A Budapest XII. kerület 10503/30 hrsz erdőterületen épülő lombkorona sétány természetvédelmi engedélye

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A T. Kormányhivatal korábbi adatigénylésemre megküldte a Budapest XII. kerület 10503/30 hrsz. erdőterületen épülő lombkorona sétány megvalósítására kiadott PE/ERDŐ/8969-4/2021 sz. engedélyt, mellyel hozzájárultak az erdő más célú igénybevételéhez. Álláspontom szerint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 112 pontjában foglaltak miatt a természeti védelem alatt álló erdőben megvalósuló beruházás előfeltétele az előzetes környezeti vizsgálat, illetve döntéstől függően környezeti hatásvizsgálat.

Kérem, hogy szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni és elektronikus úton részemre megküldeni a szóban forgó beruházással kapcsolatban meghozott természetvédelmi engedélyeket.

Hozzájárulok ahhoz, hogy adatigénylésemet és az arra adott választ az Önkormányzat honlapján nyilvánosságra hozzák.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. február 24.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Üdvözlettel: