Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2020. december 5-6-án járt a 212N busz a Jagelló úttól a Normafáig. Kérem szíves tájékoztatásukat a járattal kapcsolatos tapasztalatokról és arról, hogy tervezik-e a 212N járat menetrendszerinti működtetését a jövőben.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. november 15.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

 

Ügyszám: 0038/0032744/2021 

Ügyintéző: Farkas Dorina

Sipos Péter

[1][FOI #19196 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Sipos Péter!

 

Hivatkozva a Társaságunkhoz 2021. november 15-én érkezett közérdekű
adatigénylésére, az alábbi választ adjuk.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Normafán tapasztalható megnövekedett hétvégi
látógatószám, valamint a térségben korlátozott számban rendelkezésre álló
parkolóhelyek miatt, a BKK Zrt.  – kifejezetten a szabadidős célú normafai
személygépkocsi-forgalom csökkentése céljából – a XII. kerületi
Önkormányzattal együttműködésben 212N jelzésű betétjáratot közlekedtetett
a 2020. december 5-6-i hétvégén. A 212N jelzésű járat az utasforgalmi
tapasztalatok alapján a közlekedésimód-váltáshoz fűzött reményeket nem
váltotta be, a térség megközelítésének nehézségein nem tudott érdemben
segíteni.

 

A fentiek tükrében a BKK Zrt. a 212N betétjárat közlekedését a jövőben nem
tervezi.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2021. november 30.

                                   

 

Tisztelettel: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKK Zrt.

 

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató a
[2]https://bkk.hu/magunkrol/adatkezelesi-ta... oldalon található.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 26. §-tól eltérő, a közérdekű
adatok megismerésén, illetőleg nyilvánosságra hozatalán túlmenő további
felhasználás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII.
törvény (Újrahasznosítási tv.) hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan a
BKK Zrt. előzetes engedélye és az érintett adatok újrahasznosítására
vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése szükséges.

 

Személyes adatainak kezelése kapcsán panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH; székhelye: 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9, honlap:
[3]www.naih.hu, telefon:  +36  (1)  391-1400,  fax:+36  (1)  391-1410, 
központi  e-mail -cím:  [4][email address]) eljárását
kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat.

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. Üzletszabályzatának VIII. fejezete szerinti
jogorvoslati tájékoztató a
[5]https://bkk.hu/apps/docs/jogorvoslati_ta... hivatkozás alatt
érhető el.

 

 

 

 

References

Visible links
1. file:///C:/Users/szszakadati/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/GC51G4GP/[FOI #19196 email]
2. https://bkk.hu/magunkrol/adatkezelesi-ta...
3. http://www.naih.hu/
4. mailto:[email address]
5. https://bkk.hu/apps/docs/jogorvoslati_ta...

Tisztelt Füzesi Krisztina!

Köszönöm válaszát. Kérem, azt szíveskedjék kiegészíteni az alábbi kérdésekre adott válaszokkal:
1. Válaszában azt írja, hogy a 212N betétjáratot a XII. kerületi Önkormányzattal együttműködésben közlekedtették. Kérem szíves tájékoztatását arról, hogy mit jelentett ez az együttműködés, mi volt az önkormányzat és mi a BKK szerepe?
2. Az utazóközönséget milyen módon tájékoztatták a 212N járat megindulásáról?
3. Miért csak a 2020. december 5-6-i hétvégén működtették a 212N betétjáratot?
4. Hány utas vette igénybe a 212N betétjáratot a 2020. december 5-6-i hétvégén?
5. Milyen díjszabással működött a 212N betétjárat?
6. A Gesztenyés kerti parkolót igénybe vevő utasok kaptak-e kedvezményt a viteldíjból?
Segítő közreműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

 

Ügyszám: 0038/0032744/2021 

Ügyintéző: Farkas Dorina

Sipos Péter

[1][FOI #19196 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Sipos Péter!

 

Hivatkozva a Társaságunkhoz 2021. december 1-jén érkezett közérdekű
adatigénylésére, az alábbi választ adjuk.

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy az Önkormányzat kezdeményezésére a BKK Zrt.
partneri együttműködés keretében vállalta a járat elindítását annak
érdekében, hogy a Normafa környékén lévő utak és parkolók
tehermentesülhessenek.

 

 2. A 212N jelzésű járat menetrendi laptábláját 2020. december 3-án,
délután töltöttük fel a bkk.hu/menetrendek oldalra, illetve aznap
kihelyeztük a járat összes megállójába.

 

o Az alábbi linken is elérhető
[2]https://bkk.hu/hirek/2020/12/normafa-jar...
sajtóközleményt adott ki Társaságunk, amit számos online sajtótermék
átvett, továbbá a BKK INFO közleményeiben is jeleztük a járat
elindulását.
o Az autóbusz önálló jelzésképet kapott, amelyet feltöltöttünk a
FUTÁR-rendszerbe is.
o A járat 2020. december 5-én és 6-án közlekedett.  
o Ön 2021 januárjában utasészrevétel keretében érdeklődött arról, hogy
miért nem található már a 212N jelzésű járat a menetrendi aloldalon,
amelyre írásban választ adtunk 0038/0032744/2021 ügyszámon.

 

 3. Az Önkormányzattal zajlott egyeztetések alapján egy hétvégére indult
el a járat kísérleti jelleggel. Az alacsony utasszám miatt a járat
további közlekedtetésétől mind a kerület, mind a BKK Zrt. a
későbbiekben eltekintett.

 

 4. A 212N jelzésű buszok közlekedését felügyelő BKK forgalomirányító
munkatársak minden induló autóbusz utasszámát jegyezték a Jagello u.
parkolóból történő induláskor. A járművek mindkét napon alacsony, 0-5
fős kihasználtsággal indultak, több esetben teljesen üresen indultak
el.

 

 5. A 212N jelzésű járat normál díjszabás szerint közlekedett, a 212-es
jelzésű járattal azonos módon lehetett igénybe venni.

 

 6. A parkolót az autósok díjmentesen használhatták, további egyedi
kedvezményt nem kaptak a 212N jelzésű járaton. A BKK Zrt. nem
vizsgálta, hogy a Jagelló úti parkolóban felszállók milyen módon
érkeztek az autóbuszhoz.  

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2021. december 14.

                                   

 

Tisztelettel: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKK Zrt.

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató a
[3]https://bkk.hu/magunkrol/adatkezelesi-ta... oldalon található.

 

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 26. §-tól eltérő, a közérdekű
adatok megismerésén, illetőleg nyilvánosságra hozatalán túlmenő további
felhasználás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII.
törvény (Újrahasznosítási tv.) hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan a
BKK Zrt. előzetes engedélye és az érintett adatok újrahasznosítására
vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése szükséges.

 

Személyes adatainak kezelése kapcsán panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH; székhelye: 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9, honlap:
[4]www.naih.hu, telefon:  +36  (1)  391-1400,  fax:+36  (1)  391-1410, 
központi  e-mail -cím:  [5][email address]) eljárását
kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat.

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. Üzletszabályzatának VIII. fejezete szerinti
jogorvoslati tájékoztató a
[6]https://bkk.hu/apps/docs/jogorvoslati_ta... hivatkozás alatt
érhető el.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #19196 email]
2. https://bkk.hu/hirek/2020/12/normafa-jar...
3. https://bkk.hu/magunkrol/adatkezelesi-ta...
4. http://www.naih.hu/
5. mailto:[email address]
6. https://bkk.hu/apps/docs/jogorvoslati_ta...