A fogvatartással és reintegrációval kapcsolatos alapvető közérdekű adatok

Az igénylés részben sikeres volt.

Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztjük elő.

Kérjük, az adatokat elektronikus másolatban, lehetőség szerint Excel táblázatos formában szíveskedjenek a rendelkezésünkre bocsátani.

1. Kérjük, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy 2023. június 30-án, valamint az adatszolgáltatáshoz legközelebb eső időpontban mennyi volt a magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben és intézményekben, objektumonkénti bontásban
a) a férőhelyek száma,
b) a fogvatartottak száma végrehajtási fokozatok és nemek szerint,
c) a kényszergyógykezelés alatt állók és ezen belül a kényszergyógykezelés alatt álló fiatalkorúak száma,
d) a szabálysértési elzárást töltők és ezen belül a szabálysértési elzárást töltő fiatalkorúak száma,
e) a büntetőjogi elzárást töltők száma,
f) az enyhébb végrehajtási szabályok (EVSZ) hatálya alatt álló fogvatartottak száma,
g) az első alkalommal szabadságvesztést töltő elítéltek száma,
h) a fiatalkorú fogvatartottak száma,
i) a 60 év feletti fogvatartottak száma,
j) a külföldi fogvatartottak száma, ezen belül a letartóztatott és jogerősen elítélt külföldiek száma,
k) és a jogerősen elítéltek száma.

2. Kérjük, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy a magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben és intézményekben 2023. június 30-án, valamint az adatszolgáltatáshoz legközelebb eső időpontban mennyi volt
a) a letartóztatottak száma az elsőfokú ítéletig,
b) a nem jogerősen letartóztatottak száma,
c) a letartóztatott fiatalkorúak száma.

3. Kérjük szíves tájékoztatását arról, hogy a magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben és intézményekben a 2023. január 1. és június 30. közötti időszakban mennyi volt
a) a férőhelyek féléves átlagos száma,
b) a fogvatartottak féléves átlagos száma,
c) a szabálysértési elzárást töltők féléves átlagos száma,
d) a szabálysértési elzárások átlagos hossza,
e) az öt leghosszabb időtartamú, egyben letöltendő szabálysértési elzárás, valamint a büntetőjogi elzárás szankció (beleértve a több eljárásban kiszabott összeadódó, egymás után folyamatosan letöltendő elzárásokat is) közül az öt leghosszabb időtartama, valamint 2023. június 30-án és az adatszolgáltatáshoz legközelebb eső időpontban mennyi ideje telt a leghosszabb, egyben letöltendő szabálysértési elzárás,
f) az előzetes letartóztatottak, illetve a letartóztatottak átlagos száma.

4. Kérjük szíves tájékoztatását arról, hogy mennyi volt a magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben és intézményekben
a) a féléves átlagtelítettség 2023. január 1. és június 30. között,
b) a zárónapi fogvatartotti átlaglétszámból kalkulált átlagtelítettség 2023. első félévében (2023. június 30-ig bezárólag).

5.1. Kérjük szíves tájékoztatását arról, hogy a magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben és intézményekben mennyi volt 2021. december 31-én, 2022. június 30-án, 2022. december 31-én, valamint 2023. június 30-án
a) az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetésüket töltők száma,
b) a jogerős életfogytig tartó szabadságvesztés büntetésüket töltők száma,

5.2. Kérjük szíves tájékoztatását arról, hogy a magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben és intézményekben mennyi volt 2023. június 30-án
a) a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés büntetésüket töltők száma,
b) a jogerős tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés büntetésüket töltők száma.

6. Kérjük szíves tájékoztatását arról, hogy 2023. január 1. és június 30. között a magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben és intézményekben mennyi volt
a) a befejezett öngyilkosságok,
b) az öngyilkossági kísérletek száma.

7. Kérjük szíves tájékoztatását arról, hogy 2023. június 30-án a magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben mennyi volt
a) a reintegrációs őrizetben lévők száma.

8. Kérjük szíves tájékoztatását arról, hogy 2023. január 1. és június 30. között
a) hány elítélt esetében, hány alkalommal indult ügy a reintegrációs őrizet alkalmazása tárgyában,
b) hány elítélt esetében került sor a reintegrációs őrizet alkalmazására és a reintegrációs őrizet alkalmazásának mellőzésére.

9. Kérjük szíves tájékoztatását arról, hogy 2023. június 30-án hányan álltak feltételes szabadságra bocsátás hatálya alatt.

10. Kérjük szíves tájékoztatását arról, hogy 2023. január 1. és június 30. között
a) hány elítélt esetében, hány alkalommal indult ügy a feltételes szabadságra bocsátás tárgyában,
b) hány elítélt esetében került sor a feltételes szabadságra bocsátás engedélyezésére és elutasítására.

11. Kérjük szíves tájékoztatását arról, hogy 2023 január 1. és június 30. között intézményenként, intézetenként és azon belül is objektumonkénti bontásban hány elítélt szabadult kitöltve, feltételes szabadságra bocsátást követően és reintegrációs őrizet alkalmazásával.

12. Kérjük, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy 2023 január 1. és június 30. között hány fogvatartott, hány alkalommal és milyen időtartamban beszélt nem jogi képviselő kapcsolattartójával a Skype segítségével. Kérem, az adatsort az ebben az időszakban bv. intézetenként és intézményenként a fogva tartottak átlagos számával egészítse ki.

13. Kérjük, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy 2023 január 1. és június 30. között összesen hány fogvatartott, hány alkalommal és milyen időtartamban fogadott látogatót a bv. intézeten belül. Kérem, az adatsort az ebben az időszakban bv. intézetenként és intézetenként fogva tartottak átlagos számával egészítse ki. Kérem, hogy az adatokat bv. intézetenként és intézményenként, objektumok szerinti és havi bontásban szíveskedjen megadni.

14. Kérjük, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy 2023 január 1. és június 30. között hány fogvatartott kért engedélyt családi látogatófogadásra és arról, hogy ebből hány fogvatartott esetében engedélyezték azt. Kérem, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy 2023 január 1. és június 30. között hány fogvatartott, hány alkalommal és milyen időtartamban vett részt családi látogatófogadáson. Kérem, az adatsort az ebben az időszakban bv. intézetenként és intézményenként fogva tartottak átlagos számával egészítse ki. Kérem, hogy az adatokat bv. intézetenként és intézményenként, objektumok szerinti és havi bontásban szíveskedjen megadni.

15. Kérjük, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy 2023 január 1. és június 30. között hány fogvatartott kért engedélyt eltávozásra, valamint kimaradásra és arról, hogy ebből hány fogvatartott esetében engedélyezték az eltávozást, illetve kimaradást. Kérem, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy 2023 január 1. és június 30. között hány fogvatartott, hány alkalommal és milyen időtartamban vett eltávozáson, illetve kimaradáson. Kérem, az adatsort az ebben az időszakban bv. intézetenként és intézményenként fogva tartottak átlagos számával egészítse ki.

16. Kérjük, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy 2023 január 1. és június 30. között hány fogvatartott kért engedélyt a Bv. tv. 123. § (1) szerinti rendkívüli eltávozásra és ebből hány fogvatartott számára engedélyezték azt? Kérem, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy 2023 január 1. és június 30. között hány fogvatartott, hány alkalommal és milyen időtartamban vett részt rendkívüli eltávozáson. Kérem, az adatsort az ebben az időszakban bv. intézetenként és intézményenként fogva tartottak átlagos számával egészítse ki.

17. Kérjük, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy 2023 január 1. és június 30. között hány fogvatartott kért engedélyt reintegrációs eltávozásra és ebből hány fogvatartott számára engedélyezték a reintegrációs eltávozást? Kérem, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy 2023 január 1. és június 30. között hány fogvatartott, hány alkalommal és milyen időtartamban vett részt reintegrációs eltávozáson. Kérem, az adatsort az ebben az időszakban bv. intézetenként és intézményenként fogva tartottak átlagos számával egészítse ki. Kérem, hogy az adatokat bv. intézetenként és intézményenként, objektumok szerinti és havi bontásban szíveskedjen megadni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. augusztus 4.

Üdvözlettel:

Magyar Helsinki Bizottság