Schultheisz Mátyás

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az elmúlt időszakban megtörtént a 30a és 40a vasútvonalak fejlesztése, és ennek keretében beüzemelésre került mindkét vonalon az ETCS vonatbefolyásoló rendszer L2 szintje. Ezen fejlesztések célja az volt, hogy a vasútvonalak alkalmassá váljanak a 160 km/h sebességű közlekedésre. Az érintett vasútvonalakon azonban az engedélyezett sebesség - az ETCS L2 beüzemelésre ellenére - továbbra is 120 km/h.

Ehhez kapcsolódóan, kérem, szíveskedjenek megválaszolni, hogy:

1. mi az oka annak, hogy a 30a és 40a vasútvonalakon a szükséges pályaoldali felújítások elvégzése és az ETCS L2 rendszer beüzemelése ellenére is 120 km/h óra az alkalmazható pályasebesség?

2. ha ennek hatósági okai vannak, akkor milyen enegdélyek szükségesek még a 160 km/h sebesség alkalmazásához?

3. ha műszaki okai vannak, akkor milyen további fejlesztések elvégzésére van még szükség a 160 km/h sebesség alkalmazásához?

4. mikor várható, hogy a vasútvonalak alkalmasak lesznek a 160 km/h sebességű közlekedésre?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 19.

Üdvözlettel:

Schultheisz Mátyás

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A tárgyban beérkezett megkeresésével kapcsolatban, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére figyelemmel tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Tisztelettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Hivatkozással a tárgyban megjelölt adatigénylésében foglaltakra, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 29. §-a alapján szíves tájékoztatására jelezzük az alábbiakat.

A 40a vonalon a használatbavételi engedélyek még nem állnak rendelkezésre, a projekt zárása folyamatban van, ezért nem lehetséges még a 120km/h feletti sebességgel való közlekedés.

A 30a vonal esetében a vasúti pálya és tartozékainak ideiglenes használatbavételi engedélye vonalszakaszonként részlegesen áll rendelkezésre, végleges hatósági használatbavételi engedély kiadásra nem került. Az ETCS használatbavételi engedély 2022. év október 20. napján kiadásra került.

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 31. § és 52. § rendelkezései szerint van lehetősége az adatszolgáltatással kapcsolatban jogorvoslattal élni.

Tisztelettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése