A CÖKÁ-val kötött szerződések

Az igénylés részben sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Szerencsejáték Zrt. által a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvánnyal
a) 2020. június 3-án megkötött szponzorációs szerződést annak esetleges mellékleteivel együtt,
b) az adatigénylés beérkezését megelőző öt évben megkötött minden további szerződést azok esetleges mellékleteivel együtt, valamint
c) az a) és b) pont szerinti szerződésekhez kapcsoló támogatási kérelemeket, a támogatás odaítéléséről szóló döntések, bírálati jegyzőkönyvek szövegét, valamint a szerződések szerinti tevékenység elvégzését igazoló teljesítési igazolásokat, illetve beszámolókat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 10.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

kozerdekuadat.service, Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.

Tisztelt Adatigénylő! 

 

A kizárólag elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban az alábbi választ adjuk.

 

Az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt - figyelemmel az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére -  15 nappal meghosszabbítjuk.

 

Budapest, 2020. október 27.

 

Üdvözlettel:

 

Szerencsejáték Service

Nonprofit Kft.

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

kozerdekuadat.service, Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

A kizárólag elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban az alábbi választ adjuk.

 

Az Ön által kért szerződéseket mellékelve megküldjük.

 

Az adatvédelmi biztos, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság töretlen gyakorlata értelmében az egyes
dokumentumok megismerésekor nem az iratelv, hanem az adatelv érvényesül.
Ez azt jelenti, hogy egy dokumentumon belül lehetnek olyan személyes vagy
minősített, illetve üzleti titoknak minősülő adatok, amelyek közlésére a
Szerencsejáték Zrt. nem köteles. Az Infotv. 30. § (1) bekezdése szerint,
ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem
ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot
felismerhetetlenné kell tenni.

 

A fenti jogszabályok értelmében a kért szerződéseken a meg nem ismerhető
adatokat felismerhetetlenné tettük.

 

A teljesítésigazolásokkal, beszámolókkal és egyéb dokumentumokkal
kapcsolatban jelezzük, hogy az Infotv. 30. § (7) bekezdése kimondja, hogy:

 

„A közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve
tételes ellenőrzésére irányuló adatmegismerésekre külön törvények
rendelkezései irányadók. Erre való hivatkozással az adatkezelő az
adatigénylést az igénylés tárgyát képező irat másolata helyett a
jogviszony alanyainak, a jogviszony típusának, a jogviszony tárgyának, a
szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének és teljesítése időpontjának
megjelölésével is teljesítheti.”.

 

Egyúttal jelezzük, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság 2014. augusztusában az Infotv. 30. § (7) bekezdését megerősítendő
ajánlást fogalmazott meg („A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság ajánlása az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (7)
bekezdésének értelmezése tárgyában”), rögzítve, hogy a számla ellenőrzése
az arra feljogosított szervek kompetenciájába tartozik.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a válasz felülvizsgálata érdekében a Fővárosi
Törvényszéken (1055 Budapest, Markó utca 27., postacím: 1363 Bp. Pf. 16.)
keresettel élhet, vagy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c) is fordulhat.

 

A jogorvoslati eljárás az Infotv. 31. §-án alapul.

 

Budapest, 2020. október 30.

 

Üdvözlettel:

 

Szerencsejáték Service

Nonprofit Kft.

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése