötelező szolgáltatás kapcsán szereztem tapasztalatot. Erről legalább 15 év óta, mióta a felülvizsgálatok szövege elérhető az önkormányzat honlapján, a képviselő-testület határozata megállapította, hogy nem felel meg a jogszabályi kritériumoknak, fejlesztési feladatot adott az előző és jelenlegi polgármesternek, amelyet ők nem hajtottak végre, az előző és a jelenlegi képviselő-testületek pedig nem kértek számon rajtuk és saját magukon. Mígnem a legutolsó felülvizsgálatkor szükségtelennek nyilvánították a fejlesztést a szerződött szolgáltatási helyen, a jogszabályi feltételeknek nem megfelelő szolgáltatást nyújtó szervezet javaslatára, akit ezúttal elemző és stratégiai tanácsadó szereppel is megbíztak.

Azzal kapcsolatban, hogy a képviselő-testület határozatát és a polgármester feladatának számonkérését mennyire veszik komolyan, a témában illetékes Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 2020. február 20-i ülése 9. napirendjének és 2021. július 6-i ülése 6. napirendjének vitájából szereztem tapasztalatot. A hajléktalan személyek helyzetére és a szolgáltatás hiányosságára utaló képviselői hozzászólás a jegyzőkönyvből alig értelmezhető, amelyre az önkormányzat vezetői és hivatalnokai nem adnak választ, a jegyzőkönyvezett vita tartalmatlan, összefüggéstelen, érthetetlen. A vita tartalmának tisztázására irányuló próbálkozásom során az önkormányzat nem együttműködő: a törvény és Ab. határozat szerint közérdekű adatnak minősülő, a jogszabály szerint soha nem selejtezhető hangfelvételeket az önkormányzat az Ab. határozatban több mint két évtizede megcáfolt érvelés szerint nem adja ki, illetve a jogszabályi előírás ellenére megsemmisíti.

A hajléktalanság problémájának kezelésére vonatkozó okfejtésüket köszönöm, de az önkormányzat konkrét feladataira vonatkozó politikai akarat megléte, összehasonlítások tétele nem tárgya az adatigénylésnek.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos