Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Kúria!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Kúria 2024. január 1-jén hatályba lépett új ügyelosztási rendje jelentősen módosította a Kúrián működő tanácsok összetételét. Közigazgatási ügyszakban a 2023. december 31-ig hatályos ügyelosztási rend szerinti - általános tárgyú közigazgatási felülvizsgálati ügyekben, választási ügyekben, valamint népszavazásra feltett kérdés hitelesítésével kapcsolatos ügyekben eljáró - K.II. tanács megszűnt, korábbi tanácselnökei és tagjai négy különböző tanácsba (a K.I., a K.III., a K.IV. és a K.VII. tanácsokba) kerültek át.
2024. január 1. napjától a K.II. számjellel jelölt tanács a Kúria önkormányzati tanácsa lett.
Figyelemmel arra, hogy az ügyelosztási rend nem tartalmaz átmeneti rendelkezéseket az új ügyelosztási rend alkalmazhatóságával kapcsolatban, kérjük a tisztelt Kúriát, hogy bocsássa rendelkezésre azokat az adatokat, amelyekből kiderül, hogy
(i) a 2023. december 31-ig lajstromozott, a K.II. tanácsra kiosztott, de még be nem fejezett ügyekben ki és milyen szabályok alapján állapítja meg a K.II. tanács összetételét vagy azt, hogy a K.II. tanács helyett melyik tanács és milyen összetételben járjon el;
(ii) a K.II. tanács által 2023. december 31-ig befejezett ügyek újraindulása esetén ki és milyen szabályok alapján állapítja meg a K.II. tanács összetételét vagy azt, hogy a K.II. tanács helyett melyik tanács és milyen összetételben járjon el. Az ügyelosztási rend szerint: “Amennyiben az ügy befejezése után az ügy új számon újraindul (tanácselnöki intézkedés alapján) az eljárás felfüggesztését, félbeszakadását, szünetelését vagy az ügyben hozott határozat Alkotmánybíróság vagy a Kúria jogegységi panasz tanácsa általi megsemmisítését követően, vagy visszaküldés folytán, illetve hatályon kívül helyezés, közbenső vagy részítélet utáni felterjesztés esetén (közigazgatási ügyben ideértve azt az esetet is, amikor a bíróság határozata folytán a közigazgatási eljárást kellett megismételni), akkor az ügyet ugyanarra a tanácsra kell kiosztani, amely korábban már eljárt.”
(iii) Figyelemmel arra, hogy 2024. január 1. napjától a K.II. tanács nem általános tárgyú közigazgatási felülvizsgálati ügyekben, választási ügyekben, valamint népszavazásra feltett kérdés hitelesítésével kapcsolatos ügyekben jár el, kérjük, bocsássák rendelkezésre azokat az adatokat - belső szabályozókat, utasításokat - amelyekből megállapítható, hogy ki és milyen előre meghatározott rend szerint állapítja meg az egyes ügyekben eljáró tanácsok összetételét.
(iv) Figyelemmel arra, hogy 2024. január 1. napjától a K.I., K.III., K.IV. és K.VII. tanács összetétele megváltozott, bocsássák rendelkezésre azokat az adatokat, amelyekből megállapítható, hogy az ezen tanácsokra 2023. december 31-ig kiosztott, de még be nem fejezett ügyekben a tanács valamennyi tagja vonatkozásában hogyan érvényesült a Bszi. 8. § (2) bekezdése szerinti követelmény, amely szerint az ügyben előre megállapított ügyelosztási rend szerint kijelölt bírák járnak el.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 21.

Üdvözlettel:

Magyar Helsinki Bizottság

Ordovics Mónika Krisztina [Kúria],

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Csatoltan megküldöm Böszörményiné dr. Kovács Katalin elnökhelyettes
asszony levelét.

 

Tisztelettel:

 

Ordovics Mónika

tisztviselő

Kúria