A fogvatartással és reintegrációval kapcsolatos alapvető közérdekű adatok

Az igénylés részben sikeres volt.

Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Kérjük, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy 2023. október 31-én mennyi volt a magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben és intézményekben, objektumonkénti bontásban
a) a férőhelyek száma,
b) a fogvatartottak száma végrehajtási fokozatok és nemek szerint, itt kérjük, ezen belül a letartóztatottak kategóriáját a végrehajtási fokozatok mellett külön megjeleníteni,
c) a kényszergyógykezelés alatt állók és ezen belül a kényszergyógykezelés alatt álló fiatalkorúak száma,
d) a szabálysértési elzárást töltők és ezen belül a szabálysértési elzárást töltő fiatalkorúak száma,
e) a büntetőjogi elzárást töltők száma,
f) az enyhébb végrehajtási szabályok (EVSZ) hatálya alatt álló fogvatartottak száma,
g) az első alkalommal szabadságvesztést töltő elítéltek száma,
h) a fiatalkorú fogvatartottak száma, és ezen belül a letartóztatottak száma,
i) a 60 év feletti fogvatartottak száma,
j) a külföldi fogvatartottak száma, ezen belül a letartóztatott és jogerősen elítélt külföldiek száma.

2. Kérjük szíves tájékoztatását arról, hogy a magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben és intézményekben a 2023. július 1. és október 31. közötti időszakban mennyi volt
a) a férőhelyek átlagos száma,
b) a fogvatartottak átlagos száma,
c) a szabálysértési elzárást töltők átlagos száma,
d) a szabálysértési elzárások átlagos hossza,
e) az öt leghosszabb időtartamú, egyben letöltendő szabálysértési elzárás, valamint a büntetőjogi elzárás szankció (beleértve a több eljárásban kiszabott összeadódó, egymás után folyamatosan letöltendő elzárásokat is) közül az öt leghosszabb időtartama, valamint 2023. október 31-én mennyi ideje telt a leghosszabb, egyben letöltendő szabálysértési elzárás,
f) a letartóztatottak átlagos száma.

3. Kérjük szíves tájékoztatását arról, hogy mennyi volt a magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben és intézményekben
a) az átlagtelítettség 2023. július 1. és október 31. között,
b) a zárónapi fogvatartotti átlaglétszámból kalkulált átlagtelítettség 2023. január 1. és október 31. között.

4. Kérjük, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy 2023. október 31-én mely bv. intézetekben működtek
a) speciális részlegek,
b) a speciális részlegeken az egyes bv. intézetekben hány férőhely állt rendelkezésre,
c) és hány fogvatartott volt ezeken elhelyezve (az adatokat tehát intézetenként és speciális részlegtípusonként kérjük megadni).

5. Kérjük szíves tájékoztatását arról, hogy 2023. november 1-én a büntetés-végrehajtási szervezetben, szervezeti egységenként hány
a) rendszeresített álláshely,
b) betöltött státusz (munkajogi létszám),
c) és hány üres álláshely volt.

6. Kérjük szíves tájékoztatását arról, hogy bv. intézetenként hány fogvatartott volt munkáltatásba vagy reintegrációs tevékenységbe bevonva 2023. október 31-én.

7. Kérjük szíves tájékoztatását arról, hogy 2023. július 1. és október 31. között
a) hány elítélt esetében, hány alkalommal indult ügy a reintegrációs őrizet alkalmazása tárgyában,
b) hány elítélt esetében került sor a reintegrációs őrizet alkalmazására és a reintegrációs őrizet alkalmazásának mellőzésére.

8. Kérjük szíves tájékoztatását arról, hogy 2023. július 1. és október 31. között
a) hány elítélt esetében, hány alkalommal indult ügy a feltételes szabadságra bocsátás tárgyában,
b) hány elítélt esetében került sor a feltételes szabadságra bocsátás engedélyezésére és elutasítására.

9. Kérjük szíves tájékoztatását arról, hogy 2023. július 1. és október 31. között intézményenként, intézetenként és azon belül is objektumonkénti bontásban hány elítélt szabadult kitöltve, feltételes szabadságra bocsátást követően és reintegrációs őrizet alkalmazásával.

10. Kérjük, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy 2023. január 1. és június 30., valamint 2023. július 1. október 31. között hány fogvatartott kért engedélyt arra, hogy otthonápolási őrizetbe helyezzék és ebből hány fogvatartott számára engedélyezték azt? Kérem, hogy az adatokat bv. intézetenként és intézményenként, objektumok szerinti és havi bontásban szíveskedjen megadni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. november 2.

Üdvözlettel:
Magyar Helsinki Bizottság