A Fehérgyarmat-Zajta vasútvonalon forgalomba állított pótlóbuszok üzemeltetési szerződései

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 2020. június 6-án életbe lépett "járványügyi menetrend" keretében Fehérgyarmat és Zajta állomások közt forgalomba állított pótlóbuszok üzemeltetőjével kötött szerződés(eke)t.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 26.

Üdvözlettel:

Király Bence

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2020. 10.26. napon beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Mellékelve megküldjük az adott időszakra szóló eseti szerződést, mely
tartalmazza a 2020.06.06-tól tartó Fehérgyarmat-Zajta viszonylatú
vonatpótlás megrendelését. A szerződésekből a személyes adatok törlésre
kerültek.

Továbbá tájékoztatjuk, hogy az előre tervezhető vonatpótlások esetére a
MÁV- START Zrt. nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként 2020.02.18-tól
érvényes keretmegállapodást kötött a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel. A
keretmegállapodásból történő lehívás konzultációs eljárás lefolytatását
követően eseti szerződés megkötésével történik havi szinten.

Az eseti szerződés szerint a megrendelés 2020.08.30-ig történt, azonban az
ITM döntése értelmében az adott viszonylaton a mellékvonali-járványügyi
vonatpótlás meghosszabbításra került, így ezzel együtt az eseti szerződés
érvénytartama is.

A VOLÁNBUSZ Zrt. a keretmegállapodás értelmében jogosult alvállakozó(ka)t
bevonni bármely vonatpótlásba – melyről köteles tájékoztatni a MÁV- START
Zrt-t.

A szóban forgó viszonylaton a vonatpótlást 2020.06.06-tól 2020.06.30-ig a
VOLÁNBUSZ Zrt. végezte, 2020.07.01-tól a következő alvállalkozó végzi:

 

Cégnév: NEVOL BUSZ Kft.

Adószám: 23340228-2-05

Cégjegyzék szám: 05-09-021749

 

Tájékoztatjuk, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. és a Nevol Busz Kft. fennálló
szerződést a VOLÁNBUSZ Zrt-től igényelheti.

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése