Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szép János, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A 25-ös számú Bajánsenye–Zalaegerszeg–Ukk–Boba-vasútvonal utasforgalmi adatai 2019 és 2022 között

We're waiting for Szép János to read recent responses and update the status.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 25-ös számú Bajánsenye–Zalaegerszeg–Ukk–Boba-Vasútvonal utasforgalmi adatait a 2019 és 2022 augusztus közötti időszakra.
Az adatokat kérem az alábbi bontásban küldjék meg:
- járat
- hónap
- megállóhely fel-és leszálló utasok száma

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 4.

Üdvözlettel:
Szép János

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A tárgyban 2022. október 4-én beérkezett megkeresésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2022.10.04. napján, elektronikus úton érkezett
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Jelen levelünkhöz mellékelten megküldjük a 25-ös vasútvonal vonatkozásában
az utasszám adatokat tartalmazó táblázatot.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a vonali adatok tartalmazzák mindazon
utasokat, akik az adott évben vásárolt nemzetközi jegyükkel, bérletükkel a
25-ös vonalon legalább 1 állomásközt utaztak. Az állomási adat azokat az
utasokat tartalmazza, akiknek az adott évben vásárolt belföldi
menetjegyén/bérletén feltüntetett viszonylat kiinduló- vagy célállomása az
adott állomás.

A táblázat nem tartalmazza azon utasokat, akik:

-         nemzetközi utasok;

-         az adott állomáson átszállnak;

-         jogszabály alapján díjmentesen utaznak (65 év felettiek, 6 év
alattiak, határon túli magyarok);

-         nem gépi kiállítású, vagy viszonylatmegjelölést nem tartalmazó
jeggyel utaznak;

-         START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaznak;

-         vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

 

Több vonalat is kiszolgáló állomás esetén az állomási szám az állomás
teljes utasforgalma, függetlenül attól, hogy az a vizsgált vonalakat
érintően történt-e vagy sem.

Tekintettel arra, hogy a belföldi vasúti menetjegyek, bérletek
felhasználása nem járathoz kötött, ezért nem áll rendelkezésre járatszintű
információ.

 

Alábbiakban tájékoztatjuk az adatszolgáltatással kapcsolatban az Infotv.
értelmében igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről:

31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per
kivételével a per a járásbíróság hatáskörébe tartozik, és arra a
törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi
Kerületi Bíróság illetékes. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szép János, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.