A Civil Összefogás Közhasznú Alapítványnak a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. által nyújtott támogatások adatai

Az igénylés sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. által a Civil Összefogás Közhasznú Alapítványnak megítélt támogatások listáját a támogatási összeg, a támogatás odaítélésének időpontja és a támogatási cél megjelölésével, valamint a Kft. és az Alapítvány között létrejött minden szerződés szövegét azok esetleges mellékleteivel együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 1.

Üdvözlettel:

dr. Bodoky Tamás Richárd
ügyvezető
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a 2019. március 1-jén a Szerencsejáték
Service Nonprofit Kft-nek címzett adatigénylését a Szerencsejáték Zrt.
kezelésében lévő - [1][email address] - e-mail címre
küldte meg.

Tekintettel arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az
adatigénylés továbbításának (ún.: áttétel) lehetőségét nem szabályozza,
úgy legyen kedves a
[2]https://rolunk.szerencsejatek.hu/hu/szer...
honlapon lévő e-mail címre megküldeni az adatigénylését, amennyiben a
Szerencsejáték Service Nonprofit Kft-től kíván adatot igényelni.

Üdvözlettel:

[3]e-mail_logo

 

1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
[4]www.szerencsejatek.hu

 

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

 

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. https://rolunk.szerencsejatek.hu/hu/szer...
4. http://www.szerencsejatek.hu/

Sent request to Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. again, using a new contact address.

Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Szerencsejáték Service Nonprofit Kft-hez (a továbbiakban: Társaság)
2019. március 19-én, kizárólag elektronikusan érkezett adatigénylésével
kapcsolatban az alábbi választ adjuk.

 

A Társaság közérdekből nyilvános adatai a
[1]https://rolunk.szerencsejatek.hu/hu/szer...
oldalon találhatók, ahol megtekintheti az igényelt adatokat.

 

Tájékoztatjuk, hogy a válasz felülvizsgálata érdekében a Fővárosi
Törvényszéken (1055 Budapest, Markó utca 27., postacím: 1363 Bp. Pf. 16.)
keresettel élhet, vagy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c) is fordulhat.

 

A jogorvoslati eljárás az Infotv. 31. §-án alapul.

 

A válasz késedelmes megküldéséért ezúton is szíves elnézését kérjük.

 

Budapest, 2019. április 10.

 

Üdvözlettel:

           

                    Szerencsejáték Service

                           Nonprofit Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése