Tisztelt Belügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Belügyminisztérium által 2023 decemberében a Kréta rendszeren keresztül kiküldött szülői kérdőívre érkezett válaszok eredményét. Tudomásom szerint ezeket az eredményeket a Belügyminisztérium eddig csak részlegesen hozta nyilvánosságra a Népszava kérdéseire válaszolva a Népszava 2024. március 09-iki számában, itt azonban csak az eredmények egy kis része jelent meg. Ezért szeretném kikérni az alábbi adatokat:
1. Az egyes kérdések megadott válaszlehetőségeire adott válaszok százalékos arányát.
2. Az egyes kérdések esetében a válaszadók számát.
3. A szöveges válaszok közül melyek voltak a leggyakoribb vélemények. Ezeket hányan küldték be.

Az alábbiakban, levelem végén közlöm a kérdéseket is, amelyekkel kapcsolatban kérem a fent megnevezett adatokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. március 21.

Üdvözlettel:
Dr. Miklós György
a Szülői Hang képviseletében

A szülői kérdőív kérdései:

Szeret iskolába járni gyermeke?
1/2/3/4/5

Egyetért azzal, hogy a későbbiekben is kikérjük a szülők, gondviselők véleményét a köznevelés aktuális kérdéseiről?
Igen/Nem

Ön szerint mennyire leterhelt gyermeke az iskolai feladatokkal?
Nagyon/Közepesen/Kissé leterhelt/Nem jelent számára leterhelést

Amennyiben gyermeke iskolai feladatokkal történő leterheltsége jelentős, azt mi okozza?
A kötelező óraszám/Az otthon tanulásra fordított idő/A szinte teljesíthetetlen követelmények

Jár magántanárhoz gyermeke annak érdekében, hogy az iskolai követelményeket megfelelő szinten tudja teljesíteni?
Igen/Nem

Mi a véleménye az iskolai számonkérések gyakoriságáról?
A számonkérések egyenletesen oszlanak el/A számonkérések feltorlódnak

Mi a véleménye a mindennapos testnevelésről?
Egyetértek vele/Nem értek egyet/Nem tudom megítélni

Kérjük, jelölje meg, van-e lehetőség gyermeke iskolájában tanórán kívüli, ingyenes sportolásra (szakkör, diáksport, tömegsport, vagy egyéb program keretében)!
Igen/Nem/Nem tudom

Egyetért azzal, hogy gyermeke felügyeletét 18 óráig kell ellátnia iskolájának?
Igen/Nem

Biztosított az Ön gyermekének iskolájában a 18 óráig tartó felügyelet lehetősége?
Igen/Nem

Egyetért azzal, hogy ahol a társadalmi környezet megkívánja, iskolaőr segítse az oktatás biztonságát?
Igen/Nem

Elegendőnek tartja a fogadóórák számát?
Igen/Nem

Elegendőnek tartja a szülői értekezletek számát?
Igen/Nem

Mit gondol a pedagógusok esetleges sztrájkjáról?
A pedagógusok korlátozás nélkül sztrájkolhatnak/A pedagógusok sztrájkjogát korlátozni kell, mert biztosítani kell a gyermek felügyeletét/A pedagógusok sztrájkjogát korlátozni kell, mert a tanulóknak a rendes tanévben el kell sajátítaniuk a tananyagot/Nincs véleményem/Nem kívánok válaszolni

Egyetért azzal, hogy a jogszabályban meg nem engedett munkamegtagadásban részt vevő pedagógusokat felelősségre vonják?
Igen/Nem/Nem tudom

Az idei évben megváltozott a tanév rendje: hosszabb lett a téli és a tavaszi szünet, egy héttel lerövidült a nyári szünet, a tanítási napok száma nem változott. Mi erről a véleménye?
Egyetértek a változtatással/Nem értek egyet a változtatással/Számomra, számunkra lényegtelen a változtatás

A tanulók iskolai mobiltelefon-használatát az iskolai házirend szabályozza. Mi a véleménye a tanulók iskolai mobiltelefon-használatáról?
Sem tanórán, sem óraközi szünetben nem lehet engedélyezni a készülékek használatát/Óraközi szünetekben legyenek használhatók a készülékek, tanórán kizárólag tanári kérésre, oktatási célra lehessen azokat elővenni/Amennyiben a többieket nem zavarja, a tanórán ne korlátozzák a készülékek használatát

Esetenként a pedagógusok magáncélra használnak mobiltelefont a tanórán, illetve gyermekfelügyelet alkalmával. Mi erről a véleménye?
Nem értek vele egyet/Egyetértek vele

Mi a véleménye az iskolai témahetekről?
Előremutató kezdeményezés, amit az iskola jól szervez meg/Előremutató kezdeményezés, de az iskola nem jól szervezi meg/Nem jó kezdeményezés, felesleges terhelést okoz/Nincs ezirányú tapasztalatom, az iskolánk nem szervez témahetet

Érintett gyermeke olyan allergiás betegségben, amely anafilaxiás sokkot eredményezhet?
Igen/Nem/Nem tudok róla

Tapasztalata szerint gyermeke iskolájában a tanulók körében jelen van a drogfogyasztás?
Igen/Nem

Ön vállalna szerepet a gyermekek drogfogyasztása elleni küzdelemben?
Igen/Nem

Amennyiben gyermeke oktatásáról további észrevétele van, kérjük, azt itt fogalmazza meg röviden!
…..

Ügyfélszolgálat (BM), Belügyminisztérium

Tisztelt Feladó!

 

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium
levelezőrendszere, megérkezett az [1][BM request email] címre.

A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve
továbbítjuk a címzett személynek vagy hivatali szervezetnek.

Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 

 

BM Ügyfélszolgálat

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. mailto:[BM request email]
mailto:[BM request email]

Adatvédelem (BM), Belügyminisztérium

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!

 

Mellékleten megküldöm a közérdekű adatigényére a választ.

 

Tisztelettel:

 

Belügyminisztérium

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.