Tisztelt VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2023. augusztus 1-jén bezárt (a MÁV-VOLÁN-csoport kommunikációja szerint "módváltással" érintett) vasútvonalak vonatpótló autóbuszain eladott helyettesítő vonaljegyek számát (hónapra és vasútvonalra bontva), valamint a rajtuk validátorokkal regisztrált ország- és vármegyebérletek számát (hónapra, vasútvonalra és megállóhelyre lebontva). Az adatokat lehetőség szerint kérem xlsx vagy más, gépi feldolgozásra alkalmas formátumban megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 18.

Üdvözlettel:

Király Bence

Tisztelt VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.!

A 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) értelmében Önöknek már választ kellett volna adniuk az adatigénylésemre. Kérem, haladéktalanul küldjék meg az igényelt adatokat.

Üdvözlettel,
Király Bence

VOLÁNBUSZ Közadat, VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.

7 Attachments

Tisztelt Király Bence!

 

A VOLÁNBUSZ Zrt.-hez (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131., cg.:
01-10-042156, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, továbbiakban:
Társaság) 2023. október 18-án elektronikus úton érkezett, „Közérdekűadat
igénylés - A bezárt vasútvonalakon járó pótlóbuszokon eladott helyettesítő
vonaljegyek” tárgyú közérdekű adatigénylésében foglaltakkal kapcsolatban
az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Adatigénylését a mellékelt dokumentum megküldésével teljesítjük, amely
tartalmazza a 2023. év augusztus és szeptember hónapban eladott
helyettesítő vonaljegyek számát (hónapra és vasútvonalra bontva), valamint
a módváltásban érintett autóbuszok fedélzetén validátorokkal regisztrált
ország- és vármegyebérletek számát (hónapra, vasútvonalra és megállóhelyre
lebontva).

 

Amennyiben jelen levelünkben foglaltakat vitatja, úgy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 31. §-ában foglaltak alapján lehetősége
van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055
Budapest, Falk Miksa u. 9-11, telefonszám: +36-1-391-1400, fax:
+36-1-391-1410, e-mail cím: [1][email address], honlap: [2]www.naih.hu)
bejelentéssel élni a hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében,
valamint jelen döntés kézhez vételétől számított 30 napon belül bírósághoz
fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27.,
+36-1-354-6000). Amennyiben hatósági vizsgálatot kezdeményez, úgy ez
esetben a pert a hatóság által a bejelentés érdemi vizsgálatáról hozott
döntésének kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani.

Tájékoztatjuk, hogy az e-mailjében megadott személyes adatait az Infotv.
29. § (1a) bekezdésében meghatározott célból 1 évig kezeljük. A VOLÁNBUSZ
Zrt. adatkezelésével kapcsolatos előírásokat és az Ön ezzel kapcsolatos
jogait a VOLÁNBUSZ Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, amely
elérhető a VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján a következő linken az 5.20. pontban:
[3]https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/ad...  

 

Üdvözlettel,

 

VOLÁNBUSZ Zrt.

Kommunikációs Igazgatóság

 

1091 Budapest, Üllői út 131.

[4][email address]

[5][IMG]

[6]A képen szöveg, elsősegélykészlet látható Automatikusan generált
leírás[7][IMG][8]A képen szöveg, aláírás látható Automatikusan generált
leírás[9][IMG][10][IMG]

 

idézett részek megjelenítése