A 35-ös számú Kaposvár–Siófok vasútvonal utasforgalmi adatai 2019 és 2022 között

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 35-ös számú Kaposvár–Siófok vasútvonal utasforgalmi adatait a 2019 és 2022 augusztus közötti időszakra.
Az adatokat kérem az alábbi bontásban küldjék meg:
- járat
- hónap
- megállóhely fel-és leszálló utasok száma

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 16.

Üdvözlettel:
Kovács Zoltán
30/5515789

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

6 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján Társaságunkhoz 2022.09.16. napján, elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Jelen levelünkhöz mellékelten megküldjük a 35-ös vasútvonal vonatkozásában kért adatokat.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a vonali adatok tartalmazzák mindazon utasokat, akik az adott évben vásárolt menetjegyükkel, bérletükkel az adott vonalon legalább 1 állomásközt utaztak. Az állomási adat azokat az utasokat tartalmazza, akiknek az adott évben vásárolt belföldi menetjegyén/bérletén feltüntetett viszonylat kiinduló- vagy célállomása az adott állomás.
A táblázat nem tartalmazza azon utasokat, akik:
- nemzetközi utasok;
- az adott állomáson átszállnak;
- jogszabály alapján díjmentesen utaznak (65 év felettiek, 6 év alattiak, határon túli magyarok);
- nem gépi kiállítású, vagy viszonylatmegjelölést nem tartalmazó jeggyel utaznak;
- START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaznak;
- vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

Több vonalat is kiszolgáló állomás esetén az állomási utasforgalom az állomás teljes utasforgalma, függetlenül attól, hogy az a vizsgált vonalakat érintően történt-e vagy sem.
2020-ban és 2021-ben a járvány miatt 2019-hez képest jelentős utasszámcsökkenés volt, ami minden állomás utasforgalmát érintette.

Tekintettel arra, hogy a belföldi vasúti menetjegyek, bérletek felhasználása nem járathoz kötött, járatszintű információ nem áll rendelkezésre.

Alábbiakban tájékoztatjuk az adatszolgáltatással kapcsolatban az Infotv. értelmében igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről:
31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.
(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.
(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.
(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per kivételével a per a járásbíróság hatáskörébe tartozik, és arra a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.
52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Köszönöm szépen a választ:)

Üdvözlettel:
Kovács Zoltán