A Budapesti Vegyiművek "f.a." baranyai mérgezett területei

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Baranya Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő kérdésekre választ adó dokumentumokat.
- A Hidas, 0107. helyrajzi számú erdő, szántó, rét, árok megnevezésű, 199 137 m2 nagyságú ingatlan földhivatal tulajdoni lapjára tartós környezetkárosodás tényét jegyezte be 1996-ban a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Ez mit jelent a területre és annak tulajdonosára nézve? Eladható vagy bérbe adható az ilyen ingatlan? Ha igen, milyen feltételekkel? (Pl. Milyen tevékenységekre lehet használni és mire nem - pl. növénytermesztés stb.)
- A Kormányhivatal 2016-ban is bírságot rótt ki a "Budapesti Vegyiművek f.a."-ra, miután az egykori garéi hulladéklerakó szennyezett talajával kapcsolatos ártalmatlanítási kötelezettségüknek nem tettek eleget. További hány alkalommal szabtak ki még pénzbüntetéseket a cégre emiatt, és összesen milyen összegben? Befizette ezeket a vállalat? Ha nem, mi lett ennek a következménye? Van-e bármilyen más eszköz a kormányhivatal kezében arra, hogy érvényt szerezzen a kötelezettségnek?
- Pontosan milyen feladatokat kellene elvégeznie a felszámolás alatt álló cégnek a garéi területen?
- Mi történik akkor, ha a felszámolási eljárás lezárul, de a kármentesítésre nem került sor? Lezárulhat enélkül egyáltalán?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. április 20.

Üdvözlettel:

Katus Eszter

Baranya Megyei Kormányhivatal

1 Attachment

Müllerné Dr. Juhos Bernadett
Főigazgató

Baranya Megyei Kormányhivatal
 

7623 Pécs, József Attila u. 10.
telefon: +36 (72) 507-008
email: [1][email address]

References

Visible links
1. file:///tmp/[email address]

Baranya Megyei Kormányhivatal

1 Attachment

Müllerné Dr. Juhos Bernadett
Főigazgató

Baranya Megyei Kormányhivatal
 

7623 Pécs, József Attila u. 10.
telefon: +36 (72) 507-008
email: [1][email address]

References

Visible links
1. file:///tmp/[email address]